Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1903. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2001, stran 3932.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Prevalje na 29. redni seji dne 15. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2001, ki ga v splošnem delu sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2001 so znašali:
---------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki            740,698.508,12 SIT
   – Davčni prihodki         368,640.545,26 SIT
   – Nedavčni prihodki        58,169.874,63 SIT
   – Kapitalski prihodki       12,827.926,53 SIT
   – Prejete donacije         45,475.300,44 SIT
   – Transferni prihodki       255,584.861,26 SIT
Skupaj odhodki             757,043.980,80 SIT
   – Tekoči odhodki         245,205.565,42 SIT
   – Tekoči transferi        264,621.525,08 SIT
   – Investicijski odhodki      194,679.066,94 SIT
   – Investicijski transferi     52,537.823,36 SIT
Proračunski primanjkljaj        –16,345.472,68 SIT
---------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
   Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev     2,240.332,00 SIT
   Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev          117.000,00 SIT
C)  Račun financiranja
   Zadolževanje            26,000.000,00 SIT
   Odplačilo domačega dolga      9,083.325,33 SIT
   Povečanje sredstev na računih    2,694.533,99 SIT
---------------------------------------------------------
Saldo sredstev rezerv v višini 3,751.187,70 SIT se prenese v leto 2002.
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu leta 2001 v znesku 2,694.533,99 SIT, se uporabi za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 2001, je sestavni del tega odloka.
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazan veljavni proračun za leto 2001, realizirani proračun za leto 2001 in indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-01-00/5
Prevalje, dne 15. aprila 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti