Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1905. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, stran 3933.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 16. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet na 28. redni seji, dne 28. 3. 2002, na predlog odbora za negospodarstvo Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti. Materialne in prostorske pogoje v skladu s tem pravilnikom zagotavlja občina,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
4. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
1. Šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja:
– predšolska mladina,
– osnovnošolska mladina.
2. Šport v društvih:
– šport mladih (osnovna dejavnost – redna vadba),
– šport mladih (šport za dosežek – selektivni),
– športno rekreativna dejavnost odraslih,
– tekmovalni šport (športniki registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalnih panožnih zvez),
– vrhunski šport (naziv podeli Olimpijski komite Slovenije).
3. Šport invalidov in upokojencev
4. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
5. Promocijska dejavnost
6. Priznanja športnikom in športnim delavcem
7. Športne prireditve
5. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov, navedenih v 4. členu tega pravilnika, se zagotavljajo še sredstva za delovanje komisije za šport pri Občinskem svetu občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki povezuje oziroma usklajuje programe izvajalcev športa v občini.
Komisijo sestavljajo: predstavnik občinske uprave, član občinskega sveta ter predsedniki oziroma člani športnih društev v občini. Komisija na svoji prvi seji izmed sebe izvoli predsednika komisije.
6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, komisija za šport pri občinskem svetu zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavlja proračun občine. Komisija za šport predlog delitve razpoložljivih sredstev predlaga v potrditev Občinskemu svetu občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
7. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov znaša do 1% primerne porabe in je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti.
8. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravlja nadzorni odbor Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
9. člen
Župan sklene pogodbe z izvajalci programov. Sredstva se nakazujejo pogodbenim izvajalcem programov direktno po dvanajstinah. Pogodbe opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma časovnih razdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti komisija za šport.
10. člen
Sofinanciranje vzdrževanja in izgradnja športnih objektov ni predmet pravilnika, ampak se ureja posebej.
II. POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ŠPORTNIH PROGRAMOV
11. člen
Vrednost programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej do višine 1% od primerne porabe. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.
1. Šport otrok in mladine
1.1 Predšolska mladina (otroci do 7 let)
Sofinancira se:
– redna vadba skupin pod strokovnim vodstvom (50-urni program, skupina = 15 udeležencev)
– izvajanje programa športne značke I. stopnje (propagandni material)
1.2 Osnovnošolska mladina
Financirajo se tekmovanja ŠŠD. Število tekmovanj, udeležba na tekmovanjih in število udeležencev se določa za vsako šolsko leto posebej.
2. Šport v društvih
2.1 Šport mladih – osnovna dejavnost, redna vadba
Sofinancirajo se programi:
– redne vadbe mladine do 7 let (50-urni programi redne vadbe),
– redne vadbe mladine do 15 let (80-urni programi redne vadbe),
– redne vadbe mladine do 19 let (80-urni programi redne vadbe).
2.2 Šport mladih – selektivni šport (šport za dosežke)
Sofinancirajo se programi redne vadbe v kategorijah:
– cicibani/cicibanke (120-urni programi redne vadbe),
– mlajši dečki/deklice (140-urni programi redne vadbe),
– starejši dečki/deklice (180-urni programi redne vadbe),
– mlajši mladinci/mladinke (220-urni programi redne vadbe),
– starejši mladinci/mladinke (240-urni programi redne vadbe).
V kategoriji mlajši mladinci/mladinke in starejši mladinci/mladinke se glede na tekmovalni uspeh ekipe upošteva ustrezen korekcijski faktor.
Minimalno število udeležencev v posamezni športni panogi se določi na podlagi normativov nacionalnih panožnih zvez.
Programe optimalnega števila udeležencev obravnava in sprejme za vsako panogo in vsako leto posebej komisija za šport.
2.3 Športno rekreativna dejavnost odraslih
To dejavnost si občani plačujejo sami. V okviru danih možnosti se sofinancira:
– organizacija množičnih športno rekreativnih prireditev,
– strokovno vodstvo skupin redne vadbe (80-urni program, min. 10 udeležencev.
2.4.1 Tekmovalni šport – ekipno
Sofinancira se:
– redna vadba ekip vključenih v tekmovalni sistem (240-urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – IV. liga po rangu (240-urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – III. liga po rangu (320-urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – II. liga po rangu (400-urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – I. liga po rangu (480-urni program redne vadbe).
Programe optimalnega števila udeležencev obravnava in sprejme za vsako panogo in vsako leto posebej odbor za negospodarstvo ali zveza.
2.4.2 Individualni – šport
Minimalno število udeležencev v posamezni skupini individualnih športnih panog za vrednotenje je 10. Kolikor je dejansko število vadečih manjše, se pri vrednotenju število točk procentualno zmanjša. Večje število udeležencev v skupini (nad 10) se ne upošteva.
Zaradi neenakomerne razvitosti panog, tekmovalnih sistemov in števila sodelujočih, se pri izračunih upoštevajo korekcijski faktorji, odvisno od ranga tekmovanja.
Individualne športne panoge, ki nastopajo v ekipnih tekmovalnih sistemih, se smiselno obravnavajo in vrednotijo kot kolektivne športne panoge. Programe optimalnega števila udeležencev in razvrstitev v kategorijo kakovostnega individualnega športa, obravnava in sprejme za vsako panogo in vsako leto posebej odbor za negospodarstvo ali zveza.
2.4.3 Vrhunski šport (status kategoriziranih športnikov)
Kategoriziranim športnikom s strani Olimpijskega komiteja Slovenije se doda k osnovnemu programu:
– Športnik MLR (10% na osnovni program),
– Športnik DR (10% na osnovni program),
– Športnik PR (15% na osnovni program),
– Športnik MR (20% na osnovni program),
– Športnik SR (25% na osnovni program).
3. Šport invalidov in upokojencev
Šport invalidov in upokojencev se na predlog invalidskih organizacij oziroma društev upokojencev lahko sofinancira iz proračunskih sredstev
4. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Iz proračunskih sredstev se sofinancirajo stroški šolanja:
– amaterskim trenerjem,
– študentom Fakultete za šport, če vlogo posreduje izvajalec športne dejavnosti, katere član je študent.
Sofinancirajo se stroški prijavnine oziroma kotizacije, študentom Fakultete za šport pa dogovorjeni športni programi.
5. Priznanja športnikom in športnim delavcem
Ob izvajanju športnih programov, za organizacijske dosežke, jubileje, se podeljujejo primerna priznanja v skladu s pravilnikom o priznanjih.
6. Promocijska dejavnost
Sofinanciranje organizacije in izvedba akcij in prireditev za popularizacijo športa in občine. Akcije in prireditve, ki se sofinancirajo v okviru promocije, za vsako leto posebej potrdi komisija za šport.
7. Športne prireditve
Sofinancira se organizacija in izvedba tekmovanj, ki so namenjena promociji športne dejavnosti in večjemu številu udeležencev. Število akcij in prireditev za vsako leto posebej potrdi komisija za šport.
8. Prireditve v Občini
Sodelovanje in pomoč športnikov na prireditvah v občini (občinski praznik, sodelovanje pri organizaciji državnih praznikov, ljudski prazniki – veselice).
12. člen
Iz proračunskih sredstev namenjenih za izvedbo športnih programov, se v okviru možnosti zagotovijo sredstva za sofinanciranje šahovskih društev in strelskega društva.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha delovati obstoječi sistem financiranja športnih programov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 2002.
Št. 65/02-480
Vitomarci, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša, dipl. inž. str. s. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti