Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1822. Odredba o uvedbi melioracije na kompleksu, imenovanem Namakalni sistem Vogršček - severni krak - Hidrantno omrežje Šempasko polje III, stran 3762.

Na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 - odl. US, 1/99 - ZNIDC, 54/00 - ZKme, 68/00 - odl. US in 27/02 - odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi melioracije na kompleksu, imenovanem Namakalni sistem Vogršček – severni krak – Hidrantno omrežje Šempasko polje III
1. člen
S to odredbo se uvede na kompleksu, imenovanem Namakalni sistem Vogršček – severni krak – Hidrantno omrežje Šempasko polje III, melioracija v skupni površini 557.606 ha.
2. člen
Melioracija se uvede na naslednjih kmetijskih zemljiščih v k.o. Šempas parc. št. 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626/1, 5626/2, 5626/3, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5781, 5785, 5786, 5790, 5792, 5793, 5794, 5795, 5797, 5798, 5799, 5800/1, 5800/2, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807 in 5808.
3. člen
Predvidena melioracijska dela na sistemu so: izvedba hidrantnega omrežja, razvodnega cevovoda, namakalne mreže ter hidrantnih jaškov.
4. člen
Investitorji melioracijskih del so lastniki zemljišč, na katerih se uvaja namakanje, za njih pa po pooblastilih izvaja investitorska dela Kmetijstvo Vipava, d.o.o., Ulica Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici.
5. člen
Po končani melioraciji prevzamejo vse obveznosti in odgovornosti glede rednega delovanja, rabe in vzdrževanja namakalnega sistema investitorji.
6. člen
Po končani melioraciji je namakalni sistem, ki vključuje primarno in sekundarno namakalno omrežje, v celoti last investitorjev.
7. člen
Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo melioracije nosijo investitorji. Investitorji morajo vsa dela opraviti v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegih v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena organizacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli.
8. člen
Investitorjem se nalaga, da pri nepremičninah iz 2. člena te odredbe v roku 30 dni od uveljavitve odredbe predlagajo zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem katastru, pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike Slovenije.
9. člen
Lastniki oziroma zakupniki zemljišč na območju iz 2. člena te odredbe morajo po končani melioraciji poskrbeti za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega omrežja namakalnega sistema in zagotavljati sredstva za vzdrževanje v sorazmerju s površino zemljišč, katerih lastniki oziroma zakupniki so in ležijo znotraj sistema.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-09-1/2002
Ljubljana, dne 22. aprila 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost