Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1882. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Brezovica, stran 3904.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00) 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in 16. člena statuta Občine Brezovica je Občinski svet občine Brezovica na 27. redni seji dne 18. 4. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Brezovica. Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
Za navedena sredstva lahko kandidirajo vsa športna društva, ter druge organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Brezovica
– da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov
– da delujejo v javnem interesu na področju športa
– da imajo urejeno evidenco o članstvu ter drugo dokumentacijo, ki jo zahteva zakon o društvih in drugi akti s področja športa
– da izvajajo program športnih aktivnosti, ki so vključene v občinski program športa, ter v njih sodeluje zahtevano število udeležencev
– da imajo zagotovljen program redne vadbe najmanj 20 tednov v letu
– imajo zagotovljene organizacijske, kadrovske, prostorske in materialne pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti
– da so člani Nacionalne panožne športne zveze, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (2 leti prehodnega obdobja)
– občini redno dostavljajo programe dejavnosti, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke
– izpolnjuje ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz 2. člena tega pravilnika, ki so izbrani na osnovi vsakoletnega razpisa, ki ga objavi župan občine.
Postopek za izbor izvajalcev vodi odbor za vzgojo, izobraževanje, otroško varstvo, raziskovalno dejavnost, kulturo in šport.
Odbor za vzgojo, izobraževanje, otroško varstvo, kulturo in šport izbere izvajalce na podlagi tega pravilnika in meril ter normativov, ki so sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Z izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju letnih programov. V pogodbi se opredeli vsebina in obseg programa, čas realizacije programa ter višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev sredstev in nadzor nad namensko porabo sredstev.
II. VRSTE PROGRAMOV
5. člen
Po vsebini delimo športno dejavnost na naslednje vrste neposrednih programov:
a) športna vzgoja (šport mladih), ki je dejavnost otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj vzgojno-izobraževalnega, ne glede na njegovo pojavno obliko
b) športna rekreacija, ki je dejavnost odraslih vseh starosti in družin
c) kakovostni šport, ki je opredeljen kot, priprava in tekmovanje posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje
d) vrhunski šport, ki je opredeljen kot, priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda
in naslednje skupne programe:
e) razvojne, strokovne in naloge skupnega pomena
II.A) ŠPORTNA VZGOJA
6. člen
Program športa mladih lahko izvajajo:
1. športna društva
2. vrtci, osnovne šole in športne šole
3. druga društva, organizacije ali ustanove, če izpolnjujejo zahtevane pogoje.
7. člen
Osnovni pogoji za sofinanciranje programa so:
1. V vadbene skupine oziroma selekcije so po pravilu vključeni Občani Brezovice
2. Vadba poteka v športih, ki jim je osnova telesna aktivnost
3. Vadbena skupina ima najmanj dvanajst in največ dvajset članov
4. Dejavnost ne sme biti komercialna.
8. člen
Izvajalcem programa športne vzgoje (športa mladih) se zagotavlja:
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
· v celoti stroške programov Zlati sonček, Naučimo se plavati in Ciciban
· planinec
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
· v celoti stroške programov Zlati sonček in Krpan, mladi planinec
· 20% stroškov naučimo se plavati
· del stroškov šolskih tekmovanj na različnih nivojih
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
· brezplačen najem športnega objekta in financiranje strokovnega kadra.
– Interesna športna vzgoja mladine
· brezplačen najem športnega objekta in financiranje strokovnega kadra
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
· brezplačen najem športnega objekta in financiranje strokovnega kadra
9. člen
Za sofinanciranje programa športa mladih se nameni 20% sredstev iz javnega razpisa.
II.B) ŠPORTNA REKREACIJA
10. člen
V program športne rekreacije uvrščamo:
a) 80-urne rekreativne programe občanov
b) planinstvo, taborništvo, tenis, smučanje
c) “trim“ lige
d) šport upokojencev in invalidov
e) druge občasne rekreativne programe
Sofinancira se 80-urni letni program v višini 30% stroškov najema objekta in strokovnega kadra za vadbene skupine najmanj z dvajsetimi člani.
Za sofinanciranje programa športne rekreacije se nameni 10% sredstev iz javnega razpisa.
II.C) KAKOVOSTNI ŠPORT
11. člen
Za programe kakovostnega športa se sofinancira predvsem strokovni kader in najemnina objekta za 320-urne letne programe.
V program kakovostnega športa so vključene športne panoge na osnovi točkovanja po naslednjih kriterijih:
1. Pomen, ki ga ima panoga v šolskem programu,    0 – 10 točk
2. Tradicija panoge v Brezovici           0 – 10 točk
3. Uspešnost športne panoge oziroma
športnikov v slovenskem merilu zadnje 2 leti:
a) kategorizirani športniki              0 –10 točk
b) pionirji, kadeti                 0 – 10 točk
c) mladinci                     0 – 10 točk
d) člani                       0 – 10 točk
4. Uspešnost športnikov iz Brezovice
v evropskem in svetovnem merilu v zadnjih 5 letih  0 – 10 točk
5. Osnovni pogoji za razvoj panoge in
doseganje vrhunskih rezultatov:
a) kadrovski pogoji                 0 – 10 točk
b) objekti                      0 – 10 točk
12. člen
Panoge, ki se uvrstijo v skupino kakovostnega športa, so na osnovi točkovanja, doseženih rezultatov po 11. členu razdeljene v tri kakovostne skupine (A,B,C) ki predstavljajo osnovo za sofinanciranje.
Društva, razvrščena v skupine:
– A – kvalitetni šport
– B,C – tekmovalni šport
V kolektivnih in individualnih športih, ki imajo močno razvit sistem ekipnih tekmovanj, se moški in ženski šport obravnava ločeno.
Iz vsake panoge se lahko v program kvalitetnega športa uvrsti le eno društvo oziroma klub, ki je v Brezovici nosilec kvalitete. Ostala društva v tej panogi kandidirajo za sredstva iz programa šport mladih in športne rekreacije.
Kategorizirani športniki in tisti, ki dosegajo vrhunske rezultate, pa se delno sofinancirajo tudi iz tekmovalnega športa.
Kriteriji za razvrstitev v skupine A, B in C in merila za sofinanciranje teh društev so navedeni v prilogi.
13. člen
Za programe kakovostnega športa se nameni 30% sredstev iz javnega razpisa.
II.D) VRHUNSKI ŠPORT
14. člen
Izvajalcem programa vrhunskega športa se zagotavlja sofinanciranje do 1200 ur letnega programa.
Za programe vrhunskega športa se nameni 15% sredstev iz javnega razpisa.
II.E) RAZVOJNE, STROKOVNE IN NALOGE SKUPNEGA POMENA
15. člen
Razvojne, strokovne in naloge skupnega pomena so:
a) izobraževanje strokovnih kadrov
b) zdravstveno varstvo športnikov
c) organizacija športnih prireditev
d) sofinanciranje programa kategoriziranih športnikov
e) priznanja, nagrade
f) informacijska dejavnost.
g) nezgodno zavarovanje kategoriziranih športnikov, strokovnega kadra in zavarovanje športnih objektov.
16. člen
Izvajalcem nalog skupnega pomena se zagotavlja:
– Izobraževanje strokovnih kadrov
3% sredstev od proračuna za šport za 50% sofinanciranje stroškov udeležbe strokovnega kadra v izobraževalnih in licenčnih programih
– Organizacija športnih prireditev
4% sredstev od proračuna za šport za sofinanciranje stroškov organizacije in izvedbe največjih in najbolj odmevnih športnih prireditev v občini
– Priznanja in nagrade
3% sredstev proračuna za občinska priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem
– Informacijski sistem
4% sredstev proračuna za stroške izdelave informacijske baze, nakup tehnologije in vključitev v integralni slovenski športno informacijski sistem
– Nezgodno zavarovanje strokovnih delavcev in športnih objektov
6% sredstev proračuna za odškodninsko zavarovanje športnih delavcev in zavarovanje športnih objektov.
17. člen
Za sofinanciranje nalog skupnega pomena se nameni 20% skupnih sredstev iz javnega razpisa.
III. ZAGOTAVLJANJE PROSTORSKIH POGOJEV ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
18. člen
Izvajalcem programa športa, ki so izbrani na osnovi javnega razpisa se za izvedbo s pogodbo določenega programa praviloma omogoči brezplačna uporaba pokritih in nepokritih športnih objektov, ki so v lasti ali upravljanju Občine Brezovica. Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja programa, določi ga odbor za vzgojo, izobraževanje, otroško varstvo, raziskovalno dejavnost, kulturo in šport, opredeljena v 3. členu tega pravilnika.
Terminsko koriščenje se določi po usklajevalnem postopku.
19. člen
Upravljalec objektov mora dati prednost pri koriščenju športnih objektov izbranim izvajalcem v Občini Brezovica pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki – najemniki.
20. člen
Za funkcionalno delovanje in investicijsko vzdrževanje ter opremo športnih objektov, v lasti športnih društev in klubov se nameni 5% sredstev iz javnega razpisa.
IV. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
21. člen
Uporabniki so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika.
V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov z določili tega pravilnika se financiranje na predlog strokovne službe Občine Brezovica takoj ukine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se javni razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2002 objavi takoj po sprejetju tega pravilnika. Do tega datuma pa se športni programi financirajo na osnovi dvanajstin realizacije preteklega leta (2001).
23. člen
Spremembe in dopolnila tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati kriteriji za sofinanciranje športa v okviru Občine Brezovica.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20/2002
Brezovica, dne 22. aprila 2002.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti