Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1906. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2002, stran 3937.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 113. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 27. seji dne 25. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Šentjur pri Celju za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
Po ekonomski klasifikaciji:
I.  SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       v 000 SIT
----------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
----------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      1.761.873
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           955.938
70  DAVČNI PRIHODKI               788.636
   700 Davki na dohodek in dobiček       694.219
   703 Davki na premoženje            17.765
   704 Domači davki na blago in storitve     76.652
   706 Drugi davki                  –
71  NEDAVČNI PRIHODKI              167.302
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
     premoženja                 4.500
   711 Takse in pristojbine            9.202
   712 Denarne kazni                 –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   81.900
   714 Drugi nedavčni prihodki          71.700
72  KAPITALSKI PRIHODKI              23.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   9.000
   721 Prihodki od prodaje zalog           –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     nematerialnega premoženja         14.000
73  PREJETE DONACIJE                  –
   730 Prejete donacije iz domačih virov       –
   731 Prejete donacije iz tujine           –
74  TRANSFERNI PRIHODKI             782.935
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij        782.935
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        1.821.371
40  TEKOČI ODHODKI                317.865
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     93.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
     varnost                  14.700
   402 Izdatki za blago in storitve       173.460
   403 Plačila domačih obresti          28.105
   409 Rezerve                  8.600
41  TEKOČI TRANSFERI               891.256
   410 Subvencije                19.300
   411 Transferi posameznikom in
     gospodinjstvom              498.500
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam               95.951
   413 Drugi tekoči domači tansferi       277.505
   414 Tekoči transferi v tujino           –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            600.250
   420 Nakup in gradnja osnovih sredstev    600.250
43  INVSETICIJSKI TANSFERI            12.000
   430 Investicijski transferi          12.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        -59.498
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
----------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    v 000 SIT
----------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
----------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   ( 750+751+752)                85.498
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil       13.200
   751 Prodaja kapitalskih deležev        72.298
   752 Kupnine iz naslova privatizacije        –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)         –
44  POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                 –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    –
   442 Poraba srestev kupnin iz naslova
     privatizacije                 –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)    85.498
----------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA             v 000 SIT
----------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
----------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 –
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje              –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)             26.000
55  ODPLAČILO DOLGA
   550 Odplačilo domačega dolga         26.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       –
X.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX=-III.)  59.498
----------------------------------------------------------
Po funkcionalni klasifikaciji: po področjih proračunske porabe
Splošni del občinskega proračuna – odhodki sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljene po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupine kontov ter načrt razvojnih programom so priloga temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Proračunski skladi so:
1. proračunske rezerve, oblikovan po zakonu o javnih financah,
2. stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 67/01)
3. sklad za razvoj drobnega gospodarstva Občine Šentjur pri Celju, ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 67/01).
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 8,600.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
6. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do zakonske višine.
Obseg poroštev občine za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je Občina Šentjur pri Celju, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic z zakonom določene višine.
7. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne zakonske višine.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjur pri Celju v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali uradnem glasilu občine).
Št. 004–3/02–100
Šentjur pri Celju, dne 25. marca 2002.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti