Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1876. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2002, stran 3899.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 23. redni seji dne 26. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višino proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov       Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)     218.644.256
Tekoči prihodki (70+71)             65.671.000
70  Davčni prihodki              52.623.000
700  Davki na dohodek in dobiček        34.907.000
703  Davki na premoženje            7.417.000
704  Domači davki na blago in storitve     10.299.000
706  Drugi davki                    0
71  Nedavčni prihodki             13.048.000
710  Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                 2.600.000
711  Takse in pristojbine             804.000
712  Denarne kazni                164.000
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev       0
714  Drugi nedavčni prihodki          9.480.000
72  Kapitalski prihodki            10.500.000
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       0
721  Prihodki od prodaje zalog             0
722  Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerial. premoženja          10.500.000
73  Prejete donacije                  0
730  Prejete donacije iz domačih virov         0
731  Prejete donacije iz tujine             0
74  Transferni prihodki           142.473.256
740  Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij        142.473.256
Skupaj odhodki (40+41+42+43)          220.052.081
40  Tekoči odhodki              50.119.415
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim     13.206.415
401  Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                  1.812.833
402  Izdatki za blago in storitve       32.600.167
403  Plačila domačih obresti              0
409  Rezerve                  2.500.000
41  Tekoči transferi             89.163.934
410  Subvencije                 3.200.000
411  Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom              53.121.583
412  Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                6.550.000
413  Drugi tekoči domači transferi       26.292.351
414  Tekoči transferi v tujino             0
42  Investicijski odhodki (420)        78.023.732
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev    78.023.732
43  Investicijski transferi (430)       2.745.000
430  Investicijski transferi          2.745.000
Proračunski presežek (primanjkljaj)
(I. - II.) (skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)                    -1.407.825
----------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov       Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)      204.000
75  Prejeta vračila danih posojil
750  Prejeta vračila danih posojil        204.000
751  Prodaja kapitalskih deležev
752  Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)            500.000
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev
440  Dana posojila                500.000
441  Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV. - V.)        296.000
----------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov       Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)             9.000.000
50  Zadolževanje
500  Domače zadolževanje            9.000.000
VIII. Odplačilo dolga (550)           1.400.000
55  Odplačila dolga (550)
550  Odplačilo domačega dolga          1.400.000
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
   (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)    5.896.175
X.  Neto zadolževanje (VII. - VIII. - IX.)   1.703.825
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI. + X.)        1.407.825
----------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 2,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
5. člen
Župan lahko dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
6. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko za investicije v komunalno infrastrukturo zadolži do višine 9,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Bistrica ob Sotli, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
7. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0023/02-03
Bistrica ob Sotli, dne 26. marca 2002.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti