Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1845. Odlok o ureditvenem načrtu dela območja ob Metliški cesti, stran 3816.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/96, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Občinski svet občine Semič dne 22. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu dela območja ob Metliški cesti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za del območja novega centra Semiča, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Trnovski pristan 2, Ljubljana, št. projekta 104, marec 2002.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
– besedilo odloka,
– obrazložitev odloka,
– soglasja,
– grafične priloge:
– izrez iz dolgoročnega plana M 1:5000,
– kopija katastrskega načrta M 1:2880,
– zazidalna situacija M 1:500,
– zbirni načrt komunalnih in energetskih vodov in naprav M 1:500,
– načrt gradbenih parcel in načrt zakoličbe M 1:500,
– prerez M 1:500.
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Ureditveni načrt obsega naslednje parcele v k.o. Semič: 342/1, 342/7, 342/8, 342/2 del.
Površina območja ureditvenega načrta meri 7.750 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje ureditvenega načrta je namenjeno za upravne, poslovne, storitvene, trgovske, gostinske in proizvodne dejavnosti.
Na posameznih gradbenih parcelah so dopustne spremembe namembnosti, skladno z osnovno namembnostjo ureditvenega načrta in pod pogoji:
– da dejavnosti nimajo škodljivih vplivov na delovne pogoje v objektu in v sosednjih objektih ter na bivalne pogoje v bližnjih stanovanjskih objektih,
– da je zagotovljena ustrezna dostopnost in število parkirnih mest po normativih,
– da je zagotovljena ustrezna oskrba s komunalno in energetsko infrastrukturo.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Urbanistično oblikovanje ureditvenega območja mora biti enotno. Primarna smer oblikovanja objektov in zunanjih ureditev je vzporedno s predvideno povezovalno cesto A oziroma v smeri zahod–vzhod.
6. člen
Za nove objekte so določeni naslednji regulacijski elementi, prikazani v grafični prilogi:
– RL regulacijska linija,
– GM gradbena meja,
– GL gradbena linija.
Določene so gradbene parcele za predvidene objekte in pripadajoče funkcionalne površine.
7. člen
Podatki in pogoji za urejanje objekta št. 1:
– objekt je namenjen za specializirano trgovino za potrebe kmetijstva, trgovino s tehničnim blagom, tekstilom in obutvijo, za vinsko klet (vinoteko) ter za gostinski lokal (bistro) s spremljajočimi skladiščnimi, pisarniškimi in sanitarnimi prostori,
– osnovne tlorisne dimenzije objekta so 45 x 18 m. Na jugozahodni strani objekta je dopusten izzidek tlorisnih dimenzij 5 x 5 m. Dopustna so odstopanja za ± 10%,
– objekt bo pritličen in delno podkleten,
– višina gotovih tal pritličja bo na 217,25 m, dopustna so odstopanja do ± 0,50 m,
– streha bo simetrična položna dvokapnica, sleme orientirano po dolžini objekta, kritina temno rdeče ali rjave barve,
– oblikovanje objekta naj bo sodobno z elementi lokalne arhitekture, z izložbami, poudarjenimi vhodi, nadstrešnicami nad vhodi,
– dovoz v kletno etažo bo po klančini s servisnega dvorišča,
– na platoju na severovzhodni strani objekta je dopustna ureditev letnega vrta,
– dopustno je etapno urejanje objekta.
Podatki in pogoji za urejanje objekta št. 2:
– objekt je namenjen za poslovne prostore, trgovino s spremljajočimi skladiščnimi, pisarniškimi in sanitarnimi prostori,
– osnovne tlorisne dimenzije so 24 x 18 m. Dopustna so odstopanja za ± 10%. Objekt je lahko manjši,
– objekt bo pritličen, dopustna je izvedba kleti,
– višina gotovih tal pritličja bo na 217,25 m, dopustna so odstopanja do ± 0,50 m,
– streha bo simetrična položna dvokapnica, sleme orientirano po dolžini objekta, kritina temno redeče ali rjave barve,
– oblikovanje objekta naj bo sodobno z elementi lokalne arhitekture, z izložbami, poudarjenimi vhodi, nadstrešnicami nad vhodi.
8. člen
Zunanje ureditve
Zunanje ureditve se morajo urediti v enem nivoju, usklajeno z višinskim potekom ceste A. Razgiban teren je potrebno zravnati in nasuti do, z ureditvenim načrtom predvidenega nivoja.
Površina ob križišču cest A in B mora biti utrjena v tlaku in oblikovana kot trg s pripadajočo urbano opremo (klopi, luči, koši za smeti). Peš površine pred vhodi v objekte morajo biti utrjene v tlaku, ki naj poudari namembnost objekta.
Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območju križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir. Višinske razlike se premostijo s stopnicami in klančinami, ki morajo upoštevati zahteve funkcionalno oviranih.
Servisno dvorišče se mora urediti v enem nivoju, izvedeno mora biti v asfaltu in obrobljeno z dvignjenim robnikom.
Vse proste površine se morajo urediti kot zelenice, ki morajo biti povezane med seboj in z zelenimi površinami izven meja ureditvenega načrta. Urejanje zelenih površin mora biti enotno. Ob cestah A in C se morajo zelenice zasaditi z avtohtonim drevjem v obliki drevoreda. Minimalni odmik dreves od komunalnih in energetskih vodov je 1 m.
Višinske razlike v ureditvah se morajo premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami. Na mestih, kjer brežin ni možno ustrezno zavarovati, se višinske razlike urejajo z opornimi zidovi v naravnih materialih. Po potrebi se peš površine nad opornimi zidovi zavarujejo z ograjo.
V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
9. člen
Območje se prometno napaja s predvidene povezovalne ceste A, ki se priključuje na osnovno cestno omrežje Semiča. Servisni dovoz in dovoz za obiskovalce bo po cesti C, ki se priključuje na predvideno povezovalno cesto A. Ceste so dimenzionirane tudi za dostop z urgentnimi vozili.
Povezovalna cesta A je široka 6,40 m (vozišče 2 x 3,20 m) z dvostranskim pločnikom širine 1,60 m. Cesta C je široka 5,50 m (vozišče 2 x 2,75 m) z dvostranskim pločnikom min. širine 1,50 m.
Predvidena je obnova dela lokalne ceste B na obravnavanem odseku, ki mora upoštevati višinski potek ceste A ter ureditev pločnika ob zahodnem robu cestišča min. širine 1,50 m.
Talne označbe na voznih pasovih, prehodi za pešce so standardne. Predvidena je predpisana vertikalna signalizacija.
Parkirišče za obiskovalce in zaposlene z 60 parkirnimi mesti je na južni strani predvidenih objektov, dovoz je s ceste C. 3 parkirna mesta je potrebno urediti za funkcionalno ovirane.
Pločniki so z dvignjenim robnikom ločeni od motornega prometa. Povezani so s peš površinami ob objektih in s peš površinami izven območja ureditvenega načrta.
VI. KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
10. člen
Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na javna komunalna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in padavinskih vod, oskrbo z elektriko in plinom, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Javno komunalno in energetsko omrežje mora praviloma potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem telesu tako, da bo možno neposredno priključevanje objektov. Tehnični elementi, vzporedni potek in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi elementi in normativi.
Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno med seboj in z gradnjo cest.
Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in lokacij objektov zaradi ustreznejših rešitev, racionalnejše izrabe prostora ter etapnega izvajanja zazidalnega načrta.
11. člen
Odvajanje odpadnih in padavinskih vod
Na obravnavanem območju je kanalizacija predvidena v ločenem sistemu.
Odpadne vode iz predvidenih objektov se bodo odvajale v predviden kanal ob cesti B, ki se bo priključil na jašek obstoječe kanalizacije s čistilno napravo.
Tehnološke vode, ki se lahko priključijo na javni kanal, morajo ustrezati pogojem, podanim v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).
Odpadne vode iz gostinskih lokalov se morajo odvajati v kanalizacijo preko lovilcev maščob.
Padavinske vode s streh objektov se bodo odvajale v ponikovalnice na funkcionalnem zemljišču objektov. Padavinske vode s prometnih, manipulativnih in drugih utrjenih površin se morajo odvajati v ponikovalnice preko peskolovov in lovilcev olj.
Oskrba z vodo:
Napajanje predvidenih objektov z vodo bo iz obstoječega vodovoda 125 ob cesti B. Potrebna je zamenjava dela obstoječega vodovoda 65 s cevjo večjega profila 125.
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo na plin z začasno postavitvijo malih plinskih rezervoarjev na funkcionalnem zemljišču objektov. Dopustna je vkopana izvedba plinskih rezervoarjev. Po izvedbi plinifikacije Semiča se morata objekta priključiti na plinovod.
Oskrba z elektriko
Napajanje predvidenih objektov z električno energijo bo iz obstoječe transformatorske postaje z NN kabli v štiricevni kabelski kanalizaciji s PVC cevmi 160.
Telefon
Na obravnavnem območju je izvedeno zračno telefonsko omrežje, ki je vključeno na TC Semič. Predvidena je zemeljska izvedba telefonskega omrežja in prestavitev v komunalni koridor ob cestah.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava s tipskimi svetilkami bo ob robu pločnika ceste A in ceste B. z vgrajenim varčevalnim programom.
Komunalni odpadki
Na servisnem dvorišču je zbirno in odvzemno mesto za komunalne odpadke. Površina mora biti tlakovana in izvedena tako, da je omogočeno čiščenje, zaščitena z ograjo in nadstrešnico ter opremljena z vodo in z odtokom z lovilcem olj in maščob.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
12. člen
Na območjih prekoračenega hrupa je potrebno pri oblikovanju objektov upoštevati aktivno in pasivno protihrupno zaščito.
Vse povozne in manipulativne površine morajo biti asfaltirane in z dvignjenim robnikom ločene od zelenic in peš površin.
Na vseh mestih, kjer se bodo nahajale tudi male količine nevarnih snovi je treba zagotoviti izvedbo, ki bo v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode, omogočila zajem v nepropustno kineto ali lovilno skledo oziroma preprečila iztok v kanalizacijo, pronicanje v podtalje in sploh vstop v okolje.
VIII. POGOJI Z ZAŠČITO PRED POŽAROM
13. člen
Objekti morajo biti načrtovani tako, da bo zagotovljen varen umik ljudi, živali in premoženja. Ob objektih in na zelenicah so površine za hipno evakuacijo.
Objekti morajo biti dostopni z gasilskimi in intervencijskimi vozili. Ob objektih je treba zagotoviti delovne površine za intervencijska vozila.
Po potrebi se proti skladišču plina Petrol izvede požarni zid.
Za požarno zaščito je hidrantno omrežje na javnem vodovodu, po potrebi se izvede v objektih notranje hidrantno omrežje.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
14. člen
Ureditveni načrt se lahko izvaja etapno, skladno s fazo gradnje prometne ter komunalne in energetske infrastrukture. Posamezna etapa se mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve.
Etapna gradnja objektov, spremljajočih objektov in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota v okviru določenih gabaritov, z vso pripadajočo prometno ter komunalno in energetsko infrastrukturo. Etapno izvajanje ureditvenega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča in na infrastrukturo.
Objekti in ureditve za varovanje okolja morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi urejanja objekta ali funkcionalne enote.
15. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje obdržijo sedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne so začasne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da ne bodo ovirale kasnejšega urejanja.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
16. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so:
– zagotoviti izvajanje prometne ter komunalne in energetske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov,
– zagotoviti sočasno in usklajeno izvajanje komunalnih in energetskih vodov in naprav,
– urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objektov ter infrastrukture,
– izvajanje ureditvenega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v območju in okolici.
XI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri Občini Semič in Upravni enoti Črnomelj.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-01/2002-7
Semič, dne 22. aprila 2002.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost