Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1826. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja, stran 3765.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja
1. člen
V pravilniku o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 21/01) se v 3. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Odgovorni nosilec raziskovalnega projekta iz 18.b in 18.c člena tega pravilnika je lahko tudi raziskovalec, ki je na polno plačanem delovnem mestu v raziskovalnem programu. Odgovorni nosilec raziskovalnega projekta ni upravičen do plačila za delo iz projekta.“
2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki določa:
“Minimalni obseg temeljnega raziskovalnega projekta je 1000 letnih raziskovalnih ur.
Minimalni obseg aplikativnega raziskovalnega projekta je 500 letnih raziskovalnih ur.
Obseg temeljnega podoktorskega raziskovalnega projekta iz 18.c člena tega pravilnika je 1700 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije B“.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda “akterjev“ nadomesti z besedo “uporabnikov“.
V četrti alinei drugega odstavka 4. člena se prva črtica nadomesti z besedilom “a) da“.
V četrti alinei drugega odstavka 4. člena se druga črtica nadomesti z besedilom “b) da so“.
V tretjem odstavku 4. člena se beseda “toda“ nadomesti z besedo “vendar“.
4. člen
V prvi alinei 14.1. točke prvega odstavka 8. člena se beseda “registra“ nadomesti z besedo “evidence“.
5. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo “lahko“ nadomesti z besedo “po potrebi“.
6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Znanstveno zmožnost raziskovalcev za izvedbo predlogov projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja se oceni z vidika raziskovalne usposobljenosti projektne skupine, in sicer glede na vrsto raziskovalnega projekta“.
7. člen
Za 18. členom so dodajo 18.a, 18.b in 18.c člen, ki se glasijo:
“18.a člen
Projektna skupina temeljnega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:
1. odgovorni nosilec in ena tretjina aktivnih raziskovalcev v projektni skupini izpolnjuje z zakonom določene pogoje za odgovornega nosilca in:
– ima vsaj en znanstveni članek kot edini avtor objavljen v zadnjih treh letih v mednarodno ugledni znanstveni reviji, opredeljeni v prvi, drugi, tretji in četrti točki 21. člena tega pravilnika ali ustrezno število člankov v soavtorstvu;
– ima vsaj en citat v zadnjih petih letih;
– je sodeloval v mednarodnem znanstvenem projektu v zadnjih treh letih,
2. raziskovalna oprema skupine zagotavlja izvedbo projekta.
18.b člen
Projektna skupina aplikativnega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:
1. odgovorni nosilec in ena tretjina aktivnih raziskovalcev v projektni skupini izpolnjuje z zakonom določene pogoje za odgovornega nosilca in:
– ima vsaj en znanstveni članek kot edini avtor objavljen v mednarodno ugledni znanstveni reviji v zadnjih petih letih, ki so opredeljeni v 1., 2., 3. in 4. točki 21. člena tega pravilnika ali ustrezno število člankov v soavtorstvu;
– ima vsaj en citat ali patent v zadnjih desetih letih ali izkazuje uspešno sodelovanje z uporabniki v zadnjih petih letih,
2. raziskovalna oprema skupine zagotavlja izvedbo projekta.
18.c člen
Projektna skupina temeljnega podoktorskega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:
1. je odgovorni nosilec vodja raziskovalnega programa, ki izkazuje nadpovprečne raziskovalne rezultate, ki so opredeljeni v prvi in drugi alinei 18.a člena tega pravilnika;
2. je edini član projekta raziskovalec, ki je mlajši od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter se praviloma ni usposabljal v tej programski skupini“.
8. člen
19. člen se črta.
9. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pri ocenjevanju znanstvene kakovosti se kot pomoč uporabljajo tudi naslednji bibliografski kazalci znanstvene uspešnosti za odgovornega nosilca in za vse raziskovalce v projektni skupini, ki jih natančneje določijo znanstveno-raziskovalni sveti:
a) Članki v revijah
1. znanstveni članki v revijah, ki jih indeksirajo zbirke SCI, SSCI in A&HCI,
2. znanstveni članki v revijah zunaj SCI, ki jih vključuje Current Contents (CC),
3. znanstveni članki v revijah zunaj SCI in CC, vključenih v specializirano bazo,
4. znanstveni članki v osrednjih oziroma pomembnih slovenskih znanstvenih revijah, ki niso vključene v zgornje kategorije od 1. do 3. točke,
5. znanstveni članki v revijah, ki niso zajete v prejšnjih kategorijah,
6. kratek znanstveni prispevek v reviji, ki jo indeksirajo zbirke SCI,
7. kratek znanstveni prispevek v reviji zunaj SCI, vključenih v CC,
8. kratek znanstveni prispevek v reviji zunaj SCI in CC, vključen v specializirano bazo,
9. kratek znanstveni prispevek v osrednji slovenski reviji,
10. kratek znanstveni prispevek v drugih revijah.
b) Znanstvene knjige
1. znanstvena knjiga, izdana pri mednarodni znanstveni založbi,
2. poglavje v znanstveni knjigi, izdani pri mednarodni znanstveni založbi,
3. znanstvena knjiga, izdana pri nemednarodni znanstveni založbi,
4. poglavje v znanstveni knjigi, izdani pri nemednarodni znanstveni založbi.
c) Kongresne publikacije
1. v celoti objavljen prispevek na mednarodnem znanstvenem srečanju,
2. v celoti objavljen prispevek na regionalnem oziroma večnacionalnem znanstvenem srečanju,
3. v celoti objavljen prispevek na nacionalnem znanstvenem srečanju.“
10. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pri razvrščanju predlogov projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja na prednostno listo področja, bo imel prednost predlagatelj, katerega projektna skupina:
1. izkaže večji pomen predlaganega projekta za razvoj znanstvene discipline;
2. izkaže boljše kazalce znanstvene uspešnosti (objave in citati);
3. izkaže večje možnosti za uporabo rezultatov v Republiki Sloveniji;
4. izkaže boljše aplikativne uspehe (vrednost in število pogodb ter sodelovanj in sofinanciranj z uporabniškimi organizacijami);
5. vključuje mlade raziskovalce, ki se po zaključenem usposabljanju zaposlijo v uporabniški organizaciji;
6. izkaže večjo vključenost v mednarodna raziskovalna omrežja;
7. izkaže večjo racionalnost pri uporabi raziskovalne opreme in drugih stroškov.“
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pri temeljnih raziskovalnih projektih imajo največjo težo kriteriji iz 1., 2. in 6. točke, pri aplikativnih raziskovanih projektih pa kriteriji iz 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka.“
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
11. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Predlagatelj ima v osmih dneh od prejema sklepa pravico vložiti pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav.“
V četrtem odstavku 29. člena se beseda “zahtevi“ nadomesti z besedo “pritožbi“.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 887/2002
Ljubljana, dne 12. aprila 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost