Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1887. Odlok o komunalnih taksah v Občini Dobje, stran 3912.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/96, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 1. točke 6. člena in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) in spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 102/01) je Občinski svet občine Dobje na 20 redni seji dne 3. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Dobje
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Dobje, taksni zavezanci, postopek odmere in plačila takse ter višina takse.
2. člen
V Občini Dobje se plačuje komunalna taksa za naslednje primere:
1. za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred poslovnimi in drugimi prostori za opravljanje gostinske, trgovske in drugih dejavnosti na teh površinah;
2. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, zabav in drugih prireditev;
3. za uporabo javnih površin za druge začasne namene (za stojnice, točilnice, kioske, postavitev šotora itd.);
4. za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Dobje ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih;
5. za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni avtomati, biljard, igralne karte in podobno);
6. za uporabo javnega prostora za začasne namene.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
3. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo storitve, uporabljajo taksne predmete, za katere so predpisane komunalne takse.
4. člen
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za posamezne taksne predmete oziroma storitve določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke določa Občinski svet občine Dobje in jo enkrat letno valorizira in usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.
III. NASTANEK, ODMERA IN PLAČILO TAKSNE OBVEZNOSTI
5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta, preneha pa z odstranitvijo le-tega oziroma ob prenehanju njegove uporabe.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti Občini Dobje nastanek taksne obveznosti osem dni pred njenim nastankom.
7. člen
V primeru, ko taksna obveznost traja neprekinjeno 3 mesece ali več, mora taksni zavezanec z Občino Dobje skleniti posebno pogodbo, ki določa način uporabe taksnih predmetov in višino takse.
8. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta.
9. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku ali tarifi drugače določeno.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, mu Občina Dobje predpiše plačilo takse s posebno odločbo. Takso je zavezanec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu te odločbe.
Pritožba na izdano odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
10. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti Občini Dobje, ta odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sama oziroma pristojna občinska služba.
11. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitve nameščanja taksnih predmetov, so dolžne pred namestitvijo taksnih predmetov ugotoviti, če je komunalna taksa odmerjena in plačana.
12. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravi po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, prisilna izterjava od pravnih oseb pa po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih oseb.
Pravica do izterjave neplačane in povrnitve preveč plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti plačana oziroma je bila plačana, če gre za vračilo.
13. člen
Komunalne takse se odmerjajo, pobirajo in izterjujejo na podlagi prijav taksnih zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojne inšpekcijske službe ter prijav službe komunalnega nadzora – režijski obrat.
Pristojna inšpekcijska služba in služba komunalnega nadzora – režijski obrat na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti. V primerih, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobita pristojna inšpekcijska služba oziroma služba komunalnega nadzora – režijski obrat.
14. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Dobje.
15. člen
Komunalne takse se določijo v dnevnih, mesečnih ali letnih zneskih. Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil Občinsko upravo občine Dobje o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
O odmeri komunalne takse oziroma njenem plačilu se taksnemu zavezancu izda potrdilo o plačilu takse ali ustrezno potrdilo o odmeri takse.
16. člen
Komunalne takse odmerja, obračunava in pobira občinska uprava. Odmera, obračun in pobiranje komunalnih taks se lahko s posebno pogodbo prenese na Davčno upravo Republike Slovenije.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja režijski obrat Občine Dobje.
18. člen
Takse za plakatiranje ne plačuje Občina Dobje.
Plačila komunalnih taks so oproščene organizacije oziroma društva s sedežem v Občini Dobje, pri opravljanju turistične, kulturne, športne, gasilske in humanitarne dejavnosti.
Plačila komunalnih taks so oproščene tudi objave zaradi zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali, za objave zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.
Občinski svet lahko v primerih, ko gre za širši javni interes, poleg oprostitev iz tarife komunalnih taks tega odloka, oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila komunalne takse na podlagi pisne vloge zavezanca.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
19. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 15.000 do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 15.000 do 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka je vrednost točke za odmero taksnih obveznosti 10 SIT.
21. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka uporabljajo oziroma imajo nameščene taksne predmete, za katere je s tem odlokom predpisana komunalna taksa, so dolžni taksne obveznosti prijaviti Občini Dobje najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
TARIFNA ŠTEVILKA 1 (uporaba javnih površin)
Za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred poslovnimi in drugimi prostori za opravljanje gostinske, trgovske in drugih dejavnosti na teh površinah se plača taksa po naslednjih kriterijih:
Dnevno od m2 površine v uporabi se določi število točk:
a) za gostinstvo, trgovino, slaščičarstvo        3 točke
b) površina za namene gradbeništva
(adaptacija poslovnih in stanovanjskih prostorov)
– v turistični sezoni                  2 točki
– izven sezone                      1 točko
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni postavki.
Pojasnilo:
Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi prostori in drugimi objekti.
Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz prejšnjega odstavka.
Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača takso v dvojnem znesku.
TARIFNA ŠTEVILKA 2 (uporaba trgov in drugih javnih površin)
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, zabav in drugih prireditev se plača taksa:
– za vsak uporabljeni m2 površine, dnevno         5 točk
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne prireditve za gostinske namene.
TARIFNA ŠTEVILKA 3 (uporaba javnih površin za druge začasne namene)
Za uporabo javnih površin za druge začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse, premične prodajalne, postavitev šotora itd.) se plača taksa:
– za avtomate za prodajo toplih in hladnih
napitkov, mesečno                    200 točk
– za kioske in stojnice nad 10 m2 na dan         5 točk
– za stojnice do 10 m2 na dan              10 točk
– za premične gostinske prikolice in premične
prodajne objekte za prodajo blaga zunaj
prodajaln dnevno                    200 točk
– za cirkus in zabavni park na m2 na dan         4 točke
– za priložnostna parkirišča, dnevno           50 točk
Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Dobje, so oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost, ki jo financira proračun.
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
TARIFNA ŠTEVILKA 4 (napisi, objave in druge oblike reklamnih oglasov)
Za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Dobje ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa:
– reklamni napisi, objave in oglasi na javnih
plakatnih mestih, ki so trajnega značaja, za vsak
začeti m2, na mesec                   30 točk
– reklamni napisi, objave in oglasi na javnih
plakatnih mestih, ki niso trajnega značaja, za vsak
začeti m2 enega izvoda, dnevno              2 točki
– elektronski displeji in drugi svetlobni napisi,
za vsak začeti m2, mesečno               200 točk
– transparenti in druge oblike visečih reklam,
za vsak začeti m2, dnevno                10 točk
Pojasnilo:
Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lasništvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet nameščen.
Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, za katere se objavlja reklamni napis, objava ali oglas. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov-objektov oziroma površin, na katerih je taksni predmet. Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov Občine Dobje, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev, kakor tudi reklamnih panojih na športnih igriščih, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Občini Dobje, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih organizacij. Plačila komunalne takse so oproščeni taksni predmeti v zaprtih prostorih, ki se nanašajo na blago, ki ga v teh prostorih prodajajo.
Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, na zgradbi firme ali na zemljišču, kjer je sedež firme in ena izven tega območja. Za taksni predmet se po tem odloku ne šteje označba firme na predstavitvenem panoju, ki se postavlja v okviru turistično promotivne dejavnosti v občini in katerega lastnik je občina.
TARIFNA ŠTEVILKA 5 (uporaba vitrine)
Za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe se plača taksa:
– do 2 m2, letno                    1500 točk
– nad 2 m2, letno                   4000 točk
Pojasnilo:
Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Dobje, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, če se vitrina uporablja za namene, ki jih financira proračun.
Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
TARIFNA ŠTEVILKA 6 (igralni in glasbeni avtomati)
Za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni avtomati, biljard, igralne karte ipd.) se plača letna taksa:
1. Elektronski igralni avtomat             4000 točk
2. Biljard (navaden ali avtomatski)          3000 točk
3. Glasbeni avtomati                  1500 točk
4. Druga igralna sredstva               1500 točk
razen, če ni drugače določeno z zakonom.
Pojasnilo:
Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.
Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni dejavnosti.
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu igralno sredstvo, ne glede na to, ali je lastnik igralnega sredstva ali ne.
Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, bifeji, nočni lokali, obrati ipd.) kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Za igralna sredstva, kjer imajo igralci ob vplačilu določenega zneska možnost zadeti dobitek, izid igre pa ni odvisen od njihovega znanja ali spretnosti, temveč od naključja, pravna ali fizična oseba ni taksni zavezanec po tem odloku, ampak po zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95).
TARIFNA ŠTEVILKA 7 (priložnostna sporočila)
Za priložnostna sporočila, objave in razglase
po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih
postajah z javnim oklicem in podobnimi sredstvi
se plača dnevno                    500 točk.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.
Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in poravnati pri Občinski upravi občine Dobje pred pričetkom izvajanja.
Št. 032-01/02-3
Dobje, dne 3. aprila 2002.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti