Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 3763.

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00, 2/01, 35/01, 62/01 in 105/01) se v enotnem kontnem načrtu (Priloga I) naziv konta 4013 – Prispevek za porodniško varstvo in podkonta 401300 – Prispevek za porodniško varstvo, spremeni tako, da se glasi:
“4013 – Prispevek za starševsko varstvo
401300 – Prispevek za starševsko varstvo “.
2. člen
V okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev se odprejo naslednji novi podkonti:
“704717 – Taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
704718 – Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov
704719 – Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. “
3. člen
Naziv konta 7100 – Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij se spremeni tako, da se glasi:
“7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij“
Naziv podkonta 710000 – Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij se spremeni tako, da se glasi:
“710000 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij“.
Naziv podkonta 710001 – Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih finančnih institucij se spremeni tako, da se glasi:
“710001 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih skladov in javnih finančnih institucij.
4. člen
Naziv konta 7101 – Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij se spremeni tako, da se glasi:
“7101 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij“.
Naziv podkonta 710100 – Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v podjetja se spremeni tako, da se glasi:
“710100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij“:
Naziv podkonta 710101 – Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v finančne institucije se spremeni tako, da se glasi:
“710101 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih institucij“.
5. člen
V okviru konta 7103 – Prihodki od premoženja se odpreta nova podkonta, ki se glasita:
“710311 – Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico
710312 – Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico“.
6. člen
V okviru konta 7111 – Upravne takse in pristojbine se odpre nov podkonto, ki se glasi:
“711128 – Pristojbine za razširjanje programskih vsebin“.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402 – 1/01
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost