Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1879. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Bled, stran 3901.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00, 116/00) in vsakoletnega odloka o proračunu Občine Bled, je Občinski svet občine Bled na 29. redni seji dne 24. 4. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvo in gozdarstvo v Občini Bled, ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Bled.
2. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva in gozdarstva predlaga komisija za kmetijstvo in jo potrdi občinski svet z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in gozdarstva Občine Bled se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu in gozdarstvu,
– pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč,
– varovanje okolja in vzdrževanje urejenosti kmetijske krajine,
– zagotovitev dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
– druge ukrepe, potrebne za razvoj kmetijstva in gozdarstva.
4. člen
Upravičenci do sredstev iz naslova finančnih intervencij v kmetijstvo in gozdarstvo so fizične in pravne osebe, državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Bled in imajo KMG-MID.
5. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvo in gozdarstvo se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
6. člen
Sredstva za finančne intervencije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, del sredstev lahko komisija za kmetijstvo predlaga za razvojne naloge s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
Sklep o javnem razpisu, na predlog komisije za kmetijstvo, sprejme župan.
Javni razpis se objavi v časopisu Blejske novice in na drug krajevno običajen način.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev na osnovi in pod pogoji, določenimi z razpisom Občine Bled, ki mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezno vrsto finančne intervencije,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– rok za vložitev prošenj.
Skladnost zahtevka s pogoji in predlog za odobritev pripravi strokovna služba Občinske uprave občine Bled, potrdi pa župan Občine Bled v okviru proračunskih sredstev, namenjenih intervencijam za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva.
Za finančne intervencije v razvojne in investicijske programe predloge za odobritev pripravi komisija za kmetijstvo.
8. člen
Namensko porabo finančnih sredstev spremlja in preverja strokovna služba Občinske uprave občine Bled.
9. člen
Višina sredstev za posamezen namen se določi na podlagi vlog za posamezen namen v preteklem letu ter ocene števila upravičencev intervencij v tekočem letu. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za posamezni namen. Predlog za višino posamezne finančne intervencije predlaga komisija za kmetijstvo, sprejme pa župan.
10. člen
V primeru ostanka predvidenih sredstev za posamezne intervencije, se le-te prerazporedijo v druge namene, določene v tem pravilniku. Predlog za prerazporeditev predlaga komisija za kmetijstvo, sprejme pa župan.
11. člen
V primeru nenamenske porabe finančnih sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI
12. člen
Finančne intervencije se namenjajo za:
– sofinanciranje razvojnih programov,
– podpora ekološkemu kmetovanju,
– sofinanciranje namenov s področja pospeševanja celostnega razvoja podeželja,
– sofinanciranje težjih pogojev obdelovanja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– pospeševanje zaokroževanja kmetijske posesti,
– podpora ohranjanju kulturne dediščine na področju kmetijstva,
– podpora dodatnemu izobraževanju in delovanju strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva,
– sofinanciranje osemenjevanja živine,
– sofinanciranje analize somatskih celic in ure,
– sofinanciranje zavarovanja goveje živine,
– sofinanciranje klanja živine.
13. člen
Sofinanciranje razvojnih programov
Namen ukrepa: podpora investicijam v razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti ter investicijam za izpolnjevanje zahtev na področju higiensko veterinarske ureditve, varovanja okolja in zaščite živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga na obrazcu, priglasitev oziroma gradbeno dovoljenje, predloženi računi izvajalcev, mnenje kmetijske svetovalne službe.
Občina sofinancira do 30% investicije.
Upravičenost do sredstev odobri strokovna komisija.
14. člen
Podpora ekološkemu kmetovanju
Namen ukrepa: večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z osebnimi podatki; da se na kmetiji dejansko ekološko kmetuje, potrdilo o izvedeni ekološki kontroli; prosilec podpiše izjavo, da bo vsaj še pet let ekološko kmetoval.
Občina sofinancira do 50% računa ekološke kontrole.
15. člen
Sofinanciranje namenov s področja pospeševanja celostnega razvoja podeželja
Namen ukrepa: pospeševanje celotnega razvoja podeželja, povezanim z razvojem kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z osebnimi podatki; da je upravičenec s projektom vključen v razvojni program CRPOV na področju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ostali pogoji podobni kot pri razvojnih projektih.
Občina sofinancira do 30% projekta.
Upravičenost do sredstev odobri strokovna komisija.
16. člen
Sofinanciranje težjih pogojev obdelovanja
Namen ukrepa: ohranjanje obdelovalnih površin s težjimi pogoji obdelave.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z osebnimi podatki; za težje pogoje se štejejo razmere ročne košnje (težji dostop, nagib terena ipd.), parcela, za katero se uveljavlja subvencija, mora biti velika vsaj 0,2 ha; upošteva se enkratni odkos; zemljišče mora biti pokošeno do 30. avgusta tekočega leta; kandidati morajo imeti obdelane vse lastne in površine v zakupu, predložiti mora kopijo katastrskega načrta z vrisano površino.
Občina sofinancira v skladu z letno določeno višino sredstev za ta namen (na ha zemljišča).
Upravičenost do sredstev odobri strokovna komisija.
17. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa: sofinanciranje manjših zemeljskih del v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,2 do 2 ha na lastnika ter dostopov do obdelovalnih površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z osebnimi podatki; ocena pričakovanih učinkov melioracije in ekonomske upravičenosti investicije, ki ga na podlagi ogleda potrdi strokovna komisija; mapna kopija z orisom območja z označeno lokacijo melioracije, razvidna mora biti parcelna številka in katastrska občina; zemljiško knjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev; posestni list ali dolgoročna pogodba o najemu zemljišča; sklep o priglasitvi del oziroma lokacijsko dovoljenje, če gre za poseg v prostor; krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko; dovoljenje Zavoda za gozdove, če gre za poseg na površinah, ki so po katastrski kulturi opredeljene kot gozd; predložene račune o izvedbi melioracije; izjava prosilca, da bo redno obdeloval in vzdrževal zemljišče vsaj še 15 let.
Občina odobri do 50% vrednosti melioracijskih del.
Upravičenost do sredstev odobri strokovna komisija.
18. člen
Pospeševanje zaokroževanja kmetijske posesti
Namen ukrepa: povečanje in zaokroževanje kmetijske posesti, z namenom učinkovitejše obdelave.
Pogoji za dodelitev sredstev: vloga z osebnimi podatki, overjena kupoprodajna pogodba, mapna kopija z vrisom območja, ki se kupuje.
Občina sofinancira do 10% kupnine po pogodbi.
19. člen
Podpora ohranjanju kulturne dediščine na področju kmetijstva
Namen ukrepa: podpora ohranjanja kulturne dediščine.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s podatki o lastniku in opisom kozolca; zemljiško knjižni izpisek; mapna kopija, razvidna mora biti parcelna številka in katastrska občina; kopija ustreznih dovoljenj; izjava, da bo investitor obnavljal kozolec po strokovnih navodilih; prednost imajo prosilci, ki kozolce uporabljajo za prvotni namen in sredstev iz tega naslova še niso koristili.
Občina sofinancira v okviru sredstev, ki se razpišejo vsako leto z javnim razpisom.
Upravičenost do sredstev odobri strokovna komisija.
20. člen
Podpora dodatnemu izobraževanju in delovanju strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva
1. Namen ukrepa: sofinanciranje dodatnega izobraževanja kmečkih žena, kmetov in organiziranje strokovnih seminarjev.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s podatki o upravičencu, račun o opravljenem dodatnem izobraževanju; če gre za seminarje, je potrebno priložiti račun za izvedbo seminarja (strokovni del, prostor, prevoz na strokovne oglede) in seznam udeležencev seminarja iz naše občine.
Občina sofinancira do 50% od priznanih stroškov.
2. Namen ukrepa: podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s podatki o upravičencu; za sredstva lahko kandidirajo društva na področju kmetijstva in gozdarstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: prednost imajo društva, ki so registrirana v Občini Bled, regijske oblike organiziranosti, v katerih so člani kmetje iz Občine Bled.
Občina sofinancira do 30% posamezne aktivnosti na podlagi obračuna.
21. člen
Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen ukrepa: podpora vzreji kvalitetne osnovne črede plemenske živine.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke predloži pooblaščena veterinarska služba.
Občina sofinancira 1.500 SIT za višinska območja in 1.000 SIT za nižinska območja, 100% osemenjevanje svinj in razliko do normiranega števila skokov žrebca.
22. člen
Sofinanciranje analize somatskih celic in ure
Namen ukrepa: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: Za kmete uveljavlja subvencijo kupec.
Občina sofinancira do 100% računa za analizo.
23. člen
Sofinanciranje zavarovanja goveje živine
Namen ukrepa: podpora ohranjanju zdrave črede.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke uveljavlja pooblaščena zavarovalnica.
Občina sofinancira 6,5% letne premije za zavarovanje goveje živine.
24. člen
Sofinanciranje klanja govedi
Namen ukrepa: podpora pridelavi higiensko neoporečne hrane in ohranitev lokalne klavnice.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga za odobritev, račun o opravljeni storitvi, seznam lastnikov, kot dokaz, da so iz Občine Bled. Zahtevek do preklica izstavlja le JEM d.d. Jesenice.
Občina sofinancira do 50% storitve klanja po predloženem računu.
III. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 32001-2/2002
Bled, dne 24. aprila 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti