Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4583. Program priprave lokacijskega načrta za vodovod Grčevje, stran 13042.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) sprejme župan
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za vodovod Grčevje
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Investitor Komunala Novo mesto d.o.o želi na podlagi izdelanega idejnega načrta (IP-49/2003, izdelovalca GPI d.o.o. Novo mesto) uveljaviti lokacijski načrt za gradnjo cevovodov in predvidenih vodohranov.
Veljaven Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 98/03) v 16. členu določa:
»Kabelske instalacije (TT, telekomunikacije, električne napeljave ipd.) ter cevne/kanalske instalacije (vodovod, plinovod, kanalizacija …) se lahko v naseljih napeljujejo izključno zemeljsko, praviloma pa:
– v prostoru javnih površin oziroma na območju javnega prostora (OJP);
– v distribucijskih gradbenih enotah za posamezne instalacije;
– sicer pa v koridorju 1,5 m vzdolž vseh javnih prometnih površin.
Infrastrukturni vodi in naprave morajo biti izdelani tako, da bo njihovo vzdrževanje zagotovljeno v območju javnega prostora (OJP). Površinski elementi javnih infrastrukturnih vodov (npr. pokrovi jaškov) so lahko locirani izključno na tlakovanih površin ali na drugih javnih prometnih površinah, ki jih urbanistični dokumenti namenjajo tlakovanju (prometne površine, površine za pešce ipd.). Izjema so le požarni hidranti, ki se načeloma locirajo na zelenih površinah v odmiku 1,0 m od roba tlakovanih površin. Principi razmestitve (proporci odmikov …) morajo biti enotni najmanj v celotnem UO.«
Ker to v konkretnem primeru ni možno, ali pa preveč podraži projekt tudi zaradi nasprotovanja lastnikov posameznih parcel, investitor in Mestno občino Novo mesto se odločata za izdelavo lokacijskega načrta.
2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Gre za pogorje v krajevni skupnosti Otočec z več manjših zaselkov: Štravberk, Sela pri Štravberku, Srednje Grčevje in Gornje Grčevje. Predvidoma bo potrebno zgraditi približno 5520 m cevovoda, črpališče na obstoječem vodohranu Paha, dva nova vodohrana s črpališčema, ki bosta oskrbovala Srednje in Gornje Grčevje, Kote in Sela pri Štravberku ter vodohran brez črpališča, ki bo oskrboval Novo Goro in Štravberk.
Sedanja oskrba s pitno vodo je iz kapnic in studencev, kar je pogosto oporečno in pomanjkljivo.
Na obravnavanem območju je 67 gospodinjstev ter 128 zidanic s 126 prebivalci. Območje sega od 328 do 580 m n.m.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave LN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu LN pa mnenje so:
Mestna občina Novo mesto, Oddelek za KS in komunalne zadeve
JP Komunala Novo mesto d.o.o.
JP Elektro PE Novo mesto
Telekom Slovenije PE Novo mesto
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Novo mesto
Krajevna skupnost Otočec
Geoplin d.o.o.
MOPE, Agencija RS za varstvo narave
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto
MOPE, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto
druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Ta se pridobijo v skladu s 33. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
Postopek priprave lokacijskega načrta vodi Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto (v nadaljevanju: MONM OPP).
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Komunala d.o.o.Novo mesto.
Naročnik vseh strokovnih podlag ter LN je Komunala d.o.o. Novo mesto.
Izdelovalec LN mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. ZUreP-1 in ga izbere skupna komisija iz Komunale in MO N.m. Javni razpis izvede Komunala Novo mesto.
Lokacijski načrt se pripravi v vsebini in na način, kot je predpisano z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in z Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta so:
– idejni projekt vodovoda Grčevje št. IP-49/2003, izdelovalca GPI d.o.o. Novo mesto
– vsa zgrajena in projektirana infrastruktura na območju
– projektirane rekonstrukcije cestne in druge infrastrukture na območju
– načrti krajevne skupnosti
– veljavni prostorski planski akti občine
– strokovna izhodišča in študije s področja kmetijstva, gozdarstva in turizma
– strokovne podlage s področja varstva okolja, narave in kulturne dediščine.
Pred izdelavo LN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
– Geodetsko topografski načrt v M 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podlage, izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 17/85)
– Katastrski načrt območja LN, izdelan v M 1:1000 oziroma v M 1:2880
– Idejne rešitve novih objektov z dostopi
– Strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85)
– geološko in geotehnično poročilo
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev
– idejne rešitve prestavitev, in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej pa:
1. ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa (virov) in imisijskih obremenitev varovanih območij
2. vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda in hudournikov s prikazom sistema odvodnjavanja in čiščenja meteornih in ostalih odpadnih voda
3. ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka
4. ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje in tal
5. ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet
6. ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja.
Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Smernice s področja varstva kulturne dediščine lahko slonijo le na podlagi veljavnih občinskih odlokov s tega področja in strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine, ki jih zagotovi Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino v skladu z 41. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Naravovarstvene smernice lahko slonijo le na podlagi veljavnih občinskih odlokov s tega področja in strokovnih zasnov s področja varstva okolja, ki jih zagotovi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija RS za okolje v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02).
5. Roki izdelave lokacijskega načrta
V postopku priprave lokacijskega načrta je potrebno povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter pripraviti strokovne podlage v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 30. in 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
Oddelek za prostorsko planiranje Mestne občine Novo mesto organizira in izvede prostorsko konferenco v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
Izdelovalec lokacijskega načrta bo ocenil ali je bilo vrednotenje ustrezno in ga dopolnil z metodologijami posameznih resorjev (krajinska arhitektura, varstvo okolja).
Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo izdelan predlog lokacijskega načrta. Pred začetkom izdelave se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij navedenih v točki 4. tega programa.
Investitor in izdelovalec zagotovita gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom v 5 dneh po sprejemu programa priprave.
MONM OPP (ali izdelovalec z njenim pooblastilom) pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora, določenih v 3. točki tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec LN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prevzemu vseh smernic.
MONM OPP potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu predloga izdelovalca.
Izdelava strokovnih podlag in predloga LN:
Izdelovalec in investitor zagotovita izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v 4. točki tega programa priprave.
Izdelovalec izdela usklajeni predlog LN za javno razgrnitev v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag. Izdelovalec preda usklajeni predlog LN za javno razgrnitev MONM OPP.
MONM OPP izvede vse potrebne aktivnosti za javno razgrnitev predloga LN v krajevni skupnosti Otočec ter sedežu MONM v skladu z 31. členom ZUreP-1. Izdelovalec je dolžan zagotoviti gradiva za javne razgrnitve. Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi lokacijskega načrta.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni. Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve lokacijskega načrta.
MONM OPP v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo v navedeni krajevni skupnosti ob predhodni najavi termina v enem od lokalnih medijev.
Po javni razgrnitvi Občinski svet obravnava variantni rešitvi predloga lokacijskega načrta in na predlog MONM OPP odloči o izbrani varianti.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb. V skladu z njimi izdelovalec v 15 dneh pripravi dopolnjen predlog LN in ga dostavi MONM OPP.
V skladu s 33. členom ZUreP-1 MONM OPP pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da dajo mnenja k dopolnjenemu predlogu LN.
Po izteku predpisanega roka za pridobitev le-teh, pripravi izdelovalec v 15 dneh predlog LN za sprejem s stališči do pripomb iz javne razgrnitve in jih s posredovanjem MONM OPP dostavi v sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejme lokacijski načrt za vodovod Grčevje z Odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS
6. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
Komunala Novo mesto d.o.o. zagotovi sredstva za izdelavo strokovnih podlag, lokacijskega načrta in njihovo recenzijo.
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Novo mesto, dne 28. septembra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.