Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4594. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2004, stran 13054.

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDDT-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2004
1. člen
Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2004 prevzemajo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračun) za leto 2004 do vključno petka, 8. oktobra 2004.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za plačila iz 25. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS0405),
5. iz naslova namenskih sredstev po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDDT-B) ter ZIPRS0405 ter za soudeležbo k donacijam in
6. ki jih v izjemnih primerih posebej odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna Republike Slovenije.
Ustavi se prerazporejanje pravic porabe iz 14. in 15. člena ZIPRS0405. V izjemnih primerih jih bo po tem datumu izvršilo Ministrstvo za finance.
2. člen
Neposredni uporabniki lahko do 31. decembra 2004 prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, skladno z 21. členom ZIPRS0405.
3. člen
Ne glede na določbe Pravilnika, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se kot evidentirane obveznosti prevzete v breme proračuna za leto 2004 upoštevajo prevzete obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika, ki so bile vnešene v sistem MFERAC do vključno petka 8. oktobra 2004 do 17. ure in je bila zanje s strani neposrednega uporabnika istočasno posredovana tudi dokumentacija njegovi računovodski službi.
Kasneje evidentirane prevzete obveznosti se štejejo kot obveznosti, prevzete v breme proračuna naslednjega leta.
Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa pravilnik.
Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo najkasneje do vključno ponedeljka, 6. decembra 2004,
2. zahtevke za izplačilo do vključno ponedeljka, 13. decembra 2004,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela najkasneje do vključno ponedeljka, 6. decembra 2004, odredbe za plačilo – nakazilo teh pa najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
Ne glede na določbo prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
Ne glede na določbo tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom do vključno petka, 10. decembra 2004, vendar najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna, predložijo:
1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
2. Ministrstvo za kulturo.
4. člen
Neposredni uporabniki morajo predložiti za namene iz trinajste in štirinajste točke 2. člena ZIPRS0405 odredbe za plačilo – nakazilo do vključno srede, 3. novembra 2004 za izplačila z rokom plačila do najkasneje petka, 12. novembra 2004. Navedeni roki veljajo pod pogojem, da bo organ upravljanja oziroma nacionalni organ pripravil in predložil zahtevek za povračilo plačilnemu organu, skladno z 38. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04 in 48/04), najkasneje do 15. novembra 2004.
5. člen
Med prejemke proračuna leta 2004 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno 31. decembra 2004.
Med izdatke proračuna ter med izdatke neposrednih uporabnikov se vključujejo vsi izdatki, ki so za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2004, izplačani iz proračuna oziroma nakazani neposrednim uporabnikom do vključno 31. decembra 2004.
Obveznosti v breme proračuna leta 2004 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2005. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo dejanski datum predvidenega plačila.
6. člen
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2004 na način kot ga določi Ministrstvo za finance.
7. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2004, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-03-614/2004/1
Ljubljana, dne 7. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0177
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance