Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1885. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2002, stran 3910.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Cankova na 30. redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cankova za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Cankova za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek in drugi prihodki.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma porabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta, oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega proračuna občine.
7. člen
Neposredni uporabnik občinskega proračuna mora pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto ter predložiti županu najpozneje do 28. februarja 2002.
8. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
9. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s predpisi (pravilnik za oddajo naročil majhne vrednosti) oziroma zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
11. člen
Župan za prvo polletje in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
12. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
13. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 1,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
14. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 20,000.000 tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cankova v letu 2003, se uporablja ta odlok in sklep župana.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40305-12/2002
Cankova, dne 22. aprila 2002.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti