Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1836. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2002, stran 3811.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na 27. seji dne 13. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dornava za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dornava za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov           v tisoč tolarjev
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2002
-------------------------------------------------------------------------
l.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              234.705
   Tekoči prihodki (70+71)                   102.934
70  Davčni prihodki                       85.439
   700 Davki na dohodek in dobiček               72.742
   703 Davki na premoženje                     474
   704 Domači davki na blago in storitve            12.223
   706 Drugi davki
71  Nedavčni prihodki                      17.495
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       2.990
   711 Takse in pristojbine                   1.490
   712 Denarne kazni                        29
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki                 12.986
72  Kapitalski prihodki
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja
73  Prejete donacije
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                     131.771
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                  131.771
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                244.594
40  Tekoči odhodki                        57.784
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            14.985
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        2.121
   402 Izdatki za blago in storitve               38.678
   403 Plačila domačih obresti                  2.000
   404 Rezerve
41  Tekoči transferi                       96.650
   410 Subvencije                        5.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         40.850
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     20.000
   413 Drugi tekoči domači transferi              30.800
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                    90.160
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            90.160
43  Investicijski transferi
   430 Investicijski transferi
III. Proračunski presežek (I.–lI.)
   (Proračunski primanjkljaj)
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podkupina kontov                Proračun leta 2002
-------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskihz deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
 
C)  Račun financiranja
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podkupina kontov                Proračun leta 2002
-------------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje
   VIII. Odplačila dolga (550)
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga                 4.300
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV+VII.-LL.-V.-VIII.)                  14.189
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI.  Neto financiranje (VI.+X)
-------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/63).
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in o njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 ne bo izločala, ker je višina 1,5% prejemkov proračuna že dosežena.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dornava v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dornava, dne 5. marca 2002.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti