Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Zreče, stran 13053.

Na podlagi 23. in 24. člena Zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03 in 85/04) je Občinski svet občine Zreče na seji dne, 27. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o turistični taksi v Občini Zreče
1. člen
V Odloku o turistični taksi v Občini Zreče – v nadaljevanju: odlok (Uradni list RS, št. 76/98 in 38/99) se v prvem odstavku 3. člena spremeni 7. točka, ki se glasi:
»– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.«
Doda se nova 9. točka, ki se glasi:
»– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.«
V drugem odstavku 3. člena se črta tretja alinea.
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 5. člena, ki se glasi:
»Vrednost točke turistične takse znaša 22 tolarjev. Vlada RS lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke.«
3. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 8. člena, ki se glasi:
»Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalci in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo:«
4. člen
V 9. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Poročilo so osebe iz 8. člena tega odloka dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.«
5. člen
V 12. členu se besedna zveza organ občinske uprave nadomesti z besedo »občinski inšpekcijski organ« v ustreznih sklonih.
6. člen
Doda se novo V. poglavje KAZENSKE DOLOČBE in novi 13. člen, ki se glasi:
»Z globo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, 100.000 SIT podjetnik posameznik ter 60.000 SIT sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo na prenočevanje, če:
1. do 25. v mesecu za pretekli mesec občini ne oddajo poročila o nočitvah ali ne podajo verodostojnih podatkov. (9. člen);
2. ravnajo v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena.
Z globo 50.000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.«
7. člen
Preostala poglavja in členi v tem odloku se ustrezno preštevilčijo.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-05-02/978-2
Zreče, dne 27. septembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r
.