Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4559. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela, stran 13021.

Na podlagi 52., 53. in 53.a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela
1. člen
V Pravilniku o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela (Uradni list RS, št. 108/03) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta pravilnik opredeljuje tudi vrsto stroškov in obveznosti zavoda in naročnikov oziroma izvajalcev javnih del.«.
2. člen
V 2. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za dosego ciljev iz prejšnjega odstavka Vlada Republike Slovenije v letnem programu glede na oceno stanja na trgu dela, strukturo in število brezposelnih oseb, ki se v programskem obdobju vključujejo v programe javnih del, določi prednostne ciljne skupine brezposelnih oseb oziroma določi način njihove opredelitve.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
V 5. členu se črta drugi odstavek.
Tretji, četrti in peti odstavek se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Postopki za izbor programov javnih del na podlagi javnih razpisov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se opravijo po določbah Pravilnika o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela (Uradni list RS, št. 108/03).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-042/03-004
Ljubljana, dne 30. septembra 2004
EVA 2004-2611-0067
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve