Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1869. Pravilnik o načinu dela Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi, stran 3830.

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o načinu dela Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
S tem pravilnikom se podrobneje ureja način dela Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).
2. člen
(sedež, žig)
Sedež strokovnega sveta je pri Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Komisija ima svoj žig z napisom: Republika Slovenija – Ministrstvo za zdravje – Strokovni svet za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi.
3. člen
(uradni jezik)
Strokovni svet posluje v slovenskem jeziku.
II. SESTAVA IN NAČIN IMENOVANJA STROKOVNEGA SVETA
4. člen
(sestava)
Strokovni svet sestavljajo predsednik in deset članov.
5. člen
(način imenovanja)
Predsednika in člane strokovnega sveta s sklepom imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za zdravje, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, transfuzijskih oddelkov pri bolnišnicah v Republiki Sloveniji, Rdečega križa Slovenije, organizacije hemofilikov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sredstev javnega obveščanja.
Strokovni svet ima tudi namestnika predsednika, ki ga strokovni svet izvoli izmed članov strokovnega sveta z večino glasov njegovih članov.
6. člen
(trajanje mandata)
Strokovni svet se imenuje za štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
Nobeden izmed članov strokovnega sveta ne more biti njegov član več kot dva mandata.
III. PRAVILA ZA DELOVANJE
7. člen
(način dela)
Strokovni svet je pri svojem delu samostojen in neodvisen.
8. člen
(kvorum)
Strokovni svet je sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica njegovih članov.
9. člen
(seje, sprejemanje sklepov)
Strokovni svet dela in odloča na sejah. Seje sklicuje in vodi predsednik strokovnega sveta, ob njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa tudi namestnik predsednika strokovnega sveta.
Seje strokovnega sveta se sklicujejo po potrebi, najmanj pa trikrat na leto in so namenjene oblikovanju nacionalne politike in strategije preskrbe s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi (v nadaljnjem besedilu: preskrba s krvjo) v Republiki Sloveniji, sprejemanju programov preskrbe s krvjo v Republiki Sloveniji za tekoče leto in nadziranju njihovega uresničevanja.
Predsednik ali namestnik predsednika strokovnega sveta skliče sejo ali pa se, v nujnih primerih, odloči za dopisno ali telefonsko obravnavo določenega vprašanja.
Predsednik ali namestnik predsednika strokovnega sveta pošlje skupaj z vabilom na sejo tudi dnevni red slednje, zapisnik prejšnje seje strokovnega sveta ter, če je to v posamičnem primeru smotrno in mogoče, tudi gradivo, ki bo obravnavano na seji.
Člani strokovnega sveta na začetku seje odločajo o predlaganem dnevnem redu, lahko pa tudi vsak od članov strokovnega sveta predlaga njegovo dopolnitev oziroma spremembo. Vsebina dnevnega reda se potrdi s sklepom strokovnega sveta.
Na seji strokovnega sveta se piše zapisnik. Ta mora vsebovati bistvene sestavine razprave ter sprejete sklepe. Člani strokovnega sveta na začetku vsakokratne seje po potrditvi dnevnega reda obravnavajo vsebino zapisnika s prejšnje seje in o njem odločijo s sklepom.
10. člen
(ločeno mnenje)
Član strokovnega sveta, ki se ne strinja s sklepom, ki ga je sprejel strokovni svet, lahko svoje stališče pojasni v ločenem mnenju, ki mora biti obrazloženo. V sklepu se opozori na ločeno mnenje člana strokovnega sveta, ta pa se priloži zapisniku seje, na kateri je bil sprejet sklep, s katerim se član strokovnega sveta ne strinja.
11. člen
(javnost dela)
Delo strokovnega sveta je javno, kar zagotavlja že njegova sestava. Če dnevni red seje vsebuje gradiva zaupne narave ali pa je zaprtost seje nujna zaradi vprašanj etične narave, se taka vprašanja obravnavajo na seji, zaprti za javnost.
12. člen
(način odločanja)
Strokovni svet odloča z večino glasov prisotnih članov o obravnavanem vprašanju na podlagi predloženih gradiv, načrtov, dokumentov, mnenj in poročil strokovnjakov ter drugih posameznikov, tesno povezanih s preskrbo s krvjo v Republiki Sloveniji.
Po potrebi lahko strokovni svet na sejo povabi kogarkoli, katerega mnenje bi po oceni strokovnega sveta lahko vplivalo na preskrbo s krvjo v Republiki Sloveniji.
Če strokovni svet ugotovi potrebo po dodatnem mnenju, lahko zanj zaprosi strokovnjake ustreznih strok.
13. člen
(varstvo osebnih podatkov)
Podatke, ki jih strokovni svet pri svojem delu pridobi in katerih narava je taka, da zahteva posebno varstvo, je potrebno obravnavati in shranjevati v skladu z določbami zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99 in 57/01).
Podatke iz prejšnjega odstavka morajo člani strokovnega sveta varovati kot poklicno skrivnost, celotna dokumentacija zaupne narave pa se hrani v primerno varovanem arhivu Ministrstva za zdravje.
14. člen
(letna poročila)
Strokovni svet poroča o svojem delu ministru enkrat na leto v obliki pisnega poročila, ki ga pripravi predsednik strokovnega sveta. Letno poročilo obravnava in sprejema strokovni svet na eni izmed svojih sej pred njegovo oddajo.
Po potrebi lahko predsednik strokovnega sveta ministra o določenih vprašanjih nujne narave obvesti kadarkoli.
15. člen
(dokumentacija in arhiv)
Strokovni svet vodi o svojem delu dokumentacijo, ki je arhivirana za neomejeno obdobje, pri Ministrstvu za zdravje. O tem, kaj iz dokumentacije zaupne narave, se lahko sporoči predstavnikom sredstev javnega obveščanja, odloči predsednik strokovnega sveta. Pri tem upošteva določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. V primeru dvoma o tem vprašanju odloča strokovni svet.
16. člen
(administrativne naloge)
Administrativne naloge za strokovni svet zagotavlja Ministrstvo za zdravje.
IV. KONČNA DOLOČBA
17. člen
(objava in veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5811-1/01
Ljubljana, dne 22. aprila 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti