Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1857. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko, stran 3823.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/94, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 87/01) in 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 32. redni sej dne 18. 3. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam z območja Občine Vransko, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca, je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo praviloma dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Vransko,
– da je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Vransko.
4. člen
Pravico do denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma med staršema.
5. člen
Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo pri Občinski upravi občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje štiri mesece po otrokovem rojstvu.
Po preteku tega roka se vloga s sklepom zavrže kot prepozno vložena.
6. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno navesti podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču zase in za novorojenca, številko hranilne knjižice ali tekočega računa, na katerega se nakaže denarna pomoč.
Vlogi iz prejšnjega odstavka je obvezno potrebno priložiti naslednja dokazila:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do denarne pomoči,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do denarne pomoči,
– kopijo novorojenčeve hranilne knjižice,
– davčno številko novorojenca.
7. člen
Višino denarne pomoči za vsakega novorojenca po tem pravilniku znaša 15.000 SIT.
O spremembi višine denarne pomoči odloča občinski svet za vsako proračunsko leto posebej.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina Vransko iz proračuna.
8. člen
Denarna pomoč se novorojencu odobri s sklepom, ki ga izda občinska uprava na podlagi tega pravilnika.
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni po prejemu ali vročitvi sklepa. O pritožbi odloča župan.
9. člen
Denarna pomoč se nakaže na hranilno knjižico novorojenca.
10. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali pristojnega Centra za socialno delo lahko odloči, da se denarna pomoč dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 152-01/1/02
Vransko, dne 18. marca 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost