Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1834. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, stran 3808.

Na podlagi 32. člena statuta javnega zavoda RTV Slovenija in v skladu z določili zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 79/01), zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00), Svet javnega zavoda RTV Slovenija sprejema
P R A V I L N I K
o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Javni zavod RTV Slovenija izvaja javno službo produkcije in razširjanja nacionalnih televizijskih in radijskih programov, ki so v javnem in kulturnem interesu Republike Slovenije.
Pravilnik je vsebinsko razdeljen na štiri poglavja, ki vsebujejo:
I. Uvodne določbe,
II. Splošne določbe,
III. Izvedbo javnega razpisa za odkup avdio vizualnih del neodvisnih producentov,
IV. Končne določbe.
2. člen
Pravilnik se uveljavlja z namenom določitve postopkov, pogojev in meril za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (v nadaljevanju: »AV dela«), ki jih RTV Slovenija pridobi in predvaja na svojih televizijskih programih, na podlagi 6. člena zakona o RTV Slovenija, 73. člena in tretjega odstavka 92. člena zakona o medijih.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
3. člen
Za namene uporabe tega pravilnika imajo v njem navedeni pojmi naslednji pomen:
a) »AV dela« so, celovečerni televizijski filmi in drame, kulturnoumetniške in razvedrilne serije, dokumentarna, glasbena, izobraževalna ter druga AV dela, vsebovana na nosilcih, ki omogočajo neposredno predvajanje v televizijskih programih RTV Slovenija in so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Za AV dela ne štejejo dela, ki so bila izdelana po naročilu drugih izdajateljev TV programov;
b) »slovenska AV dela« so tista AV dela, ki so izvorno producirana s strani slovenskih neodvisnih producentov;
c) »evropska AV dela« so tista AV dela, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov iz držav, članic EU oziroma tista AV dela, ki se po definiciji zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01; ZMed) smatrajo za takšna (69. do 72. člen ZMed);
d) »neodvisni producent AV del« je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed držav, članic EU;
– da ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja TV programa;
– da ima izdajatelj TV programa največ petindvajset odstotni delež kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalskih pravic v njenem premoženju;
– da po naročilu posameznega izdajatelja TV programa ustvari največ polovico svoje produkcije letno;
– da povprečni delež finančnih sredstev za kritje celotnih stroškov produkcij oziroma koprodukcij, pri katerih je sodeloval v zadnjih treh letih, presega deset odstotkov. Kolikor vlada na predlog pristojnega ministra s podzakonskim aktom spremeni višino deleža, se upošteva vladni podzakonski akt;
– da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del in da ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska dela tvorijo večinski delež njegove avdiovizualne produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoje iz druge in tretje alinee tega odstavka;
e) »javni razpis« je oblika objave, s katero RTV Slovenija pozove neodvisne producente AV del, da predložijo svoje ponudbe za odkup AV del v skladu s tem pravilnikom; določila zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in spr.; ZJN-1) za izvajanje tega pravilnika ne veljajo;
f) »odkup AV dela« pomeni plačilo RTV Slovenija neodvisnemu producentu AV dela, s katerim se krije oziroma pokrije stroške produkcije AV dela in plačilo nadomestila neodvisnemu producentu tega AV dela za prenos pravic v skladu z 12. členom tega pravilnika.
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA ZA ODKUP AV DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV
4. člen
Predmet javnega razpisa je odkup AV del, na ustreznih, s strani RTV Slovenija določenih nosilcih slike in zvoka, ki jih predpisujejo ITU – R standardi.
Vsebina javnega razpisa je zlasti: zvrst, tematika in obseg AV del ter finančne in produkcijske zahteve izvedbe AV dela. Zvrsti AV del določa točka a) tretjega člena tega pravilnika.
RTV Slovenija lahko razpiše tudi teme, ki jih zaradi pomembnih dogodkov uvršča v svoje srednjeročne programske načrte.
Javni razpis se praviloma izvede enkrat letno najkasneje do meseca junija tekočega leta za naslednje leto.
Javni razpis je mogoče ponoviti, če v prvem razpisu ni bil izbran noben ponudnik ali če na razpis ni prispela nobena ponudba.
Javni razpis je mogoče delno ponoviti, če v prvem razpisu, v določenem sklopu ni bil izbran noben ponudnik ali če za določen sklop ni prispela nobena ponudba.
Vsebina in obseg javnih razpisov za odkup AV del morata biti usklajena z letnim in srednjeročnim programsko poslovnim načrtom RTV Slovenija.
5. člen
RTV Slovenija vsako leto, v skladu s svojim programsko poslovnim načrtom, planira finančna sredstva, namenjena za odkup AV del.
Sredstva namenjena za odkup AV del ne predstavljajo sredstev namenjenih produkciji programskih vsebin, katerih producent je RTV Slovenija sama.
Finančni dokumenti, ki pomenijo strošek in dejanski odliv finančnih sredstev, se lahko izdajo s potrditvijo programsko poslovnega načrta RTV Slovenija s strani Sveta RTV Slovenija, ob spoštovanju določil tega pravilnika.
Določilo tretjega odstavka tega člena ne velja za stroške povezane z izvedbo javnega razpisa.
6. člen
Odgovorni uredniki uredniško producentskih enot in regionalnih RTV centrov, pripravijo in predlagajo v potrditev direktorju TV programov RTV Slovenija obseg, tematiko, zvrsti, uvrstitev v programsko shemo, dinamiko odkupov, dinamiko produkcije in dinamiko finančnih tokov AV del, ki so predmet javnega razpisa.
Generalni direktor RTV Slovenija z direktorjem TV programov RTV Slovenija uskladi končni obseg predmeta javnega razpisa in z izdajo ustreznih aktov odobri začetek postopkov javnih razpisov.
7. člen
Postopek izvedbe javnega razpisa mora predvideti zlasti naslednje elemente: ugotovitev potreb, sklep o začetku postopka, imenovanje odgovornih oseb za izvedbo javnega razpisa in komisij, pogoje in merila v skladu z razpisno dokumentacijo, objavo v medijih, razpisne roke, zbiranje in ocenjevanje ponudb, sklep o izbiri, pogodbo o odkupu.
Podrobno izdelan postopek in vsi časovni okviri posameznih elementov postopka izvedbe javnega razpisa se določijo v načrtu izvedbe in so odvisni od vsebine in zahtevnosti predmeta javnega razpisa.
Merila za izbiro najustreznejšega ponudnika se določijo v razpisni dokumentaciji.
Osnovni pogoj za sodelovanje na javnem razpisu je, da ponudniki izpolnjujejo pogoje za priznanje statusa neodvisnega producenta v skladu z ZMed. Ostali pogoji se določijo v razpisni dokumentaciji.
Za vse elemente postopka javnega razpisa se pripravi tipske obrazce, katerih vključitev v razpisno dokumentacijo oziroma v sam javni razpis, je odvisna od posebnosti posameznega javnega razpisa.
8. člen
RTV Slovenija objavi javni razpis za odkup AV del v Uradnem listu RS, na teletekstu Televizije Slovenija, na svoji spletni strani in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
Objave so izdelane v slovenskem in angleškem jeziku.
V uradnem glasilu Evropskih skupnosti in na spletnih straneh RTV Slovenija se v slovenskem in angleškem jeziku objavi tudi besedilo 73. člena zakona o medijih.
9. člen
Generalni direktor s pisnim sklepom imenuje vodjo izvedbe javnih razpisov za odkup AV del (v nadaljevanju: »vodja izvedbe«) in komisij za izbiro najustreznejših ponudnikov, ki jih predlagata programska direktorja TV in radijskih programov (v nadaljevanju: »komisije«).
Vodja izvedbe usklajuje in vodi vse postopke povezane z izvedbo javnih razpisov in koordinira delo komisij.
Komisije morajo sestavljati zlasti programski direktor TV Slovenija, odgovorni uredniki ali uredniki programov oziroma uredništev, na katerega se vsebina javnega razpisa nanaša, producent programa oziroma uredništva, na katerega se vsebina javnega razpisa nanaša in predstavnik izvedbe TV programov.
Komisija mora imeti najmanj tri člane, ki ne smejo biti v kakršnemkoli sorodnem ali poslovnem odnosu s ponudniki.
10. člen
S strani RTV Slovenija izdelana razpisna dokumentacija vsebuje navodila in tipske obrazce za pravilno pripravo ponudb.
Razpisna dokumentacija in vsi podatki potrebni za pravilno in popolno pripravo ponudb se objavijo v slovenskem in angleškem jeziku.
Ponudniki razpisno dokumentacijo lahko prevzamejo tudi v tiskani obliki na sedežu RTV Slovenija.
11. člen
Vrednost predmeta javnega razpisa v razpisni dokumentaciji in ponudbi mora biti navedena v slovenskih tolarjih in evrih. Za preračun v slovenske tolarje se uporabi srednji tečaj Banke Slovenije, veljaven na dan objave oziroma oddaje ponudbe. Vse cene so izražene brez davka na dodano vrednost.
Ponudbene cene morajo biti usklajene z veljavnimi ceniki RTV Slovenija.
RTV Slovenija lahko v objavi (v razpisni dokumentaciji) navede maksimalne vrednosti, do katerih je pripravljena odkupiti AV dela.
Sredstva, ki jih ponudnik pridobi iz proračunskih sredstev se ne štejejo kot vložek ponudnika.
12. člen
Če v individualnih pogodbah z neodvisnimi producenti avdiovizualnih del ni določeno drugače, se z odkupom AV dela prenese na RTV Slovenija izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev ter soavtorjev, in sicer na AV delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi s produkcijo AV dela. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev prispevkov za namen dokončanja AV dela.
Če v individualnih pogodbah z neodvisnimi producenti avdiovizualnih del ni določeno drugače, se z odkupom AV dela na RTV Slovenija prenese tudi izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne pravice neodvisnega producenta, ki jih ima na AV delu in vse materialne pravice izvajalcev, ki jih imajo na izvedbi, vsebovani v AV delu.
Prenos navedenih pravic je mogoč za vse oblike uporabe AV del, ki so do tedaj znane, v skladu z veljavno zakonodajo.
Neodvisni producent AV dela mora v skladu z navedenim, predhodno (pred odkupom oziroma pred sklenitvijo ustrezne pogodbe z RTV Slovenija) poskrbeti za ustrezne prenose pravic avtorjev, soavtorjev, avtorjev prispevkov in izvajalcev, ki so pri produkciji AV dela sodelovali, nanj.
13. člen
RTV Slovenija lahko z odkupljenimi AV deli, sodeluje na sejmih in festivalih. Kadar pravice na AV delih niso v celoti prenesene na RTV Slovenija, ima neodvisni producent AV dela pravico do ustrezne delitve, z uporabo AV dela ustvarjenih prihodkov.
RTV Slovenija je dolžna spoštovati moralne avtorske in sorodne pravice.
14. člen
Na osnovi meril in v skladu s pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, komisije izberejo in predlagajo generalnemu direktorju RTV Slovenija najustreznejšega ponudnika oziroma najustreznejše ponudnike.
Komisije morajo predlog sklepa o izbiri najustreznejšega ponudnika(ov), sprejeti najkasneje 60 dni od datuma zaključka zbiranja ponudb.
Če se na javni razpis prijavi le en ponudnik in izpolnjuje vse razpisne pogoje, razpisa ni potrebno ponavljati, razen če komisija ne odloči drugače.
Generalni direktor RTV Slovenija s sklepom o izbiri potrdi najustreznejšega ponudnika(e) v 8 dneh od datuma prejema predloga sklepa.
Generalni direktor podpiše pogodbo o odkupu AV dela v 15 dneh od potrditve programsko poslovnega načrta, oziroma v 15 dneh od datuma pravnomočnosti sklepa o izbiri najustreznejšega ponudnika, kolikor je bila s strani ponudnika oddana pritožba na sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Sklep o izbiri prejmejo vsi ponudniki, ki so oddali popolne ponudbe.
Ime izbranega ponudnika(ov) (neodvisnega producenta AV del), se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani RTV Slovenija in kadar je to potrebno tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
Hkrati s sklepom izbrani ponudnik(i), dobi tudi poziv k podpisu pogodbe, na katerega se mora odzvati v roku 10 dni od vročitve sklepa.
Če izbrani ponudnik(i) ne pristopi k podpisu pogodbe, ima RTV Slovenija pravico uveljaviti in izterjati vso škodo, ki jo utrpi zaradi dejanj ponudnika.
RTV Slovenija ima pravico, brez ponovitve javnega razpisa, izbrati ponudnika, ki je v ocenjevanju ponudb dosegel naslednje največje število točk strokovnih komisij.
Z izbranim ponudnikom(i) se sklene pogodba o odkupu AV del, ki se pripravi in podpiše v skladu z internimi akti in predpisi zavoda, kolikor pogodba o odkupu AV del ni sestavni del razpisne dokumentacije.
15. člen
Zoper sklep o izbiri ponudnika je možno pritožbo nasloviti na generalnega direktorja RTV Slovenija, in sicer v roku 8 dni od datuma vročitve sklepa o izbiri najustreznejšega ponudnika. Pritožba glede samega postopka o izbiri ponudnika, ni mogoča.
Pisne pritožbe v slovenskem jeziku, z natančno opredeljenimi razlogi, se naslovi na podpisnika sklepa o izbiri najustreznejšega ponudnika – generalnega direktorja RTV Slovenija.
Generalni direktor RTV Slovenija mora o pritožbi odločiti v 14 dneh od datuma vročitve pritožbe.
Odločitev generalnega direktorja RTV Slovenija je dokončna.
Možen je upravni spor.
Pritožba do odločitve generalnega direktorja RTV Slovenija oziroma razrešitve upravnega spora, zadrži vse z javnim razpisom povezane dejavnosti.
IV. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Dokumentacijo izvedb javnih razpisov za odkup AV del hrani vodja izvedbe.
Dokumentacija se hrani najmanj toliko časa, kolikor trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega javnega razpisa, vendar ne manj kot 5 let od prvega predvajanja AV dela v TV programih RTV Slovenija.
17. člen
Javni razpisi, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega pravilnika in pravice izvajalcev, s katerimi so že bile usklajene pogodbe pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izvedejo po dotedanjih predpisih in že sklenjenih pogodbah.
18. člen
Svet RTV Slovenija za izvajanje določil tega pravilnika pooblašča generalnega direktorja RTV Slovenija.
Določbe tega pravilnika veljajo za TV programe RTV Slovenija.
19. člen
Pravilnik je bil sprejet na 35. seji Sveta RTV Slovenija dne 4. 4. 2002 in se objavi v Informatorju, na spletnih straneh RTV Slovenija in v Uradnem listu RS.
Pravilnik prične veljati sedmi dan po objavi v Informatorju in velja do preklica.
Vsaka sprememba pravilnika mora biti potrjena s strani Sveta RTV Slovenija in objavljena na enak način kot ta pravilnik.
Predsednik
Sveta RTV Slovenija
mag. Janez Kocijančič l. r.

AAA Zlata odličnost