Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4571. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Žlapovec, stran 13035.

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 21. seji dne 23. 9. 2004, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Žlapovec
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Žlapovec (Uradni list RS, št. 15/93), ki se nanašajo na del območja s parc. št. 3030/2 in 3030/1, k.o. Krško, na območju načrtovane gradnje upravne stavbe.
2. člen
V poglavju »III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR« se v 5. členu odloka črta drugi odstavek in nadomesti z novim odstavkom, ki glasi:
»Nekdanji vojaški objekt na zemljišču s parc. št. 3030/2, k.o. Krško, se rekonstruira ter dozida za namen upravne stavbe.
Končni horiziontalni gabarit upravne stavbe je zasnovan v obliki črke »T«, in sicer: obstoječ objekt ca. 17,5 x 9,00 + dozidava na zahodni strani 16,50 x 17,00m + dozidava na južni strani 17,60 x 9,00m (obe dozidavi ±15% odstopanja).
Vertikalni gabarit nove upravne stavbe: pritličje + 2 nadstropji (maksimalna višina objekta s streho: 15,0 m). Kota pritličja enaka kot pri obstoječem objektu (±40cm).
Streha: sistem ravnih streh, standardne palete barv (svetlosiva, svinčenosiva, reseda-zelena, bakrenorjava, bež).
Fasada: reprezentančno obdelana in sodobno oblikovana, s steklenimi površinami. Možna je tudi kombinacija steklenih površin s fasadnimi ploščami, vendar z medsebojno usklajenimi kombinacijami barvnih tonov.
Lega objekta: vzporedno z lokalno cesto.
Gradbena parcela upravnega objekta je velikosti 2553 m2, oblika je razvidna v ureditveni situaciji. V sklopu gradbene parcele je, na območju načrtovanih parkirnih prostorov, možna gradnja nadstrešnice za osebna vozila, višine do 2,8 m, z ravno streho, skrito v vencu.
3. člen
V poglavju »IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO, ENERGETSKO OMREŽJE IN SISTEM ZVEZ« se v šestem odstavku 8. člena črta drugi stavek.
4. člen
V podnaslovu »Elektro omrežje« se v 11. členu doda tretji odstavek, ki glasi:
»V primeru tangiranja 20kV kablovoda ob ureditvi cestnega priključka, se predvidi zaščita ali prestavitev kabla.«
5. člen
V podnaslovu »Omrežje zvez« se v 12. členu doda tretji odstavek, ki glasi:
»Tangirane CATV in telefonske kablovode je potrebno zaščititi ali prestaviti.«
6. člen
V podnaslovu » Daljinsko ogrevanje in plinifikacija« se v 13. členu drugi odstavek črta in nadomesti z novim, ki glasi:
»Obstoječ plinovodni priključek se prestavi ob izvedbi posameznih faz gradnje.«
7. člen
V poglavju »V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR« se v podnaslovu »Rušitve« v 14. členu črta prva in druga alinea in nadomesti z novo, ki glasi:
» – pritlični aneks ob nekdanjem vojaškem objektu, na jugozahodnem delu stavbišča, parc. št. 3030/2, k.o. Krško.«
8. člen
V podnaslovu »Požarno varstvo« se v 18. členu doda tretji odstavek, ki glasi:
»Potrebne prometne in delovne površine za intervencijska vozila se uredijo na območju manipulativnih in parkirnih površin.«
9. člen
Za poglavjem »VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZN« se doda novo poglavje »VII. ETAPNOST GRADNJE« in doda nov člen 19.a, ki glasi:
»Gradnja in oblikovanje nove upravne stavbe ter ureditev prometne in komunalno energetske infrastrukture, je možna v več fazah.
V prvi fazi je predvidena gradnja dozidave na zahodni stani, v drugi fazi pa dozidava na južni strani obstoječega dvoetažnega objekta. Gradnja cestnega priključka za upravni objekt ni predvidena v prvi fazi.«
10. člen
Poglavje »VII. TOLERANCE« se preštevilči v »VIII. TOLERANCE« in v 20. členu, za prvim odstavkom, doda novi odstavek, ki glasi:
»Za dozidavo, ki je načrtovana v drugi fazi, so možne tudi večje tolerance od predpisanih, in sicer do meje maksimalne zazidljivosti, določene v grafičnem delu.«
11. člen
Poglavje »VIII. KONČNE DOLOČBE« se preštevilči v »IX. KONČNE DOLOČBE« in besedilo 21. člena odloka črta ter na novo glasi:
»Zazidalni načrt Žlapovec je stalno na vpogled pri notranji organizacijski enoti občinske uprave, pristojni za urejanje prostora, Upravni enoti Krško in Krajevni skupnosti Krško.«
12. člen
V 22. členu odloka se besedilo črta in na novo glasi:
»Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.«
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-1/2004 502
Krško, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.