Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1893. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Loški Potok, stran 3920.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), odredbe o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00) ter 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na 20. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Loški Potok
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizacije in delovanja sistema Civilne zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji za območje Občine Loški Potok (v nadaljnjem besedilu: občina) natančneje določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb Civilne zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni;
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite in reševanja;
– organizirajo odkrivanja, spremljanja in obveščanja o nevarnostih.
Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v občini izvajajo na podlagi sistemskih izhodišč sistema zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji ter zakona in podzakonskih predpisov.
2. člen
Sistem varstva se organizira kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji in obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, vodenje, aktiviranje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
II. PRISTOJNOST OBČINE
3. člen
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju v skladu z zakonom.
Pristojnosti občine so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje v skladu z enotnim sistemom alarmiranja,
– zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim sistemom zvez,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocene ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje in opremljanje organov, enot in štabov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč,
– izvajanje programov usposabljanj,
– organiziranje in vodenje zaščite, reševanje in pomoči na območju občine,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– zagotavljanje reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah.
4. člen
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih nesrečah v Občini Loški Potok obsega zlasti:
– zagotavljanje opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
– zagotavljanje prve pomoči, ki zajema laično samopomoč in vzajemno pomoč,
– zagotavljanje prve medicinske pomoči ter medicinske oskrbe,
– zagotavljanje začasne nastanitve in oskrbe ogroženega prebivalstva,
– zagotavljanje prve veterinarske pomoči,
– zagotavljanje požarne varnosti in delovanje javne gasilske službe,
– zagotavljanje reševanja izpod ruševin, zemeljskih in snežnih plazov,
– zagotavljanje reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah,
– reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah,
– izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob nesrečah z nevarnimi snovmi ali posledicah uporabe tovrstnega orožja,
– reševanje ob vojaških napadih ali drugih oblikah množičnega nasilja,
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
5. člen
Naravne in druge nesreče, zaradi katerih se v občini aktivirajo sile za zaščito in reševanje so: potres, poplave, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, neurja, požari, večje prometne nesreče, epidemije, suše in izpad komunalne infrastrukture, kolikor redne službe in podjetja niso zmožni sami obvladovati nesreče in nezgode. V celoti se sile za zaščito, reševanje in pomoč aktivirajo v vojni.
6. člen
Izvajanje zaščite in reševanja zagotavljajo v okviru svojih pristojnosti, pravic in dolžnosti:
– župan,
– poveljnik in namestnik poveljnika občinskega štaba Civilne zaščite,
– štab Civilne zaščite,
– enota za prvo pomoč,
– služba za podporo,
– društva in strokovna združenja, ki opravljajo dejavnost pomembno za zaščito in reševanje,
– javne reševalne službe, gospodarske službe, zavodi in druge organizacije,
– prebivalci občine kot posamezniki.
7. člen
Za izvajanje občinskega programa zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Loški Potok skrbijo v okviru svojih pristojnosti župan in občinska uprava.
Župan predloži Občinskemu svetu občine Loški Potok poročilo o izvajanju občinskega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z oceno rezultatov in programom za naslednje obdobje.
III. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
8. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč, reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih ter drugih delovnih in bivalnih okoljih. V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja občinski štab za Civilno zaščito, vodja intervencij gasilske in druge reševalne službe, ki izvajajo zaščito in reševanje na prizadetem območju.
Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite, ki obsega samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč, naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za preprečevanje nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic;
– vzdržujejo objekte ter naprave za zaščito in reševanje,
– nabavljajo ustrezna sredstva za osebno zaščito in prvo pomoč,
– izobraževanje pripadnikov enot.
IV. ORGANIZIRANOST ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V OBČINI
9. člen
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno–strokovnih nalog zaščite reševanja in pomoči se v občini organizira občinski štab Civilne zaščite.
Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Štab ima od pet do sedem članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov, ter predstavnikov organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja. Poveljnika, namestnika in člane občinskega štaba za Civilno zaščito imenuje župan.
10. člen
Naloge poveljnika Civilne zaščite so, da:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– vodi ali usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah,
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
– predlaga imenovanje članov štaba Civilne zaščite.
Poveljnik Civilne zaščite lahko za vodenje posameznih intervencij za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo intervencije.
11. člen
Poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije ima pravico in dolžnost, da med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega kraja ter odredi:
– umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij;
– vstop v stanovanje;
– uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev;
– odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo;
– uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
– obvezno sodelovanje državljanov pri reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reševanje;
– uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči;
– porušitev objekta oziroma posek drevja.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije odredi le, če ne more drugače zavarovati ljudi in premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno.
12. člen
Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu.
13. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo v Občini Loški Potok enote in službe Civilne zaščite, in sicer:
– enota za prvo pomoč,
– služba za podporo.
Enote in službe iz prvega odstavka tega člena se organizirajo v skladu z odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00).
14. člen
Gašenje požarov in izvajanje drugih reševalnih ukrepov ob požarih izvajajo prostovoljna gasilska društva na področju Občine Loški Potok. Prostovoljna gasilska društva v občini opravljajo svoje naloge v vseh situacijah do trenutka, ko je obseg elementarne ali druge nesreče tako obsežen, da je potrebno aktivirati tudi druge enote in službe Civilne zaščite.
O aktiviranju enot in služb Civilne zaščite Občine Loški Potok odloča župan ali poveljnik Civilne zaščite Občine Loški Potok.
V. DOLŽNOSTI IN PRAVICE DRŽAVLJANOV
15. člen
Pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo državljani:
– sodelovati v civilni zaščiti,
– dajati materialna sredstva (v nadaljnjem besedilu: materialna dolžnost),
– usposabljati ter pripravljati se za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.
Državljan Republike Slovenije je obveznik Civilne zaščite, če ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti ali k opravljanju delovne dolžnosti, pod pogoji določenimi s predpisi.
Dolžnost sodelovanja v civilni zaščiti se začne z 18 letom in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta (ženske) starosti.
16. člen
Prostovoljno lahko v civilni zaščiti sodelujejo:
– moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let,
– matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti,
– moški in ženske, ki jim je prenehala dolžnost iz prejšnjega člena.
Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti imajo enake pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki Civilne zaščite.
17. člen
V Civilno zaščito razporedi občana pristojni organ Ministrstva za obrambo.
V Civilno zaščito ne morejo biti razporejene:
– osebe, ki psihofizično in zdravstveno niso sposobne za delo pri zaščiti, reševanju in pomoči,
– nosečnice, matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti.
18. člen
Pripadnik Civilne zaščite se mora usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi.
19. člen
Državljani uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem v uporabo civilni zaščiti vozil, strojev, opreme in drugih materialnih sredstev, zemljišč, objektov, naprav ter energetskih virov, potrebnih za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Za materialno dolžnost se šteje tudi namestitev sredstev in opreme za opazovanje, obveščanje in alarmiranje na stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah. Državljan, ki mu je naložena materialna dolžnost, ne sme preprečiti namestitve ali odstranitev sredstev in naprav iz prejšnjega odstavka.
20. člen
Državljan, ki je zavezan dolžnosti sodelovati v civilni zaščiti ali materialni dolžnosti, se mora zglasiti na določenem kraju in ob določenem času oziroma predati materialno sredstvo, na podlagi poziva pristojnega organa. Če se ne odzove na poziv in ne opraviči svojega izostanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog za privedbo.
VI. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
21. člen
Za odkrivanje, spremljanje in obveščanje o nevarnosti naravnih in drugih nesreč, se v občini organizira sistem za opazovanje in obveščanje. Sistem za opazovanje in obveščanje sestavljajo: opazovalno omrežje, informacijska podpora ter centri za obveščanje in alarmiranje (v nadaljnjem besedilu: center za obveščanje).
22. člen
Center za obveščanje v občini, ki ima vlogo območnega centra, se organizacijsko, materialno in kadrovsko usposobi za delovanje v primeru večje naravne ali druge nesreče. Regijski center za obveščanje Ljubljana deluje neprekinjeno 24 ur dnevno na številki 112.
VII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
23. člen
Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite, v skladu s pogoji in situacijo odredi aktiviranje – mobilizacijo:
– štaba in enot Civilne zaščite na območju občine,
– občanov ter njihovih sredstev.
Aktivnosti se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite in reševanja občine.
24. člen
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpijo aktiviranci iz prejšnjega člena, imajo le-ti pravico do povračila dejanskih stroškov in dejanske škode. Občani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne prehrane, če najmanj 4 ure neprekinjeno sodelujejo v akciji zaščite in reševanja. Povračilo oziroma odškodnina občanom in delavcem ter lastnikom sredstev iz prejšnjega člena gre v breme proračuna občine. V primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč gredo povračila v breme gospodarske družbe, podjetja, zavoda ali druge organizacije ter tudi posameznika, ki je s svojim ravnanjem povzročil nastanek nesreče.
VIII. NAČRTOVANJE IN VODENJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
25. člen
Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v občini ima na področju zaščite in reševanja naslednje naloge:
– sprejema dolgoročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom,
– sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom,
– sprejema odloke, pravilnike in odredbe s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se določa tudi dejavnost varstva pred požarom,
– v proračunu občine zagotavlja sredstva za financiranje požarne varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– odloča o zagotovitvi sredstev za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
26. člen
Župan ima na področju zaščite in reševanja naslednje naloge:
– skrbi za izvajanje priprav ter realizacijo programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– določa letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– skrbi za izdelavo programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in načrta zaščite in reševanja,
– določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– določa izvajalce javne službe,
– imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva Občine Loški Potok občinski upravi,
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe za vodenje Civilne zaščite,
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– sklepa dogovore s sosednjimi občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju zaščite, reševanja in pomoči,
– sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči,
– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v skladu z načrti in zakonom,
– občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva v Občini Loški Potok,
– imenuje občinsko komisijo za ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
– podeljuje priznanja s področja zaščite in reševanja,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
27. člen
Poveljnik Civilne zaščite ima naslednje naloge:
– vodi delo Občinskega štaba za Civilno zaščito ter štabnih služb,
– določa dokumente načrtov zaščite in reševanja,
– odloča o razporeditvi opreme in sredstev zaščite, reševanja in pomoči v lasti Občine Loški Potok,
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje sil zaščite, reševanja in pomoči,
– usklajuje izdelavo delovnih osnutkov ocen ogroženosti, načrtov zaščite in reševanja in načrtov za opremljanje sil zaščite, reševanja in pomoči,
– koordinira dejavnost organov vodenja in služb, vključenih v sistem varstva Občine Loški Potok,
– sodeluje pri pripravi programov in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravo sistema varstva v Občini Loški potok, predlaga županu organizacijo in delovanje občinske uprave, javnih služb in sil zaščite, reševanja in pomoči ter daje mnenje in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
– javno predstavlja načrte zaščite in reševanja, izvaja druge naloge, ki jih določa zakon, izvaja druge naloge, ki jih določa zakon in odreja župan.
28. člen
Občinska uprava občine Loški Potok opravlja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– izdela predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči,
– izdeluje načrte zaščite in reševanja v Občini Loški Potok,
– usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Operativne naloge posameznih sestavnih delov občinske uprave predpiše župan ali po njegovem pooblastilu pooblaščen delavec v upravi.
IX. FINANCIRANJE SISTEMA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA
29. člen
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi meril in kriterijev, ki jih predpiše pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi in akti Občine Loški Potok s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Višino sredstev za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami določi Občinski svet občine Loški Potok na podlagi ocene ogroženosti, s proračunom Občine Loški Potok.
Poleg proračunskih sredstev se sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami financira tudi iz:
– združenih sredstev lokalnih skupnosti za financiranje dogovorjenih skupnih nalog,
– sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij za sofinanciranje priprav sistema varstva v Občini Loški Potok,
– namenskih sredstev požarnega sklada,
– prostovoljnih prispevkov, volil in daril,
– mednarodne pomoči,
– drugih virov.
30. člen
Praviloma občinska uprava zbira predloge za financiranje in sofinanciranje programov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, z izvajalci programov in projektov pa sklene pogodbe župan.
Izjemoma lahko sklene župan pogodbo o financiranju in sofinanciranju programov oziroma projektov brez javnega razpisa:
– če gre za posebno pomemben program ali projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati,
– v primerih, ko gre za sofinanciranje projektov ali programov, katerih opustitev bi zmanjšala pripravljenost občine na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– kadar gre za programe in projekte, kateri se sklepajo na podlagi operativnih ocen in drugih sklepov občinskega štaba za Civilno zaščito.
31. člen
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami poda občinski štab za Civilno zaščito. Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov, predpiše pristojno ministrstvo, v specifičnih primerih pa tudi župan na predlog občinskega štaba za Civilno zaščito.
32. člen
Izvajalci programov in projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Loški Potok, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna, morajo predložiti občinski upravi poročilo o porabi finančnih sredstev v preteklem letu. Normative in vsebine za izdelavo poročila predpiše župan.
33. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki so po zakonu obvezne organizirati sile zaščite in reševanja in izvajati druge ukrepe sistema varstva, morajo zagotoviti sredstva za nadomestila plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja, sredstva za priprave in druge stroške.
X. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
34. člen
Občina Loški Potok organizira usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov kot neobvezne oblike usposabljanja.
35. člen
Občinski štab za Civilno zaščito na podlagi predpisov pristojnega ministrstva v skladu z letnim načrtom in na podlagi programov uvajalnega temeljnega in dopolnilnega programa organizira in izvaja usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite ter ostalih izvajalcev zaščite in reševanja ter pomoči v Občini Loški Potok.
36. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi izvajalci lokalnih javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe in zavodi ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Loški Potok.
XI. INFORMATIKA NA PODROČJU SISTEMA VARSTVA V OBČINI LOŠKI POTOK
37. člen
Za organizirano in sistematično spremljanje stanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se vodijo naslednje zbirke podatkov:
– evidenca o silah ter sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč,
– evidenca o intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– evidenca javne infrastrukture na področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– ostale evidence, ki jih predpiše pristojni državni organ.
38. člen
Župan na podlagi tega odloka in veljavnih predpisov pristojnega ministrstva izda navodilo o vodenju evidenc s področja zaščite, reševanja in pomoči.
39. člen
Evidence se trajno hranijo in arhivirajo v občinski upravi.
40. člen
Osebni podatki, potrebni za vzpostavitev in delovanje evidenc, se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo skladno s posebnimi predpisi in zakonskimi določili, ki se nanašajo na zbirke osebnih podatkov in skladno s predpisi pristojnega ministrstva.
XII. KAZENSKI DOLOČBI
41. člen
Fizična, pravna oseba ali mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma roditelji, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukrepanje in s tem v zvezi nastali stroški, mora pokriti:
– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreč in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.
42. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v skladu z veljavno zakonodajo.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Župan in občinska uprava morajo v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka urediti ustrezna navodila za realizacijo odloka in vzpostavitev evidenc in drugih ukrepov, določenih s tem odlokom.
44. člen
Organizacijo sistema varstva v Občini Loški Potok je potrebno s tem odlokom uskladiti v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.
45. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/02-1
Loški Potok, dne 5. aprila 2002.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti