Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4569. Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača, stran 13032.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je občinski svet Občine Divača na 17. redni seji dne 22. 9. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača
1. člen
Spremeni se 3. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so: neposredni in posredni proračunski uporabniki Občine Divača ter društva in klubi s sedežem na območju Občine Divača, ki bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača.«
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Društva in klubi so upravičeni do sredstev po tem pravilniku, tudi v primeru, če organizirajo prireditev/ev izven območja Občine Divača ker jim Občina Divača za izvedbo prijavljene prireditve/ev ni mogla zagotoviti ustreznih prostorov.«
2. člen
Spremeni se druga alinea 4. člena, ki se glasi:
– izjava, da za izvedbo iste prireditve niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna in da organizator ne bo vložil zahtevka za pridobitev dodatnih sredstev za prijavljeno prireditev iz proračuna Občine Divača.
3. člen
Spremenijo se 1., 2. in 3. točka merila, 7. in 8. točka meril pa se dopolnita, in sicer:
1. točka meril SODELOVANJE NA PRIREDITVI se spremeni tako, da se glasi:
– postavitev ene stojnice – 2 točki/ kakršna koli stojnica,
– sodelovanje kot tekmovalci ali nastopajoči in jih spremlja občinstvo – 2 točki/tekmovalca ali nastopajočega,
– če sodeluje v prireditvi kot tekmovalci ali nastopajoči (na zgoraj naveden način) več kot 10 mladih do vključno 18. leta starosti – 10 točk.
2. točka meril ORGANIZACIJA se spremeni tako, da se glasi:
– prireditve, ki potrebujejo posebej usposobljene redarje in jih mora organizator plačati na podlagi računa – 5 točk/redar,
– redarji, ki so istočasno organizatorji in ne obstaja račun za njihovo plačilo – 1 točka/redarja,
– gasilska ekipa, medicinska ekipa na podlagi izstavljenega računa – 10 točk/ekipo.
3. točka meril MERILO TEHNIČNE NARAVE se spremeni tako, da se glasi:
POSTAVITEV ODRA:
– zahtevnejša postavitev odra katerega postavljajo profesionalci in za postavitev izstavijo račun – 100 točk,
– oder, ki je v lasti organizatorja ali si ga organizator brezplačno izposodi in ga je potrebno za vsako prireditve ustrezno sestaviti – 60 točk,
– postavitev stopnic za pevske zbore – 40 točk,
– obstoječi odri (betonski) katere pa je potrebno za izvedbo prireditve ustrezno okrasiti, očistiti… – 30 točk
POSKRBETI ZA OZVOČENJE:
– zahtevnejša postavitev ozvočenja, katera zahteva profesionalca in za ozvočenje izstavijo račun – 100 točk,
– ozvočenje, ki je v lasti organizatorja ali si ga organizator brezplačno izposodi in ga za prireditev sam postavi – 50 točk,
– ansambel poskrbi za ozvočenje – 40 točk.
POSKRBETI ZA OSVETLITEV:
– zahtevnejša postavitev osvetlitve, ki zahteva delo profesionalca in za katero obstaja račun – 100 točk,
– reflektorji, luči, ki so v lasti organizatorja ali si jih organizator brezplačno izposodi in sam v času prireditve ustrezno namesti na prireditveni prostor – 50 točk.
OGREVANJE:
– če je potrebno za izvedbo prireditve v zimskem času poskrbeti za ogrevanje je organizator upravičen do dodatnih 70 točk ne glede na to ali razpolaga z ustreznim računom za omenjeni ukrep.
STROŠKI SODNIKOV – na podlagi izstavljenega računa – 10 točk/sodnik,
– brez računa – 5 točk/sodnik
NABAVA MEDALJ IN SIMBOLIČNIH NAGRAD na podlagi izstavljenega računa – 0,5 točke/medalja in simbolično nagrado (plakete, značke, razni spominki…)
NABAVA POKALOV na podlagi izstavljenega računa – 3 točke/pokal
V 7. točki NARAVA PRIREDITVE se doda še ena postavka, ki se glasi:
– prireditve kot so: fotografski extempore, fotografske razstave, potopisna predavanja…– so upravičene do 10 točk.
8. točka meril PROMOCIJA OBČINE se dopolni tako, da se besedilo 8. točke PROMOCIJA OBČINE nadaljuje »za kar se šteje vsaka objava članka s sliko o izvedeni prireditvi v medijih«, ostala razdelitev točk glede na internetno stran, lokalne, regionalne in nacionalne medije ostane nespremenjena.
5. člen
Pojasnila k merilom se v celoti črtajo.
6. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 17/02
Divača, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.