Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1844. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov (PIN) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1998, stran 3815.

Na podlagi 44. in 82. člena člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 29. seji dne 15. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov (PIN) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1998
1. člen
S tem odlokom se ugotovi skladnost prostorsko izvedbenih načrtov s sprejetimi spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1998 (Uradni list RS, št. 83/01), (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana občine).
2. člen
Sprejeti in ne izveden zazidalni načrt, v skladu z odlokom o sprejetju zazidalnega načrta Zagrad na Prevaljah, objavljen v MUV, št. 8/80 (stran 92) je:
A) neusklajen s prostorskimi sestavinami plana občine:
in sicer na posegih, ki se izvajajo v skladu z Prostorskimi sestavinami plana občine v kartografski dokumentaciji srednjeročnega plana (v nadaljnem besedilu: SP) - urbanistično zasnovi naselja Prevalje - načini urejanja prostora (M 1: 5000, list št. 2)
V sprejetih prostorskih sestavinah plana občine je za obravnavano območje predviden drugačen način urejanja prostora.
3. člen
Sprejeti in izvedeni zazidalni načrt, v skladu z odlokom o sprejetju zazidalnega načrta individualne stanovanjske gradnje Gonje II na Prevaljah, objavljen v MUV, št. 13/88 (stran 256) je:
A) neusklajen s prostorskimi sestavinami plana občine:
in sicer na posegih, ki se izvajajo v skladu z prostorskimi sestavinami plana občine v kartografski dokumentaciji SP - urbanistično zasnovi naselja Prevalje - načini urejanja prostora (M 1: 5000, list št. 2)
V sprejetih prostorskih sestavinah plana občine je za obravnavano območje predviden drugačen način urejanja prostora.
4. člen
Posegi in ureditve iz 2. in 3. člena se izvajajo v skladu z namensko rabo prostora in na način urejanja prostora, kot je ta opredeljen v prostorskih sestavinah plana občine in ob smiselni uporabi določil navedenih zazidalnih načrtov.
5. člen
Grafična podlaga, ki določa območje urbanistične zasnove Občine Prevalje je sestavni del prostorskih sestavin plana občine in je prikazana v kartografski dokumentaciji SP v merilu M 1: 5000 (list PKN RK 18) in v grafičnem delu urbanistične zasnove naselja Prevalje v merilu M 1: 5000 (karta #1/namenska raba površin in karta #2/načini urejanja prostora) le-tega.
6. člen
Postopki za sprejem oziroma za spremembo in dopolnitev prostorskih izvedbenih aktov, ki so bili začeti pred sprejemom prostorskih sestavin plana občine se nadaljujejo na podlagi sprejetih programov priprave ter skladno z zakonom in prostorskimi sestavinami planov občine.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/00-1/10
Prevalje, dne 15. aprila 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost