Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1898. Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje in upravljanje sistema CATV na območju Občine Odranci, stran 3928.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 41/96) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 24. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za vzdrževanje in upravljanje sistema CATV na območju Občine Odranci
1. člen
S tem odlokom se določa dejavnost, območje, pogoji, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in drugi pomembni elementi za podelitev koncesije za vzdrževanje in upravljanje CATV sistema na območju Občine Odranci.
2. člen
Predmet koncesije so naslednja dela: dograditev, povezava, vzdrževanje in upravljanje CATV sistema na območju Občine Odranci.
3. člen
Koncesija za dela iz 2. člena tega odloka se podeli na podlagi javnega razpisa, najboljšemu ponudniku.
4. člen
Koncesionarju bo občina podelila naslednja javna pooblastila: izključno pravico upravljanja in vzdrževanja sistema na območju Občine Odranci ter distribucijo TV kanalov.
Koncesija se podeli največ za 20 let.
Koncesionar je dolžan pričeti opravljati koncesijsko dejavnost najpozneje v roku 30 dni od podpisa koncesijske pogodbe.
Koncedent za izvajanje koncesije ne plačuje. Koncesionar plača koncedentu koncesijsko dajatev.
Oblika in višina koncesijske dajatve se določi v koncesijski pogodbi.
5. člen
Interesenti za opravljanje razpisne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti in storitev, ki so predmet koncesije in imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisne dejavnosti,
– da imajo primerno kadrovsko zasedbo za opravljanje dejavnosti, oziroma, podajo jamstva, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja izkušnje za izvajanje koncesije.
6. člen
Koncesionarja izbere odbor za infrastrukturo in komunalno Občinskega sveta občine Odranci, na podlagi javnega razpisa.
Po končanem postopku pripravi odbor za komunalno infrastrukturo predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje občinskemu svetu, ta pa odloči s sklepom na podlagi katerega občinska uprava izda odločbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan občine.
7. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe.
8. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v določenem roku,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija.
– v primeru stečaja koncesionarja in če izgubi pogoje iz 5. člena tega odloka.
9. člen
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
10. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil iz tega odloka in koncesijske pogodbe.
11. člen
Koncesionar pridobi sredstva za opravljanje koncesijske dejavnosti na osnovi cene za priključitev novih porabnikov ter cene tekočega vzdrževanja omrežja. Stroški uporabe posameznega televizijskega kanala se obračunavajo posebej.
Osnovna kalkulacija cen in ostala razmerja se določijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 183-24/2002
Odranci, dne 5. aprila 2002.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti