Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanju pripora, stran 3827.

Na podlagi prvega odstavka 84. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98) in 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 111/01) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanju pripora
1. člen
V pravilniku o izvrševanju pripora (Uradni list RS, št. 36/99) se v prvem odstavku 2. člena:
– v drugi alinei 1. točke za besedo “mesto,“ doda besedilo: “(samo priporniki)“;
– v 3. točki za besedo “Gradcu“ vejica nadomesti s piko in doda besedilo: “ali Okrožno sodišče v Murski Soboti (samo pripornice)“, v prvi alinei te točke pa za besedo “Sobota“ doda besedilo “(samo priporniki)“;
– v 4. točki za besedo “Koper“ črta besedilo: “(samo pripornice)“, za besedo “Gorici“
pa doda besedilo: “(samo pripornice)“;
– v 5. točki za besedo “Ljubljani“ postavi vejica in črta beseda “in“, za besedo
“Kranju“ pa pika nadomesti z vejico in doda besedilo “Novem mestu in Krškem.“.
2. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen ki se glasi:
“21. a člen
Zavodi in oddelki zavodov, v katerih sestavi so tudi oddelki za pripor, pošiljajo upravi statistične podatke o pripornikih na posebnih statističnih obrazcih, ki so določeni s tem pravilnikom, in sicer:
1. dnevne statistične podatke o dnevnem številčnem stanju pripornikov in pridržanih oseb;
2. trimesečne statistične podatke na obrazcu IK-18, ki je določen s tem pravilnikom.
Zavodi morajo upravi vsak dan do 10. ure poslati dnevne statistične podatke prejšnjega dne. Statistične podatke na dan praznika, nedelje in dela prostih dni morajo zavodi poslati upravi naslednji delovni dan.
Trimesečne statistične podatke na obrazcu IK-18 morajo zavodi poslati upravi najkasneje do petnajstega dne v prvem mesecu naslednjega trimesečja.
Letne statistične podatke za preteklo leto na obrazcu IK 18 morajo zavodi poslati upravi najkasneje do 15. januarja naslednjega leta.
Obrazec iz tega člena je sestavni del pravilnika in je objavljen skupaj z njim.“.
3. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Upravnik zavoda sme pripornika prerazporediti v drug bivalni prostor tudi, če to narekujejo razlogi varnosti, ohranjanja reda in discipline. Na željo pripornika ga upravnik zavoda lahko prerazporedi v drug bivalni prostor, če to dopuščajo prostorske razmere in če prerazporeditev ne bo škodovala kazenskemu postopku.“.
4. člen
V 32. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Če pripornik v zavodu huje zboli ali je zaradi hujše bolezni oziroma poškodbe odpeljan na stacionarno zdravljenje v zdravstveno organizacijo zunaj zavoda, mora upravnik zavoda o tem takoj obvestiti bližnjega sorodnika oziroma osebo, ki jo je pripornik že prej določil za tak primer.“.
5. člen
V 43. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Upravnik zavoda lahko pripornika začasno odstrani z dela tudi, če ovira delovni proces ali kako drugače moti druge pri delu.“.
6. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Dan, čas in trajanje obiskov se določi s hišnim redom.“.
7. člen
V 47. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Priporniku, ki je na zdravljenju v zdravstveni organizaciji zunaj zavoda se obisk omogoči v skladu z bolnišničnimi pravili oziroma dovoljenjem pristojnega sodišča. Če je pristojno sodišče odredilo varovanje pripornika, nadzira obisk v pogledu varnosti ter reda in discipline paznik, ki pripornika varuje.“.
8. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pisma, ki jih pripornik piše zagovorniku ali ta priporniku, je treba izročiti oziroma odposlati naslovniku še istega dne oziroma prvi naslednji delovni dan.
Preiskovalni sodnik določi z odredbo, s katero odredi nadzor pisemskih in drugih pošiljk ter drugih stikov pripornika z osebami zunaj zavoda, tudi način in obseg nadzora.
Nadzor iz prejšnjega odstavka opravlja pristojna oseba sodišča, določena v odredbi preiskovalnega sodnika.
Če je preiskovalni sodnik s pisnim sklepom odredil nadzor pisemskih pošiljk, ki jih pripornik pošilja ali so naslovljene nanj, jih zavod takoj po sprejemu izroči sodišču, ki je nadzor odredilo.
Priporniku, ki nima sredstev, zagotovi zavod vse potrebno za pisanje prošenj in pritožb, dopisovanje z zagovornikom in bližnjimi sorodniki.“.
9. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
“50.a člen
Če je podan utemeljen sum, da so v pisemski pošiljki, za katero preiskovalni sodnik ni odredil nadzora, predmeti ki jih pripornik po ZKP in tem pravilniku ne sme posedovati, lahko upravnik zavoda odredi pregled take pošiljke. Pregled pošiljke opravi pooblaščena uradna oseba, ki jo določi upravnik zavoda.
Pregled iz prejšnjega odstavka se lahko opravi s pomočjo ustreznih tehničnih sredstev oziroma tako, da pripornik odpre pisemsko pošiljko v navzočnosti pooblaščene uradne osebe zavoda, pri čemer le-ta ne sme prebirati vsebine pisemske pošiljke.
Pooblaščena uradna oseba mora pri vsakem pregledu pisemske pošiljke sestaviti zapisnik, v katerem navede ime in priimek pripornika, ki mu je bila pošiljka poslana, ime in priimek pošiljatelja pisemske pošiljke, če sta napisana na zunanji strani ovojnice, razloge za pregled ter druge ugotovitve. Zapisnik se vloži v pripornikov osebni spis.
Če se v pisemski pošiljki odkrijejo predmeti ali stvari, ki jih pripornik ne sme imeti pri sebi, jih delavec, ki jih je odkril, začasno odvzame in izroči upravniku zavoda ali drugemu pooblaščenemu delavcu ter o odvzemu priporniku izda potrdilo.“.
10. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za stike z osebami zunaj zavoda lahko pripornik na svoje stroške uporablja zavodski telefon. S hišnim redom zavoda se določi čas, v katerem je možna uporaba telefona, in trajanje telefonskega pogovora pripornika.
Če preiskovalni sodnik odredi nadzor nad telefonskimi pogovori pripornika, določi tudi način in obseg nadzora.
Pripornik mora biti vnaprej seznanjen z načinom in obsegom nadzora telefonskih pogovorov.“.
11. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če je podan utemeljen sum, da je pripornik med prestajanjem pripora storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, upravnik zavoda o tem obvesti pristojno policijsko upravo in sodišče, ki je zoper pripornika odredilo pripor.“.
12. člen
V prvem odstavku 71. člena se za besedo “zavoda“ postavi pika, ostalo besedilo pa črta.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 792-1/99
Ljubljana, dne 23. aprila 2002.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti