Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4564. Spremembe in dopolnitve Statuta Stanovanjske zbornice Slovenije, stran 13029.

Skupščina Stanovanjske zbornice Slovenije je na podlagi 15. člena Statuta Stanovanjske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 97/00, 105/02) na 4. seji dne 26. 5. 2004 sprejela
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Stanovanjske zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Stanovanjske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 97/00, 105/02) se spremeni 13. člen tako, da se glasi:
Organi SZS so:
1. skupščina;
2. predsednik SZS;
3. upravni odbor;
4. nadzorni odbor in
5. častno razsodišče.
Mandat predstavnikov članov v organih SZS je vezan na članstvo institucije iz 7. člena statuta SZS. V primeru odsotnosti izvoljenega predstavnika v organih SZS, ga lahko nadomešča drugi predstavnik iz iste institucije.
2. člen
Spremeni se 17. člen statuta tako, da se glasi:
Skupščina je sklepčna, če so na njej prisotni predstavniki članov, katerih glasovi predstavljajo več kot petdeset odstotkov glasov vseh članov.
Kolikor skupščina ob času sklica ni sklepčna, se njen pričetek odloži za 30 minut, v tem času se lahko obravnavajo gradiva, nakar je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih članov in njihovih glasov, če so člani na to posebej opozorjeni z vabilom na skupščino.
3. člen
Spremeni se 19. člen statuta tako, da se glasi:
Pri odločanju o zadevah, v katerih imajo člani-lastniki najemnih stanovanj in ostali člani SZS zaradi kolizije interesov nasprotujoča stališča, ne sme priti do preglasovanja. V teh primerih se lahko sprejmeta dve ločeni stališči, ki se obvezno posebej obrazložita.
4. člen
Doda se nov 35.a člen:
Za delo v organih SZS se določi nagrada ob vsakoletnem sprejetju zaključnega računa SZS.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati s sprejemom na skupščini.
Ljubljana, dne 26. maja 2004.
Predsednica zbornice
Jožka Hegler, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost