Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1859. Odlok o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije
1860. Odlok o imenovanju petih članov Sveta RTV Slovenija
1861. Odlok o imenovanju petih članov Nadzornega odbora RTV Slovenija
1862. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije
1863. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1864. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o določitvi minimalne odkupne cene kravjega mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki

Drugi akti

1865. Odločba o imenovanju Marte Durnik Vukelić

MINISTRSTVA

1866. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
1867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanju pripora
1868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
1869. Pravilnik o načinu dela Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi
1870. Odločba o priznanju veljavnosti ES listinam o skladnosti in preskusnim poročilom, izdanim v skladu z zahtevami direktive ES o tlačni opremi

USTAVNO SODIŠČE

1871. Odločba o ugotovitvi neskladnosti uredbe o gojenju navadne konoplje z ustavo z učinkom razveljavitve in o razveljavitvi določb o prekršku
1872. Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986 - 1990 - 2000 območje Livade-1999 in o odpravi odloka o zazidalnem načrtu Livade II
1873. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Državnega zbora po 13. členu zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij

BANKA SLOVENIJE

1874. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok
1875. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 6. 5. do 12. 5. 2002

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1876. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2002
1877. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Bled

1878. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
1879. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Bled

Brezovica

1880. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2001
1881. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih
1882. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Brezovica

Brežice

1883. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2002

Cankova

1884. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2001
1885. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2002

Cerknica

1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerknica, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Dobje

1887. Odlok o komunalnih taksah v Občini Dobje

Dobrepolje

1888. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

1889. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2001

Krško

1890. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2001
1891. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor na območju Občine Krško, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Loški Potok

1892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2001
1893. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Loški Potok
1894. Odlok o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin

Odranci

1895. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Odranci za leto 2001
1896. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2002
1897. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Odranci
1898. Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje in upravljanje sistema CATV na območju Občine Odranci
1899. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci
1900. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Odranci

Osilnica

1901. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Osilnica
1902. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Osilnica

Prevalje

1903. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2001

Ribnica

1904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Ribnica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

1905. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Šentjur pri Celju

1906. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2002
AAA Zlata odličnost