Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1883. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2002, stran 3907.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 15. izredni seji dne 15. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Brežice za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo: višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
          BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
          OBČINE BREŽICE ZA LETO 2002
                               v 000 SIT
   Skupina/Podskupina kontov               Plan 2002
A)  I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                    3,076.355
   TEKOČI PRIHODKI
   (70+71)                        1,927.895
70  DAVČNI PRIHODKI                    1,459.780
   (700+703+704+706)
700  Davki na dohodek in dobiček              1,046.545
703  Davki na premoženje                   186.669
704  Domači davki na blago in storitve            226.566
706  Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    468.115
   (710+711+712+713+714)
710  Udeležba na dobič. in doh. od premoženja         70.000
711  Takse in pristojbine                   318.392
712  Denarne kazni                        223
713  Prihodki od prodaje blaga in soritev           14.000
714  Drugi nedavčni prihodki                  65.500
72  KAPITALSKI PRIHODKI                   303.523
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          303.023
721  Prihodki od prodaje zalog
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.        500
73  PREJETE DONACIJE
730  Prejete donacije iz domačih virov
731  Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                   844.937
740  Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij     844.937
   II. SKUPAJ ODHODKI                   3,480.856
   (40+41+42+43)
40  TEKOČI ODHODKI                      889.102
   (400+401+402+403+409)
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH            163.215
401  PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIALNO VARNOST          23.185
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE               687.702
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                  3.000
409  REZERVE                          12.000
41  TEKOČI TRANSFERJI                   1,358.004
   (410+411+412+413)
410  SUBVENCIJE                        58.801
411  TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM          581.733
412  TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN USTANOVAM          139.653
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI              577.817
414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  962.450
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV           962.450
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 271.300
430  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 271.300
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
   (PRESEŽEK) (I–II)                    –404.501
----------------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   Skupina/Podskupina kontov
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750  Prejeta vračila danih posojil
751  Prodaja kapitalskih deležev
752  Kupnine iz naslova privatizacije
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441)
44  DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV
440  Dana posojila
441  Povečanje kapitalskih deležev
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV–V)
----------------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
   Skupina /Podskupina kontov
50  VII. ZADOLŽEVANJE                    116.500
50  ZADOLŽEVANJE                       116.500
500  Domače zadolževanje                   116.500
55  VIII. ODPLAČILO DOLGA                   12.000
55  ODPLAČILA DOLGA                      12.000
550  Odplačila domačega dolga                 12.000
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I+IV+VII–II–V–VIII)             300.001
   X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII–VIII–IX)            404.501
   XI. NETO FINANCIRANJE(VI+X)               404.501
----------------------------------------------------------------------
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 2,000.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z 2. točko 49. člena zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 500.000 SIT odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
4. člen
V proračunu občine se za leto 2002 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 10,000.000 SIT.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. člen
Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za občinska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva in promocijo občine. O razporeditvi teh sredstev odloča župan oziroma od župana pooblaščena oseba in o porabi polletno poroča občinskemu svetu.
6. člen
Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom, odobreni na državni ravni in za katere bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna, za kar se v okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika predvidi del nerazporejenih sredstev za ta namen.
Investicije, za katere zagotavlja sredstva proračun RS in je za njih pogojeno sofinanciranje občine, ali investicije občine, ki jih sofinancira proračun RS, se lahko pričnejo izvajati, ko je izdan sklep pristojnega ministrstva ali sklenjena ustrezna pogodba med občino in pristojnim ministrstvom.
V primerih uspešnega kandidiranja za sredstva na razpisih na državnem ali regionalnem nivoju, ki v bilanci proračuna niso planirana, se le-ta namenijo za povečanje programa dejavnosti za katera so pridobljena.
7. člen
Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt.
V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine, ki se sproščajo mesečno v skladu z dinamiko odplačevanja kredita.
8. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu predložiti zaključni račun in poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto skupaj z obrazložitvami najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
11. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in investicijska in vzdrževalna dela, storitve v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar je odgovorna oseba uporabnika.
12. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe, zajetega v posebnem delu proračuna. Župan lahko eni postavki doda ali odvzame največ 2 mio SIT letno.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.
Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
13. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine 500.000 SIT, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 20% skupnega obsega investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem planu proračuna tekočega leta.
15. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje Pogodbe o pobiranju komunalne pristojbine na mejnih prehodih, občinskih komunalnih taks, komunalnega prispevka ter izvajanja koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne dimnikarske službe na območju Občine Brežice je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavnih zemljišč je odgovorna strokovna služba Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj.
16. člen
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine in spremljanje porabe so:
Urad župana za: reprezentanco, prevzem pokroviteljstev, promocijo gospodarstva-del, krajevne skupnosti-delovanje, stroške občinskih praznovanj, sredstev za politične stranke, delovanje občinskega sveta, delo občinske uprave-plače in načrt delovnih mest, zaščito in reševanje, požarno varnost, združenje slovenskih častnikov, veterane.
Oddelek za družbene dejavnosti za: osnovno izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z mladimi, grobišča ter dejavnost borcev NOB, socialno varstvo, javna dela s področja družbenih dejavnosti ter upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem s področja družbenih dejavnosti.
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem in premoženjem v kompleksu Slovenska vas, investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo občine in načrt gradenj in nabav, materialne stroške občinske uprave, kmetijstvo, turizem, komunalno infrastrukturo in nadzor, ceste, varstvo okolja, stanovanjsko gospodarstvo, malo gospodarstvo, obrt, trgovino, promet, takso za obremenjevanje okolja, vode, javna dela s področja komunalne infrastrukture in program odprodaje občinskega premoženja.
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: sredstva za planske dokumente, prostorsko izvedbene načrte in prostorsko ureditvene pogoje, geodetske podlage za program prostorsko-izvedbenih aktov občine, vzpostavitev prostorskega geoinformacijskega sistema občine, promet, letalski center.
Krajevne skupnosti za delovanje krajevne skupnosti v celoti.
Vodje oddelkov so zadolženi in odgovorni za porabo sredstev ter spremljanje uresničevanja porabe glede na sprejeti namen in obseg sredstev v občinskem proračunu, vsak za svoje področje.
17. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
18. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna, kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se Občina Brežice za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 116,500.000 SIT.
20. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko kratkoročno zadolži največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2002 se, do sprejetja tega odloka, opravi po sklepu župana in občinskega sveta o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2002.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-114/02
Brežice, dne 15. aprila 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti