Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1819. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, stran 3759.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00) in 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem sklepom se uredi delovanje, pristojnosti in obveznosti javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, katerega namen ustanovitve je razvoj, organizacija in vodenje enotnega izobraževalnega in raziskovalnega telekomunikacijskega omrežja v Republiki Sloveniji ter mednarodno zastopanje Republike Slovenije za zagotavljanje strokovnega in tehničnega povezovanja s sorodnimi telekomunikacijskimi omrežji v tujini.
(2) Javni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Jamova 39, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 23/92), vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani s sklepom srg 6104/92 na registrskem vložku št. 1/18578/00.
(3) Ustanovitelj javnega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(4) S tem sklepom se ustanovitveni akt javnega zavoda kot javnega infrastrukturnega zavoda uskladi z veljavnimi predpisi.
2. člen
(1) V tem sklepu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Zaprto telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacijsko omrežje, ki je namenjeno zaprti skupini uporabnikov.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen, kot je določen z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01).
II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
3. člen
(1) Ime javnega zavoda je: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije.
(2) Skrajšano ime je: ARNES.
(3) V mednarodnem poslovanju se uporablja tudi ime: Academic and Research Network of Slovenia.
(4) Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Jamova 39.
III. DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA
4. člen
(1) Dejavnosti javnega zavoda v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) se glasijo:
64.200 Telekomunikacije;
72.600 Druge računalniške dejavnosti;
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
91.120 Dejavnosti strokovnih združenj;
72.100 Svetovanje o računalniških napravah;
72.210 Razvoj in založba programskih paketov;
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje;
72.300 Obdelava podatkov;
72.400 Omrežne podatkovne storitve;
72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
22.110 Izdajanje knjig;
22.150 Drugo založništvo;
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov.
(2) Javni zavod v okviru registrirane dejavnosti opravlja naloge organiziranja, razvijanja in vodenja enotnega izobraževalnega in raziskovalnega telekomunikacijskega omrežja v Republiki Sloveniji, in sicer:
1. kot operater zaprtega telekomunikacijskega omrežja načrtuje, organizira in upravlja povezave med organizacijami, ki so uporabniki telekomunikacijskih storitev javnega zavoda in z drugimi telekomunikacijskimi omrežji v Republiki Sloveniji in tujini;
2. razvija, organizira in nadzoruje storitve, ki jih nudijo telekomunikacijska omrežja ter vodi, upravlja in izvaja za to potrebne centralne aktivnosti, vključno z nabavo ali najemom za to potrebne programske, materialne in komunikacijske opreme;
3. organizira in izvaja podporne, izobraževalne in svetovalne aktivnosti;
4. upravlja slovenski internetni imenski prostor (domena.SI);
5. zagotavlja članstvo in sodelovanje v ustreznih mednarodnih organizacijah;
6. v okviru registrirane dejavnosti opravlja storitve v notranjem in zunanjetrgovinskem prometu.
5. člen
Javni zavod opravlja naloge mednarodnega zastopanja Republike Slovenije za zagotavljanje strokovnega in tehničnega povezovanja s sorodnimi telekomunikacijskimi omrežji v tujini.
6. člen
(1) Uporabniki storitev iz 1. in 2. točke drugega odstavka 4. člena so:
1. pravne in fizične osebe iz raziskovalne in visokošolske sfere;
2. pravne in fizične osebe iz predšolske in šolske sfere;
3. pravne in fizične osebe iz športne in kulturne sfere;
4. državni organi, povezani preko skupnega zaprtega telekomunikacijskega omrežja;
5. organizacije, ki se pretežno financirajo iz javnih sredstev;
6. humanitarne in druge nepridobitne organizacije.
(2) Splošni pravni akt o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje upravičenosti in pogoje uporabe storitev sprejme upravni odbor javnega zavoda s soglasjem ustanovitelja.
7. člen
(1) Javni zavod v okviru programa dela javnega zavoda izvaja kot javno službo program dejavnosti, ki predstavlja podporo na področju informacijske in komunikacijske infrastrukture za izvajanje programov raziskovalne dejavnosti. Za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti se v javnem zavodu oblikujejo infrastrukturne skupine.
(2) Dejavnosti javnega zavoda so tudi:
1. storitve telekomunikacijskega omrežja za izvajanje programov izobraževalne dejavnosti;
2. povezovanje telekomunikacijskega omrežja državnih organov v internet;
3. izvajanje aplikativnega raziskovanja v okviru nacionalnega programa, ki ureja raziskovalno dejavnost.
(3) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se opravljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
8. člen
Organiziranost javnega zavoda se določi s statutom.
9. člen
(1) Javni zavod opravlja dejavnosti tudi na trgu, in sicer v obsegu in na način, določen z letnim programom dela, ki ga sprejme upravni odbor.
(2) Javni zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, na katere da soglasje ustanovitelj.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
10. člen
(1) Organ upravljanja javnega zavoda je upravni odbor.
(2) Upravni odbor javnega zavoda šteje pet članov, ki jih imenuje vlada, in sicer dva člana na predlog ministrstva, pristojnega za znanost in šolstvo in dva člana na predlog ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo. Enega člana predlagajo delavci, zaposleni v javnem zavodu izmed sebe.
(3) Upravni odbor ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani upravnega odbora.
11. člen
(1) Naloge upravnega odbora so:
1. sprejemanje statuta javnega zavoda;
2. sprejemanje poslovnika o svojem delu;
3. sprejemanje letnega programa dela javnega zavoda ter spremljanje njegovega izvrševanja;
4. določanje finančnega načrta javnega zavoda;
5. sprejemanje zaključnega računa javnega zavoda;
6. predlaganje ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti javnega zavoda;
7. dajanje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
8. imenovanje in razreševanje direktorja javnega zavoda;
9. imenovanje in razreševanje delovnih teles upravnega odbora;
10. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom, s tem sklepom in statutom.
(2) Upravni odbor sprejema statut, letni program dela in splošni pravni akt o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje upravičenosti in pogoje uporabe storitev, določa finančni načrt ter imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda s soglasjem ustanovitelja.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora je štiri leta.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom in poslovnikom o delu upravnega odbora.
(3) Upravni odbor letno poroča ustanovitelju o delu javnega zavoda v obliki letnih poslovnih in finančnih poročil.
13. člen
(1) Delo in poslovanje javnega zavoda vodi direktor.
(2) Direktorja javnega zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede upravni odbor.
(3) Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat za direktorja imeti:
1. državljanstvo Republike Slovenije;
2. najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;
3. specialistična znanja na področju telekomunikacij;
4. strokovne in organizacijske sposobnosti.
(4) Mandat direktorja je pet let. Po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.
14. člen
(1) Za obravnavanje vprašanj s področja uporabniškega, strokovnega, programskega in razvojnega dela ima javni zavod strokovni svet, ki ga sestavljajo predstavniki uporabnikov.
(2) Pristojnosti, način izvolitve in delovanje strokovnega sveta se določi s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
15. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, javni zavod pridobiva:
1. iz državnega proračuna za izvajanje javne službe;
2. s plačili storitev javne službe s strani uporabnikov;
3. s plačili storitev za trg s strani naročnikov;
4. iz drugih virov.
(2) Sredstva iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje javne službe si javni zavod zagotovi s pogodbo o izvedbi letnega programa dela, ki jo sklene z ministrstvom, pristojnim za informacijsko družbo.
16. člen
Javni zavod lahko, poleg sredstev iz prejšnjega člena, pridobiva sredstva, potrebna za opravljanje svoje dejavnosti, tudi iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
17. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
18. člen
O pokrivanju primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Javni zavod nastopa v pravnem prometu v okviru registriranih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
20. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti javnega zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja, s katerim javni zavod upravlja.
(2) Za obveznosti javnega zavoda iz lastne dejavnosti jamči javni zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Javni zavod upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega sklepa.
22. člen
(1) Upravni odbor javnega zavoda nadaljuje z delom do imenovanja novih članov upravnega odbora.
(2) Direktor, vodstveni delavci ter delavci s posebnimi pooblastili, imenovani pred sprejetjem tega sklepa, nadaljujejo z delom do imenovanja po postopku in na način, ki ga določajo zakon, ta sklep in novi statut.
23. člen
Javni zavod v roku 90 dni po uveljavitvi tega sklepa uskladi statut.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 23/92).
25. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-07/2001-2
Ljubljana, dne 18. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost