Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1851. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2001, stran 3821.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00, 79/01) in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 32. redni seji dne 26. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Škofljica za leto 2001.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2001 so naslednji:
                          v 000 SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki                962.874
II.  Skupaj odhodki                 598.844
III. Proračunski presežek              364.030
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil          15.000
V.  Dana posojila
   in povečanje kapitalskih deležev           –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev        15.000
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                –
VIII. Odplačilo dolga                   –
IX.  Neto zadolževanje                  –
X.  Povečanje sredstev na računih         379.030
3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna za leto 2001 se prenese v leto 2002.
4. člen
Sestavni del tega odloka je bilanca prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja proračuna Občine Škofljica za leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303/03/2002
Škofljica, dne 23. marca 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost