Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4585. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja proizvodno servisne cone Vrtača, stran 13044.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 107/02, 8/03) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je župan Občine Semič sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja proizvodno servisne cone Vrtača
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Zazidalni načrt (v nadaljevanju: ZN) za del območja proizvodno servisne cone Vrtača je bil sprejet leta 1998 (Uradni list RS, št. 27/98). Obravnavano območje je namenjeno za proizvodne, servisne, transportne, prometne, komunalne in energetske, storitvene, trgovske in gostinske dejavnosti ter šport in rekreacijo.
ZN se spreminja na pobudo investitorjev, ki potrebujejo za razvoj obstoječih dejavnosti dodatne površine.
Območje za razširitev ZN je opredeljeno v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev 2003 (Uradni list RS, št. 37/98, 91/04).
V skladu s 23. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) se spremembe in dopolnitve ZN pripravijo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
2. Predmet in programska izhodišča za spremembe in dopolnitve ZN
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je:
– spremembe in dopolnitve zazidalne zasnove, objektov in ureditev zaradi prostorskih, tehnoloških in drugih potreb obstoječih in predvidenih dejavnosti,
– razširitev območja ZN.
Zasnova območja mora vsebovati prometne, komunalne in energetske ureditve, urejanje zelenih površin, razporeditev in gabarite objektov, gradbene parcele. Predvidene prometne ter komunalne in energetske ureditve se morajo prilagoditi in navezovati na obstoječo in načrtovano infrastrukturo. Opredeljene morajo biti dejavnosti in pričakovani vplivi na okolje ter določena vplivna območja.
3. Okvirno ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve ZN obsegajo območje veljavnega zazidalnega načrta in območje njegove razširitve.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki podajo dajejo smernice in mnenja so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto
– MOPE; Agencija RS za okolje, Pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto
– MOPE; Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto, Glavni trg 28, Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto,
– Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska 24, Črnomelj,
– Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto
– Cestno in gradbeno podjetje Novo mesto, Področje za vzdrževanje in varstvo cest, Ljubljanska 47, Novo mesto,
– Občina Semič, Štefanov trg 9, Semič.
V postopek se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se med pripravo dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora, v skladu z 29. in 33. členom zakona o urejanju prostora, dajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu v 30 dneh po prejemu vloge.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag
Posebne strokovne podlage se izdelajo s smiselnim upoštevanjem določil pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki ga izbere Občina Semič. Geodetske načrte območja zagotovi Občina Semič.
6. Okvirni terminski plan
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Faza                 |Nosilec,      |Čas izdelave    |
|                   |odgovoren     |          |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Sprejem in objava programa priprave |župan       |september     |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Smernice za načrtovanje       |načrtovalec    |oktober      |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Izdelava strokovnih podlag in    |načrtovalec    |oktober, november |
|predloga akta            |          |          |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Prostorska konferenca        |občina       |november      |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Potrditev predloga akta       |občina       |november      |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in     |župan       |november      |
|obravnavi              |          |          |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava    |občina,      |november, december |
|                   |načrtovalec    |          |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Stališča do pripomb         |občina,      |december      |
|                   |načrtovalec, župan |          |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Dopolnjen predlog akta        |načrtovalec    |december      |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Prva obravnava na občinskem svetu  |občina, župan   |december      |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Predlog akta z upoštevanjem pripomb |načrtovalec,    |januar       |
|in pridobitev mnenj nosilcev     |občina       |          |
|urejanja prostora          |          |          |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na |župan, načrtovalec |februar      |
|občinskem svetu           |          |          |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS   |občina       |februar      |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Naročnik sprememb in dopolnitev ZN je Občina Semič, ki plača vse stroške izdelave posameznih faz prostorskega akta, geodetskega načrta, smernic in mnenj.
8. Program priprave
se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03-04/2004-1
Semič, dne 30. septembra 2004.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost