Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1833. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, stran 3805.

Na podlagi sklepa 8. redne seje Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne 3. 4. 2002 je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije sprejel prečiščeno besedilo pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 10/98, 87/99 in 37/00)
P R A V I L N I K
o kartici zdravstvenega zavarovanja
(prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa namen, oblika, vsebina in uporabniki kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: kartica) in profesionalne kartice ter način njune izdaje in uporabe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.
2. člen
Kartica je javna listina, s katero imetnik izkazuje lastnost zavarovane osebe pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja.
Izdajatelj in lastnik kartice je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
3. člen
Zavarovana oseba uveljavlja zdravstvene storitve s kartico le pri izvajalcih, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z zavodom. To ne velja za storitve, opravljene v okviru samoplačniške ambulante pri teh izvajalcih.
Razen storitev nujne medicinske pomoči lahko izvajalci iz prejšnjega odstavka nudijo zdravstvene storitve na račun zavoda le zavarovani osebi, ki predloži svojo veljavno kartico, na kateri je veljavno potrjeno obvezno zdravstveno zavarovanje.
Izvajalci in pooblaščeni delavci zavoda lahko zaradi preverjanja istovetnosti imetnika kartice zahtevajo od zavarovane osebe tudi osebno izkaznico ali drug osebni dokument.
4. člen
Kartica je veljavna, če ni uvrščena na seznam neveljavnih kartic po 13. členu tega pravilnika.
II. OBLIKA IN VSEBINA KARTICE
5. člen
Kartica je pravokotne oblike v izmeri 85,6 mm × 54 mm z reliefno oznako za slepe in ima mikroprocesor. Izdelana mora biti iz materialov, ki ob normalnem ravnanju zavarovane osebe z njo zagotavlja rabo za obdobje, skladno z veljavnimi mednarodnimi standardi za kartično tehnologijo.
6. člen
Na prednji strani kartice so vpisani naslednji vidni podatki:
– oznaka, da je to kartica zdravstvenega zavarovanja,
– šifra izdajatelja kartice,
– številka zavarovane osebe,
– številka izvoda kartice,
– ime in priimek zavarovane osebe,
– rojstni datum zavarovane osebe.
Na hrbtni strani kartice so izpisani napotki imetniku oziroma najditelju kartice o načinu ravnanja v primeru izgube, tatvine ali najdbe kartice, opozorilo, da je zloraba kartice kazniva in druga obvestila.
Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodnostna skupnost so podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena izpisani tudi v jeziku italijanske ali madžarske narodnostne skupnosti.
7. člen
V mikroprocesor so vpisani podatki, ki zaradi svoje narave in preprečitve možnih zlorab niso vidni na kartici in jih je mogoče prečitati le z uporabo bralno zapisovalne naprave (čitalniki kartic) ob sočasni uporabi profesionalne kartice.
Podatki, vpisani v mikroprocesor, so:
1. podatki o zavarovani osebi:
– številka zavarovane osebe (ZZZS številka zavarovane osebe),
– številka izvoda kartice,
– oznaka zavarovalnice, pri kateri ima zavarovana oseba sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
– ime in priimek (osebno ime) zavarovane osebe,
– spol,
– rojstni datum,
– naslov (ulica, hišna številka, dodatna oznaka, poštna koda države, poštna številka, kraj in šifra občine),
– poklic, ki ga zavarovana oseba opravlja,
– obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti,
– tip zavarovane osebe,
2. podatki o zavezancu za prispevek:
– identifikacijska številka (ZZZS številka),
– registrska številka,
– naziv,
– naslov (ulica, hišna številka, dodatna oznaka, poštna koda države, poštna številka, kraj),
– dejavnost,
– podlaga obveznega zavarovanja,
– država konvencije,
– organizacijska enota zavoda,
– vrsta plačnika,
3. podatki o zdravstvenih zavarovanjih:
– obvezno zdravstveno zavarovanje,
– datum začetka najstarejšega aktivnega zavarovanja,
– datum do katerega je obvezno zdravstveno zavarovanje na kartici potrjeno,
– prostovoljno zdravstveno zavarovanje: vsebino podatkov določa 15. člen tega pravilnika,
4. podatki o osebnih zdravnikih:
– osebni zdravnik splošne medicine/pediater (IVZ številka, ime in priimek, šifra specializacije, datum izbire, sporočila zdravnika),
– prejšnji osebni zdravnik splošne medicine/pediater (IVZ številka, ime in priimek, šifra specializacije),
– osebni ginekolog (IVZ številka, ime in priimek, šifra specializacije, datum izbire),
– prejšnji osebni ginekolog (IVZ številka, ime in priimek, datum izbire),
– osebni zobozdravnik (IVZ številka, ime in priimek, datum izbire),
– prejšnji osebni zobozdravnik (IVZ številka, ime in priimek, datum izbire),
5. podatki o opredelitvi glede prostovoljnega darovanja organov in tkiv za transplantacijo in datum opredelitve,
6. podatki o prejetih medicinsko-tehničnih pripomočkih:
– šifra pripomočka,
– količina,
– datum prejema,
7. drugi podatki, ki jih določajo veljavni predpisi s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Način in postopke za vključitev podatkov iz 5. točke drugega odstavka tega člena v kartico opredeli Ministrstvo za zdravje v posebnem navodilu.
III. IZDAJA, VELJAVNOST IN POTRJEVANJE KARTICE
8. člen
Za izdajo kartice zavod uporabi podatke iz svojih obstoječih evidenc ter skladno s 16. členom tega pravilnika iz evidenc zavarovalnic, ki izvajajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Za vnos podatkov na novo kartico (personalizacija kartice) in distribucijo kartic je pooblaščen zavod, ki lahko s pogodbo prenese navedena dela na drugo pravno osebo.
9. člen
Zavod izda kartico novemu upravičencu, ko zanj prejme prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Če kartice ni možno izdati takoj ali če je potrebno izdati novo kartico zaradi razlogov iz 11. člena tega pravilnika, zavod izda zavarovani osebi potrdilo, s katerim ta lahko začasno izkazuje lastnost zavarovane osebe.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje poleg podatkov iz 1. in 2. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika še:
– naziv izdajatelja potrdila (območna enota oziroma izpostava zavoda),
– številko izdanega potrdila,
– zapis, da potrdilo začasno nadomešča kartico,
– datum, do katerega velja potrdilo,
– datum izdaje potrdila,
– žig zavoda in podpis osebe, ki je potrdilo izdala.
10. člen
Potrditev veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja na kartici je pogojena z urejenim statusom zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju in se opravlja na določeno časovno obdobje.
Imetnikom kartice se ob potrjevanju praviloma potrdi veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na kartici za tri mesece od dneva potrditve.
Datum, do katerega je veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na kartici potrjena, je odvisen tudi od datuma izteka zavarovalnih pogojev oziroma datuma konca zavarovanja.
Imetnikom kartice se potrdi veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na kartici za daljše oziroma krajše obdobje od treh mesecev v naslednjih primerih:
– otrokom do dopolnjenega 18. leta starosti se potrdi veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na kartici za eno leto. Pri tem je dolžina potrditve po dopolnjenem 17. letu starosti omejena z dnem dopolnitve 18. leta starosti oziroma tremi meseci po dopolnjenem 18. letu starosti,
– upokojencem, razen tujim upokojencem, upokojencem republik nekdanje SFRJ in invalidnim osebam zunaj delovnega razmerja na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji, se potrdi veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na kartici za eno leto,
– tujcem, ki so vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi delovnega dovoljenja ali dovoljenja za prebivanje in njihovim družinskim članom se potrdi veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na kartici za 3 mesece, pri tem pa je potrditev omejena z datumom poteka delovnega dovoljenja ali dovoljenja za prebivanje, če to poteče prej kot v treh mesecih,
– zavarovanim osebam, ki se redno šolajo po dopolnjenem 18. letu starosti, se potrdi veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na kartici za tri mesece, pri tem pa je potrditev omejena z datumom izteka potrdila o šolanju, če se ta izteče prej kot v treh mesecih, podaljšanim za 30 dni,
– osebam, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje kot uživalci invalidnin po predpisih o varstvu vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, se potrdi veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na kartici za eno leto.
Zavarovane osebe same podaljšujejo veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja na kartici pri pristojni službi zavoda ali na posebnih elektronskih napravah (samopostrežnih terminalih).
Na ta način se v kartici usklajujejo vsi podatki iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, razen priimka, imena, rojstnega datuma, številke zavarovane osebe ter številke izvoda kartice.
11. člen
Zavod izda zavarovani osebi na njeno zahtevo novo kartico, če:
– se spremeni katerikoli podatek iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika,
– zavarovana oseba kartico izgubi ali kako drugače ostane brez nje,
– je kartica okvarjena ali poškodovana tako, da njena uporaba ni več možna.
12. člen
Imetnik kartice je ob vložitvi zahteve za izdajo nove kartice dolžan staro kartico vrniti zavodu, če jo poseduje. Ob vložitvi zahtevka za izplačilo pogrebnine ali posmrtnine je potrebno zavodu vrniti kartico umrle osebe.
Prevzete kartice zavod uniči.
Zavarovana oseba je izgubo ali drugačno izginotje kartice dolžna osebno javiti zavodu takoj ko je to mogoče.
Stroške za izdajo nove kartice zaradi poškodovanja iz malomarnosti, izgube ali izginotja plača zavarovana oseba. Cena kartice je določena z zavodovim cenikom listin.
13. člen
Kartico, ki jo je potrebno nadomestiti z novo in ni bila vrnjena, zavod uvrsti na seznam neveljavnih kartic. O neveljavnih karticah zavod najmanj enkrat mesečno obvešča izvajalce.
Postopke v zvezi z uvrstitvijo kartice na seznam neveljavnih in izdajo nove kartice v primerih iz 11. in 12. člena tega pravilnika vodi pristojna območna enota oziroma izpostava zavoda.
IV. VODENJE EVIDENCE O KARTICI
14. člen
Zavod vodi o vsaki izdani kartici evidenco z naslednjimi podatki:
– številka izvoda kartice za zavarovano osebo,
– datum personalizacije kartice in oddaje v dostavo zavarovani osebi ter evidenčno številko, pod katero je bila kartica poslana zavarovani osebi,
– status v življenjskem ciklu kartice,
– datum in vzrok uvrstitve na seznam neveljavnih kartic,
– datum in vzrok uničenja,
– datum zadnjega ažuriranja,
– datum do katerega je obvezno zdravstveno zavarovanje na kartici potrjeno.
V. PODATKI O PROSTOVOLJNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
15. člen
V kartici so vključeni tudi podatki o prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih imetnika kartice, če se tako dogovorijo zavod in zavarovalnice, ki izvajajo taka zavarovanja.
V kartico se vpišejo naslednji podatki o prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih:
– identifikacijska številka zavarovalnice,
– oznake in parametri zavarovanj.
Natančnejšo vsebino in način evidentiranja podatkov zapisanih v kartici, veljavnost potrditve prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj v kartici, uporabo podatkov v postopkih uveljavljanja pravic iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in druge tehnične rešitve določijo zavod in pristojne zavarovalnice s posebnim dogovorom.
VI. PROFESIONALNA KARTICA
16. člen
Zaščita dostopa do podatkov v kartici zdravstvenega zavarovanja je zagotovljena s profesionalno kartico. Imetnik profesionalne kartice lahko glede na svoje pooblastilo iz kartice zdravstvenega zavarovanja bere ali vanjo zapisuje posamezne sklope podatkov.
Imetniki profesionalne kartice so zdravniki, drugo zdravstveno osebje, pooblaščeni delavci zavoda in pooblaščeni delavci drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.
Uporaba profesionalne kartice je mogoča z osebno številko (PIN), ki je znana le imetniku profesionalne kartice. Profesionalno kartico sme uporabljati le imetnik, na čigar ime se glasi.
17. člen
Izdajatelj in lastnik profesionalne kartice je zavod. Zavod izda profesionalno kartico osebi, za katero prejme zahtevek za izdajo in za katero ugotovi upravičenost dostopa do podatkov v kartici zdravstvenega zavarovanja.
Pooblaščena oseba za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in posredovanje potrebnih podatkov za izdajo profesionalne kartice je delodajalec osebe, za katero se zahteva izdajo profesionalne kartice. Če izdajo profesionalne kartice zahteva zasebnik, ki dejavnost opravlja kot samostojni zdravstveni delavec, pa se le-ta smatra za pooblaščeno osebo.
18. člen
Pooblaščena oseba mora po izdaji profesionalne kartice zavodu v osmih dneh sporočiti:
– vsako spremembo podatkov, ki jih vsebuje profesionalna kartica,
– spremembo zaposlitve imetnika profesionalne kartice,
– uničenje ali izginotje profesionalne kartice.
Izdajo profesionalne kartice izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem, ki z zavodom nimajo poslovnega odnosa, plača pooblaščena oseba sama. Cena kartice je določena z zavodovim cenikom listin.
Stroške izdaje nove profesionalne kartice zaradi poškodovanja iz malomarnosti, izgube ali izginotja plača pooblaščena oseba.
Način, obliko in vsebino zahtevka za izdajo profesionalne kartice ter obveznosti pooblaščene osebe v zvezi s profesionalno kartico določi zavod s posebnim navodilom.
19. člen
Zavod določi imetnikom profesionalne kartice obseg pooblastila za dostop do podatkov na kartici zdravstvenega zavarovanja. Pooblastilo omogoča:
– branje določenih podatkov iz kartice,
– zapisovanje določenih podatkov v kartico.
20. člen
Na prednji strani profesionalne kartice so vpisani naslednji podatki:
– oznaka, da je to profesionalna kartica,
– podatki o izdajatelju,
– ZZZS številka imetnika,
– številka izvoda kartice,
– ime in priimek imetnika,
– IVZ številka zdravnika.
V mikroprocesorju profesionalne kartice so vpisani naslednji podatki:
– ZZZS številka imetnika,
– številka izvoda kartice,
– ime in priimek imetnika,
– poklic,
– šifra države imetnika,
– IVZ številka
– specializacija,
– tip pooblastila.
Če imetnik kartice ni zdravnik ali farmacevt, še:
– šifra države pooblaščene pravne osebe,
– IVZ številka pooblaščene pravne osebe,
– naziv pooblaščene pravne osebe.
Vnos podatkov v profesionalne kartice in njihovo razdelitev pooblaščenim pravnim osebam iz 17. člena tega pravilnika izvede Zavod, ki lahko za ta opravila pooblasti drugo pravno osebo.
VII. ODGOVORNOST
21. člen
Za zlorabo ali neupravičeno uporabo kartice zdravstvenega zavarovanja oziroma profesionalne kartice in siceršnje ravnanje v nasprotju s tem pravilnikom, izvajalci, imetniki kartic ter druge osebe odškodninsko odgovarjajo po splošnih odškodninskih predpisih in kazensko, kolikor takšne kršitve vsebujejo elemente kaznivega dejanja.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem uvedbe kartice prenehajo veljati določbe navodil o zdravstveni izkaznici in drugih listinah za uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 29/82), ki se nanašajo na zdravstveno izkaznico.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0202-8/3a-2002
Ljubljana, dne 3. aprila 2002.
Predsednik
Upravnega odbora ZZZS
mag. Roman Matek l. r.

AAA Zlata odličnost