Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4581. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar, stran 13040.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 6. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar (Uradni list RS, št. 51/97 in 83/01) se za II. poglavjem doda novo II.1 poglavje in člen 2.a, ki se glasi:
»II.1. ORGANIZACIJA ŠOLE
2.a člen
Za izvajanje osnovnošolskega programa mednarodne šole in mednarodnega programa za predšolsko vzgojo se v okviru šole ustanovi Enota Mednarodna šola (v nadaljevanju: mednarodna šola).«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– H/ 55.510 Dejavnost menz.
Šola in mednarodna šola izvajata javno veljavni izobraževalni program, mednarodna šola pa tudi program za predšolske otroke, ki so sprejeti na način in po postopku, določenem z zakonom.«
3. člen
V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V mednarodno šolo in vrtec vpisuje šola otroke tujih diplomatskih, gospodarskih, tiskovnih in drugih predstavnikov v skladu s kriteriji, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo in predšolsko vzgojo.«
4. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Organi mednarodne šole so:
– strokovni organi,
– svet staršev.«
5. člen
V 7. členu se v petem odstavku črta pika in doda besedilo »tako, da izvolijo štiri člane izmed delavcev šole in enega člana izmed delavcev mednarodne šole«
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev izvolita sveta staršev z večino glasov staršev navzočih na seji tako, da izvoli svet staršev šole dva predstavnika in svet staršev mednarodne šole enega predstavnika.«
Za petim odstavkom se dodajo novi šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– predstavniku delavcev šole preneha delovno razmerje v šoli,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku oziroma, ko njegov otrok ni več vključen v program predšolske vzgoje.
Člana sveta odpokliče ali razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma odpoklic ali razrešitev.
Odstop člana sveta je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.«
6. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj je poslovodni organ šole in pedagoški vodja šole in mednarodna šole.«
7. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Mednarodni vrtec, ki deluje v mednarodni šoli, vodi vodja vrtca. Vodja vrtca opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«
8. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Strokovni organi mednarodne šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.«
9. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli in mednarodni šoli oblikujeta sveta staršev.«
V drugem odstavku se črta beseda »šole«.
10. člen
V 19. členu se za besedo »učencev,« doda besedilo »šolnin za izvajanje osnovnošolskega programa Mednarodne šole, plačili staršev za izvajanje programa predšolske vzgoje,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Šola vodi ločeno evidenco sredstev po stroškovnih mestih posebej za mednarodno šolo in posebej za vrtec.«
11. člen
V 21. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mednarodna šola nima pooblastil v pravnem prometu.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
12. člen
Šola mora oblikovati svet šole in strokovne organe ter svet staršev mednarodne šole v skladu z določili tega odloka v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Do oblikovanja sveta šole v skladu z določili tega odloka opravlja njegove naloge dosedanji svet šole.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-9/2003-4
Ljubljana, dne 6. septembra 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost