Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško, stran 13038.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 21. seji dne 23. 9. 2004, sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje pravilnik o plačah funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško (Uradni list RS, št. 41/99 in 24/01).
2. člen
V 2. členu pravilnika o plačah funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško (v nadaljevanju: pravilnik) se besedna zveza »zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96)« nadomesti z novo besedno zvezo, ki glasi: »zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03, 126/03 in 70/04)«.
3. člen
Spremeni se 6. člen pravilnika tako, da glasi:
Plača za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sestavljena iz sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta ter iz sejnine za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Posamezni deli plače se seštevajo, vendar skupna plača ne sme presegati 15% neto plače župana.
Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta znaša mesečno 13% neto plače župana.
Letna obveznost člana občinskega sveta je prisotnost na 12 sejah občinskega sveta, v primeru, da je v enem mesecu več kot ena seja občinskega sveta, se plača prenaša na mesec, ko seje ni bilo.
Za vsak neopravičen (brez predhodnega opravičila, za kar se štejejo razlogi, ki veljajo za delavce v delovnem razmerju) izostanek iz seje občinskega sveta, se članu občinskega sveta plača v naslednjem mesecu zmanjša za 50%.
Za prisotnost na seji posameznega delovnega telesa pripada članu občinskega sveta sejnina v višini 1% neto plače župana.
Članu občinskega sveta pripada povrnitev potnih stroškov za vsako sejo občinskega sveta ali nadaljevanje seje, katere se je udeležil, po kriterijih, ki veljajo za delavce javne uprave.«.
4. člen
V 9. in 10. členu pravilnika se beseda »državni« nadomesti z besedo: »javni«.
5. člen
V drugem odstavku 13. člena pravilnika se črta drugi stavek: »Pravico do povračila potnih stroškov lahko upravičenci uveljavljajo, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Krško«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po objavi.
Št. 143-2/99
Krško, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.