Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1889. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2001, stran 3915.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, št. 124/00), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 25. redni seji dne 18. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
-------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov            SIT
I.  Skupaj prihodki               789,674.337
II.  Skupaj odhodki               713,290.641
III. Proračunski presežek (I.–II.)        76,383.696
-------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev              –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                    3,000.000
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   sprem. kapitalskih deležev          –3,000.000
VII. Skupni presežek (I.+IV.)–(II.+V.)      73,383.696
-------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                     –
IX.  Odplačilo dolga                    –
X.  Neto zadolževanje (VIII.–IX.)             –
XI.  Povečanje sredstev na računih
   (I.+IV.+VIII.–II.–V.–IX.)          73,383.696
XII. Stanje sredstev na računih
   31. 12. 2000                 78,400.639
XIII. Stanje sredstev na računih (XI.+XII.)    151,784.335
D)  Proračunska rezerva občine          10,219.550
-------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Sredstva na računih po zaključnih računih proračuna v višini 151,784.335 SIT so prenesena v splošni sklad in v proračun občine za leto 2002 kot sredstva na računih.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna v višini 10,219.550 SIT so prenesena v rezervni sklad.
5. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti tudi lastni prihodki krajevnih skupnosti v višini 69,032.000 SIT in odhodki krajevnih skupnosti v isti višini.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-402-02/02
Gorenja vas, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti