Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1896. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2002, stran 3926.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01), je Občinski svet občine Odranci na 24. seji dne 5. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Odranci za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov, ki je sestavni del odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine, ki zajemajo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter odhodke in investicijske transfere.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi za tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov porabe, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanjo ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------
A)  Bilanci prihodkov in odhodkov    v tisoč tolarjev
Skupina /Podskupina kontov      Proračun za leto 2002
----------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)               159.646
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            58.596
70  DAVČNI PRIHODKI                34.686
700  Davki na dohodek in dobiček          32.036
703  Davki na premoženje              2.088
704  Domači davki na blago in storitev        565
706  Drugi davki                    –
71  NEDAVČNI PRIHODKI               23.907
710  Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    500
711  Takse in pristojbine               860
712  Denarne kazni                   30
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev       –
714  Drugi nedavčni prihodki            22.517
72  KAPITALSKI PRIHODKI                50
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       50
721  Prihodki od prodaje zalog             –
722  Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja             –
73  PREJETE DONACIJE                  –
730  Prejete donacije iz domačih virov         –
731  Prejete donacije iz tujine             –
74  TRANSFERNI PRIHODKI             101.000
740  Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij          101.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         167.065
40  TEKOČI ODHODKI                49.530
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim       12.885
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost   1.950
402  Izdatki za blago in storitve         32.095
403  Plačila domačih obresti             600
409  Rezerve                    2.000
41  TEKOČI TRANSFERI               51.718
410  Subvencije                   4.000
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom    3.435
412  Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                   8.045
413  Drugi tekoči domači transferi         35.938
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             64.970
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev      64.970
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             847
430  Investicijski transferi             847
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)         –7.419
   (PRIMANJKLJAJ)
----------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina /Podskupina kontov      Proračun za leto 2002
----------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           –
750  Prejeta vračila danih posojil           –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE             –
   KAPITALSKIH DELEŽEV
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE             –
   KAPITALSKIH DELEŽEV
440  Dana posojila                   –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                –
----------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA                 –
Skupina /Podskupina kontov      Proračun za leto 2002
----------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 –
50  ZADOLŽEVANJE                    –
500  Domače zadolževanje                –
VIII. ODPLAČILO DOLGA                  –
55  ODPLAČILO DOLGA                2.400
550  Odplačilo domačega dolga           2.400
IX  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII–II.–V.–VIII.)           9.819
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)         –
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)             –
----------------------------------------------------------
4. člen
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov je priloga tega odloka.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Župan lahko razporedi sredstva proračuna med postavkami in področji proračuna pri neposrednem uporabniku:
– če nastanejo zato utemeljeni razlogi;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje izvajanje investicij in realizacija investicij.
8. člen
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2002 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% proračunske rezerve Občine Odranci.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) odloča župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna in se pooblašča, da odloča o:
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa,
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva in organizacije,
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev razporejenih za investicije in druge odhodke investicijskega značaja ter za amortizacijo,
– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah sprejetih v občinskem proračunu,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine.
10. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene v okviru večjih pričakovanj prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.
11. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom in o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu šestmesečno.
12. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih finančnih in uredbo o zadolževanju občin. Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Od najetja posojila po 2. točko tega člena odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
13. člen
Javna podjetja ali javni zavodi kateri ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
14. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
15. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
16. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna, po načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno se uporablja ta odlok in sklep župana.
18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 2002 (Uradni list RS, št. 3/02).
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 178-24 /2002
Odranci, dne 5. aprila 2002.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti