Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1890. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2001, stran 3916.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US RS, 56/98, 59/99 – odl. US RS, 61/99 – odl. US RS, 79/99 – ZJF in 89/99 – odl. US RS), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 32. seji dne 11. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2001, ki zajema vse prihodke in druge prejemke in odhodke in druge izdatke Občine Krško za leto 2001.
2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občinskega proračuna po zaključnem računu 2001 znašajo v:
---------------------------------------------------------------
A)  Bilanci prihodkov in odhodkov     (v tisoč tolarjih)
I.  Prihodki                    3.809.083
II.  Odhodki                     3.917.501
III. Proračunski primanjkljaj (I. - II.)       -108.418
---------------------------------------------------------------
B)  Računu finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                39.154
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev             –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV. - V.)           39.154
---------------------------------------------------------------
C)  Računu financiranja
VII. Zadolževanje                   180.000
VIII. Odplačila dolga                  121.639
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)             -10.902
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)           58.361
XI.  Neto financiranje (VI.+X.-IX.)          108.418
---------------------------------------------------------------
3. člen
Ostanek sredstev na računih proračuna v znesku 45.708 tisoč tolarjev se prenese v splošni sklad občine in bodo v letu 2002 uporabljena za izravnavo med prihodki in odhodki proračuna za to leto.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov po zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2001 je izkazan v splošnem delu proračuna in posebnem delu proračuna, ki sta sestavna dela tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-1/02-O802
Krško, dne 11. aprila 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti