Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4570. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnih prevozov potnikov v mestnem prometu v Občini Krško, stran 13033.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 21. seji dne 23. 9. 2004, sprejel
O D L O K
o organizaciji in načinu izvajanja javnih prevozov potnikov v mestnem prometu
v Občini Krško
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določajo splošni in drugi pogoji, organizacija in način opravljanja javnih prevozov potnikov v mestnem prometu v Občini Krško.
2. člen
Javni prevoz potnikov v mestnem prometu je javni linijski prevoz na ureditvenem območju mesta Krško z Leskovcem.
Javni linijski prevoz je javni prevoz potnikov v cestnem prometu na določeni relaciji, po vnaprej določenem voznem redu, ceni in splošnih prevoznih pogojih.
II. ORGANIZACIJA IN NAČIN IZVAJANJA JAVNEGA MESTNEGA PROMETA
3. člen
Izvajanje javnih prevozov iz prvega člena tega odloka bo Občina Krško zagotovila z oddajo javnega naročila storitev v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil. S tem odlokom Občina Krško, določa:
– predmet in območje izvajanja javnih prevozov potnikov v mestnem prometu,
– uporabnike in razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
– splošne pogoje za izvajanje naročila,
– obseg monopola,
– začetek in čas trajanja naročila,
– vire financiranja,
– nadzor nad izvajanjem,
– prenehanje izvajanja,
– postopek javnega razpisa,
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvedbo naročila.
1. Predmet izvajanja naročila
4. člen
Predmet javnega naročila bo opravljanje javnih prevozov potnikov v mestnem prometu v občini Krško.
2. Območje izvajanja
5. člen
Prevozi se izvajajo v skladu z voznim redom na avtobusnih linijah, ki jih določi Občinski svet občine Krško s sklepom. Nove avtobusne linije ali spremembe obstoječih avtobusnih linij ter vozni red določi Občinski svet občine Krško na predlog župana.
3. Uporabniki storitve
6. člen
Uporabniki storitev so potniki. Potnik je oseba, ki jo izvajalec-prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu.
7. člen
Medsebojna razmerja, pravice in dolžnosti potnikov in izvajalca določajo splošni prevozni pogoji, ki jih v skladu s predpisi o prevozih v cestnem prometu in v soglasju z Občino Krško sprejme izvajalec-prevoznik.
Splošne prevozne pogoje mora izvajalec-prevoznik javno objaviti na krajevno običajen način.
Povzetek splošnih prevoznih pogojev, ki določajo pravice in dolžnosti potnikov in prevoznika v času vožnje ter red v vozilu, mora biti nameščen na vidnem mestu v vozilu.
8. člen
Potnik je dolžan upoštevati splošne prevozne pogoje. Potnik mora na zahtevo voznika ali kontrolorja takoj zapustiti vozilo v primeru, če ni plačal voznine oziroma vozniku ali kontrolorju ni pokazal ustrezne vozne karte oziroma je s kršitvijo reda v vozilu oviral ali ogrožal voznika, sebe ali druge potnike.
9. člen
V primeru, da potnik povzroči škodo v vozilu ali drugim potnikom, ima voznik ali kontrolor pravico zahtevati od potnika osebne podatke.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
10. člen
Ponudnik mora za izvedbo naročila izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki ima licenco, pridobljeno na podlagi zakona o prevozih v cestnem prometu, s katero pridobi pravico do opravljanja prevozov oseb v notranjem cestnem prometu,
– da ima reference na področju opravljanja predmetne dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri za racionalno izvajanje predmetne dejavnosti,
– da ima v lasti potrebno število ustreznih vozil z licenco za izvajanje predvidenega obsega prevozov,
– da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirišča za vozila.
5. Splošni pogoji za izvajanje naročila
11. člen
Izvajanje naročila obsega:
1. izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu na avtobusnih linijah na ureditvenem območju mesta Krško z Leskovcem, ki so določene s sklepom Občinskega sveta občine Krško,
2. zagotavljanje uporabe prevoznih storitev vsem uporabnikom pod enakimi pogoji,
3. opremljanje avtobusnih postaj in postajališč z voznimi redi, potekom linij in obvestili.
12. člen
Izvajalec-prevoznik izvaja naročilo z vozili in potrebno opremo, ki so v njegovi lasti in z uporabo infrastrukturnih objektov (javne ceste, postajališča, postajališčni nadstreški), ki so v javni lasti.
13. člen
Izvajalec-prevoznik mora:
1. upoštevati predpisane strokovno-tehnične, organizacijske, stroškovne ter druge normative in standarde,
2. omogočiti strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela pristojnim organom,
3. zagotoviti preglednost finančnega poslovanja dejavnosti,
4. svojo dejavnost usklajevati z razvojnimi programi ter potrebami in interesi Občine Krško,
5. zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno izvajanje naročila,
6. opravljati prevoze po cenah, ki bodo oblikovane na podlagi izvedenega javnega razpisa,
7. opravljati prevoze na avtobusnih linijah, ki jih določi in potrdi Občinski svet občine Krško,
8. spoštovati vozni red,
9. zagotoviti, da so vozniki urejeni, uniformirani in opremljeni z napisi prevoznika in svojim imenom,
10. zagotoviti, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki se poškoduje ob izvajanju naročila, na njegove stroške vrnjena v prvotno stanje,
11. zavarovati potnike za primer nezgode v času izvajanja naročila.
