Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1891. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor na območju Občine Krško, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 3917.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odločba – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 32. seji dne 11. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor na območju Občine Krško, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se v Občini Krško določajo namen, vrsta, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov (v nadaljevanju: pomožni objekti), za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje le odločba o priglasitvi del.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN POSEGI V PROSTOR
2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor se štejejo objekti in posegi, ki služijo izboljšavi bivalnih pogojev, kmetijski in ljubiteljski dejavnosti ter poslovni dejavnosti. Za pomožne objekte se štejejo:
A) Pomožni objekti in posegi, ki služijo izboljšavi bivalnih pogojev:
a) Pri individualnih stanovanjskih hišah in poslovno–stanovanjskih hišah:
1. shrambe, drvarnice, vrtne ute, zimski vrtovi in drugi pritlični pomožni objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih in gospodarskih objektov največ do bruto tlorisne površine 30m2; objekt je lahko zidan ali lesen, pritličen ter situiran v sklopu stanovanjskih in gospodarskih objektov;
2. garaže za en osebni avto, do največje bruto tlorisne površine 25m2; zunanji izgled garaže ne sme biti kovinski;
3. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami ob obstoječih stanovanjskih objektih ter nadstreški za nadkritje parkirišč osebnih avtomobilov, avtomobilskih prikolic, motorjev, mopedov in koles, največ do bruto tlorisne površine 30m2;
4. zunanje stopnice za povezavo z eno etažo, vetrolovi, dimniki, naprave za izkoriščanje sončne in toplotne energije, strešne odprtine in enokapne ali dvokapne frčade;
5. manjša tipska tovorna dvigala nosilnosti do 3t in tipske zunanje tehtnice;
6. kapnice, locirane neposredno ob obstoječih objektih;
7. montažne čistilne naprave za čiščenje komunalnih odplak in odpadnih voda velikosti do 30PE, ki morajo biti zaščitene pred možnimi poškodbami naprav pri ekstremnih lastnostih terena in pred kolesnimi pritiski, poplavami visokih voda in podobnimi obremenitvami;
8. greznice, na območjih kjer ni sistemov za odvajanje odplak, v nepropustni in nepretočni izvedbi;
9. medposestne, dvoriščne in vrtne nepolne ograje do višine 1,5m, ki so oblikovno prilagojene tipiki obstoječih ograj na območju. Zidane ograje do višine 1,2m v urbanih okoljih, pod pogojem, da so reliefno obdelane;
10. zamenjava kotlov centralnega ogrevanja na trdo gorivo s kotli na okolju prijaznejši energent z ureditvijo odvodov dimnih plinov;
11. cisterne do 5m3 za lahko kurilno olje v nepropustnem lovilnem bazenu ter izvedba potrebnih priključkov, postavitev v stanovanjskem objektu ali vkopane na funkcionalnem zemljišču objekta ob upoštevanju predpisov in normativov, ki urejujejo gradnjo naprav za skladiščenje vnetljivih tekočin;
12. stabilni podzemni ali nadzemni plinski rezervoarji s prostornino do 5m3, če so grajeni, opremljeni, postavljeni in upoštevani odmiki v skladu s pogoji, določenimi s predpisi o utekočinjenem naftnem plinu ter postavljeni v prostor tako, da niso vizualno izpostavljeni. Na varovanih in vizualno izpostavljenih območjih je obvezno, da so rezervoarji podzemni;
13. izvedba individualnega plinskega priključka moči do 50kW od javnega komunalnega omrežja do posameznega objekta in notranja preureditev kotlovnic za priključno moč do 50kW.
b) Pri večstanovanjskih hišah:
1. zasteklitev odprtih balkonov in lož, vetrolovi in nadstreški zunanjih stopnišč, s tem da se zahteva enotno oblikovanje v materialih in barvah za celotno zgradbo;
2. kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico);
3. namestitev zunanjih klima naprav na fasadah ali strehi objekta pod pogojem, da niso nameščene na ulični strani fasade;
4. ureditev zbirnih mest za komunalne odpadke.
B) Objekti in posegi v prostor, ki služijo kmetijski dejavnosti:
1. leseni gospodarski objekti, ki niso namenjeni reji živine, največ do bruto tlorisne površine 70m2, ob pogoju da so pritlični in umeščeni v sklop drugih objektov kmetije; leseni kozolci se lahko postavijo izven sklopa drugih objektov, vendar morajo ohraniti strogo namensko rabo;
2. objekti za rejo malih živali, drobnice ter garaže za kmetijsko mehanizacijo, največje bruto tlorisne površine 50m2;
3. leseni nepodkleteni čebelnjaki, tudi če so umeščeni izven naselij;
4. začasna zavetišča za živino, namenjena občasni zaščiti živine pred neugodnimi vremenskimi pogoji v času pašne sezone, umeščena izven dvorišč, največje bruto tlorisne površine 60m2;
5. individualne mlekarnice in zbiralnice ali hladilnice mleka največje bruto tlorisne površine 25m2;
6. individualne sušilnice sadja največje bruto tlorisne površine 25m2;
7. tipski stolpni silosi ter koritasti silosi za shranjevanje krme in žita, največje bruto prostornine 120m3, če so umeščeni v sklop gospodarskih objektov;
8. kompostniki do največje bruto tlorisne površine 15m2 oziroma 15m3 prostornine, grajeni v nepropustni izvedbi in locirani ob obstoječih objektih kmetije;
9. gnojišča do največje bruto tlorisne površine 30m2 in gnojne jame največ 35m3 bruto prostornine, grajena v nepropustni izvedbi in locirane ob obstoječih objektih kmetije;
10. vse vrste plastenjakov;
11. rastlinjaki, če ne potrebujejo priključitve na energetsko in komunalno infrastrukturo;
12. ograditev trajnih nasadov in pašnikov z ograjo s točkovnimi temelji do višine 2m, z odmikom od posestne meje, ki se določi na kraju samem ob prisotnosti prizadetih strank;
13. agromelioracije kot so apnenje, založno gnojenje, planiranje, krčenje drevesne zarasti, grmičevja na zemljišču največje tlorisne površine 4ha.
C) Pomožni objekti in posegi namenjeni poslovni dejavnosti:
1. sprememba dejavnosti v obstoječem poslovno stanovanjskem objektu, ki ima uporabno dovoljenje, če gre za takšno neproizvodno dejavnost, ki ne pomeni povečanih potreb po komunalno-energetskih priključkih in glede na obstoječe stanje ne povečuje obremenitve okolja s hrupom, odpadki in drugimi izpusti;
2. skladišče nenevarnega materiala, gotovih izdelkov ali polizdelkov do največje bruto tlorisne površine 30m2.
D) Pomožni objekti in posegi namenjeni ljubiteljski dejavnosti pri individualnih hišah in poslovno stanovanjskih hišah:
1. zaprti rastlinjaki in tople grede največ do bruto tlorisne površine 30m2, če služijo ljubiteljski dejavnosti in ne potrebujejo priključitve na komunalno infrastrukturo;
2. objekti za rejo malih živali, boksi za pse in drugi manjši objekti z žičnimi ograjami največ do bruto tlorisne površine 15m2;
3. kokošnjaki največje bruto tlorisne površine 30m2 izven mestno urejenih območij;
4. leseni, nepodkleteni čebelnjaki največje bruto tlorisne površine 15m2 namenjeni ljubiteljski dejavnosti;
5. zunanji vkopani plavalni bazeni za lastne potrebe, maksimalne bruto tlorisne površine 35m2.
E) Ostali pomožni objekti in posegi v prostor:
1. mikrourbana oprema (klopi, igrala, korita za rože, smetnjaki) kot dopolnitev opreme parkov, počivališč in otroških igrišč;
2. objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir funkcionalno oviranih ljudi;
3. montažne nadstrešnice ali čakalnice na avtobusnih postajališčih;
4. spominska obeležja javnega pomena in manjši sakralni objekti največ do bruto tlorisne površine 15m2;
5. oznake za turistične poti in točke;
6. postavitev umetniških del in vodnjakov z vodometom;
7. ureditev funkcionalnih zemljišč (tlakovanja, asfaltiranje) in postavitev robnikov;
8. ureditev odjemnih mest za odpadke in ureditev ekoloških otokov;
9. leseni, montažni, pritlični objekti za skladiščenje gozdarske in lovske opreme in materiala, največje bruto tlorisne površine 25m2;
10. samostoječe lovske preže;
11. odstranitev obstoječih objektov in naprav ali njihovih delov, če so bili le-ti postavljeni na podlagi odločbe o priglasitvi del.
III. POGOJI IN OMEJITVE
3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati naslednje omejitve in pogoje:
1. upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je določena s prostorsko-izvedbenimi akti;
2. s postavitvijo pomožnih objektov se ne smejo poslabšati pogoji rabe zemljišč, objektov in naprav;
3. s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi priključki na komunalne objekte in naprave;
4. s postavitvijo objektov ne smejo biti prizadete pravice in interesi drugih oseb;
5. zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z okoljevarstvenimi, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarskimi in obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami s področja varovanja naravne in kulturne dediščine;
6. da zaradi enostavne konstrukcije ne potrebujejo statičnega in drugega gradbenotehniškega preverjanja;
7. objekti, oziroma posegi v prostor ne smejo biti v nasprotju z rešitvami v prostorsko izvedbenih aktih;
8. postavitev naprav in posegi našteti v 2. členu v točkah A) a): 10., 11.,12.,13. in E): 1., 2., 3., 7. in 8., ki pomenijo izboljšanje bivalnih pogojev občanov in njihovih družin ter izboljšanje standarda uporabe skupnih objektov, je pod pogoji tega odloka možna tudi na območjih, ki se urejajo s prostorsko ureditvenimi načrti, če pogoji tega odloka niso v nasprotju z rešitvami veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov, kar ugotovi upravni organ pristojen za izdajanje odločb o dovolitvi priglašenih del.
4. člen
Posebne omejitve:
1. pomožni objekti se lahko postavljajo v območju dvorišč in funkcionalnih zemljišč;
2. k posamezni individualni in poslovno stanovanjski stavbi je možno postaviti le en pomožen objekt namenjen izboljšavi bivalnih pogojev neštetih v 2. členu točkah A) a);
3. pri postavitvi pomožnih objektov namenjenih kmetijski dejavnosti, je z odločbo o priglasitvi del dovoljena gradnja le enega objekta za enak namen iz 2. člena točke B): 1., 2., 5., 6., 7., 8. in 9.;
4. objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana.
5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve pomožnih objektov:
1. objekti so lahko največ pritlični;
2. objekti morajo biti arhitekturno in oblikovno grajeni tako, da se čimbolj vklopijo v izgrajeno okolje;
3. strehe objektov morajo biti prilagojene streham obstoječih sosednjih objektov glede oblike, naklona in vrste kritine oziroma oblike, ki se arhitektonsko ujema z izgrajenim prostorom;
4. objekti ne smejo biti locirani na javnih energetskih in komunalnih vodih, razen s soglasjem in v skladu s pogoji upravljavca posameznega voda;
5. objekti ne smejo biti locirani med javno prometno površino in obstoječo gradbeno linijo, razen če so oddaljeni več kot je varstveni pas javne prometne površine ter niso locirani v preglednostnem trikotniku križišča.
IV. PRIGLASITEV DEL
6. člen
Gradnjo pomožnih objektov ali drug poseg v prostor po določilih 2. člena tega odloka, je potrebno priglasiti pri pristojnem upravnem organu.
Pristojni upravni organ, ki vodi postopek izdaje odločbe, mora pred izdajo odločbe zaprositi za mnenje pristojni oddelek za urejanje prostora Občinske uprave občine Krško.
Pristojni upravni organ, ki vodi postopek izdaje določbe je v postopku dolžan upoštevati pogoje in omejitve naštete v tem odloku, zlasti pa določila 3., 4., 5. in 6. člena tega odloka.
V. NADZOR
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
VI. PREHODNA DOLOČBA
8. člen
Postopki priglasitve pomožnih objektov začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določilih tega odloka, če je to za stranko ugodneje.
VII. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87 in Uradni list RS, št. 62/95).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-25/02-O505
Krško, dne 11. aprila 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti