Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4573. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3366/2 in parc. št. 3366/3, k.o. Ravne in o prodaji predmetnih nepremičnin, stran 13036.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 21. seji dne 23. 9. 2004, sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3366/2 in parc. št. 3366/3, k.o. Ravne
in o prodaji predmetnih nepremičnin
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 3366/2 – pot v izmeri 7 09 m2 in na nepremičnini parc. št. 3366/3 – pot v izmeri 12 74 m2, ki sta vpisani v seznam javnega dobra št. XX, k.o. Ravne, ker v naravi ne služita kot javno dobro.
II
Lastninska pravica na nepremičnini parc. št. 3366/2 – pot v izmeri 7 09 m2 in na nepremičnini parc. št. 3366/3 – pot v izmeri 12 74 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na nepremičnini parc. št. 3366/2 – pot v izmeri 7 09 m2 in na nepremičnini parc. št. 3366/3 – pot v izmeri 12 74 m2, se sklene prodajna pogodba.
IV
Prodaja nepremičnin se bo izvedla po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
V
Izhodiščna cena za predmetni nepremičnini je določena na osnovi cenitve sodnega izvedenca in cenilca in znaša 434.277 SIT.
VI
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 465-54/2002-506
Krško, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.