14. člen
Izvajalec-prevoznik mora v okviru objektivnih možnosti izvajati naročilo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Za višjo silo se štejejo zlasti požari, potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojna ali ukrepi, zaradi katerih so poškodovana osnovna sredstva oziroma so spremenjene okoliščine ekonomskega ali sistemskega značaja, zaradi česar delno ali v celoti ni možno izvajati prevozov skladno z naročilom.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata naročnik in izvajalec-prevoznik medsebojno dogovoriti o izvajanju naročila v pogojih višje sile.
Izvajalec-prevoznik mora o spremembi poteka linije, tarife, voznega reda, prekinitvi prevozov in podobno, obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki bodo ali so povzročile spremembe oziroma prekinitev prevoza.
V primerih spremembe avtobusne linije zaradi različnih gradbenih ali drugih posegov v prostor, krije nastale stroške spremembe investitor gradnje, organizator prireditve, sejma…
15. člen
Izvajalec-prevoznik je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem naročila povzročijo pri njem zaposleni ljudje potnikom ali drugim osebam.
6. Obseg monopola
16. člen
Naročnik zagotavlja izvajalcu-prevozniku izključno pravico izvajanja naročila za čas trajanja izvedbe naročila ter pravico uporabe infrastrukturnih objektov, ki so v njegovi lasti in druge pravice, določene v pogodbi o izvedbi naročila v skladu s tem odlokom.
7. Začetek in čas trajanja naročila
17. člen
Javno naročilo opravljanja javnih prevozov potnikov v mestnem prometu v Občini Krško se odda za največ 5 let. Predviden začetek izvajanja naročila je 1. 12. 2004.
8. Viri financiranja naročila
18. člen
Opravljanje javnih prevozov potnikov v mestnem prometu v Občini Krško se financira:
– s prihodkom iz prodaje voznih kart,
– iz proračuna Občine Krško,
– iz drugih virov (reklame, propagandna sporočila…).
Oblikovanje, kalkulativni elementi cene vozne karte ter pogoji, obseg in način financiranja naročila iz proračuna se določijo s pogodbo o izvedbi naročila.
Pri oblikovanju in spreminjanju višine cene vozne karte je treba upoštevati povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov v javnem linijskem cestnem prometu, ki jo oblikuje Sekcija za javni prevoz potnikov v linijskem in prostem cestnem prometu pri Združenju za promet in zveze Gospodarske zbornice Republike Slovenije.
Občinski svet bo v vsakoletnem proračunu Občine Krško zagotovil potrebna sredstva za izvajanje naročila.
19. člen
Višino cene voznih kart določi Občinski svet občine Krško s sklepom.
9. Nadzor nad izvajanjem
20. člen
Nadzor nad izvajanjem naročila izvaja Občinska uprava občine Krško.
Nadzor obsega nadzor finančnega poslovanja, nadzor izvajanja dejavnosti in nadzor nad ustreznostjo uporabe prevoznih sredstev in ostalih sredstev za izvajanje dejavnosti.
Izvajalec-prevoznik mora pristojni strokovni službi naročnika, kadarkoli posredovati informacije v zvezi z izvajanjem naročila in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem naročila.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja naročila, praviloma le v poslovnem času izvajalca-prevoznika. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom naročnika.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju izvajalca-prevoznika obravnavati kot poslovno skrivnost.
O opravljenem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta naročnik in izvajalec-prevoznik oziroma pooblaščenec naročnika.
21. člen
Izvajalec-prevoznik je dolžan zagotoviti trajno notranjo kontrolo nad izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, in so potrebni za varno upravljanje z vozilom in so predpisani z veljavno zakonodajo.
10. Prenehanje izvajanja
22. člen
Razmerje med naročnikom in izvajalcem-prevoznikom preneha s potekom roka za katerega je bilo naročilo oddano.
Pogodba preneha veljati tudi na podlagi odpovedi naročnika v primeru, da Občinski svet občine Krško sprejme sklep o prenehanju izvajanja javnih prevozov potnikov v mestnem prometu v Občini Krško.
11. Postopek javnega razpisa
23. člen
Izvajalca-prevoznika naročnik izbere na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede občinska uprava v skladu z veljavnimi predpisi s področja javnih naročil. Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo na način, ki je določen v predpisih, ki urejajo izvrševanje proračuna.
24. člen
V postopku izbire najugodnejšega ponudnika se upoštevajo predvsem naslednja merila:
– stroški obratovanja na linijo,
– strokovna, finančna in organizacijska usposobljenost ponudnika,
– dosedanje reference ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
III. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-01-3/2004-603
Krško, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost