Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1815. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1816. Uredba o pridobivanju in posredovanju podatkov med organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov
1817. Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

Odloki

1818. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnilnem premoženju, ki se preda prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije

Sklepi

1819. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
1820. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

MINISTRSTVA

1821. Odredba o merilih za določanje povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti
1822. Odredba o uvedbi melioracije na kompleksu, imenovanem Namakalni sistem Vogršček - severni krak - Hidrantno omrežje Šempasko polje III
1823. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter o načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
1824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1825. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi
1826. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja
1827. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
1828. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
1829. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
1830. Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij požarne varnosti
1831. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
1832. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
1858. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1833. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja
1834. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov

OBČINE

Dornava

1835. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2001
1836. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2002

Laško

1837. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih na območju Občine Laško

Ljubljana

1838. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Mirna Peč

1839. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2001
1840. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Mirna Peč

Novo mesto

1841. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Prevalje

1842. Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Prevalje
1843. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov (PIA) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1998
1844. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov (PIN) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1998

Semič

1845. Odlok o ureditvenem načrtu dela območja ob Metliški cesti

Šentjur pri Celju

1846. Sprememba pravilnika o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve "Pomoč družini na domu"

Škofja Loka

1847. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2003
1848. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
1849. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za gramoznico Reteče in poročila o vplivih na okolje za širitev gramoznice Reteče in sanacijo izkoriščenih površin
1850. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Škofje Loke - za območje klavnice

Škofljica

1851. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2001
1852. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Štore

1853. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Štore

Vransko

1854. Odlok o določitvi volilni enot v Občini Vransko
1855. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1856. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vransko
1857. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti