Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1843. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov (PIA) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1998, stran 3814.

Na podlagi 44. in 82. člena člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 29. seji dne 15. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov (PIA) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1998
1. člen
S tem odlokom se ugotovi skladnost prostorskih izvedbenih aktov s sprejetimi spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83/01), (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana občine).
2. člen
Obravnavajo se sledeči sprejeti in objavljeni prostorski izvedbeni akti:
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA MUV št. 20/86;
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 9/93;
– odlok o urbanističnem redu v Občini Ravne na Koroškem, MUV št. 6/78.
3. člen
V sprejetem „odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86)“ so:
1. naslednji členi skladni s prostorskimi sestavinami plana občine:
a) 3., 4., 5., 6. in 7.;
2. naslednji členi neusklajeni s prostorskimi sestavinami plana občine:
a) 1., 2., 8., 19., 20., 21., 22., 34. in 35.;
3. naslednji členi V nasprotju s prostorskimi sestavinami plana občine:
a) 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. in 33.
Neusklajeni so tisti deli prostorskih izvedbenih aktov, kjer so s sprejetimi prostorskimi sestavinami plana občine predvidene drugačne prostorske rešitve oziroma ležijo celotni deli obravnavanih območij ali njih deli izven območja Občine Prevalje.
Določbe usklajenih členov odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86) se do sprejetja sprememb in dopolnitev le-teh, vendar najkasneje do 31. decembra 2003, smiselno uporabljajo znotraj mej urbanističnih območij naselij in ureditvenega območja urbanistične zasnove opredeljene v Prostorskih sestavinah plana občine.
Grafična podlaga, ki določa območje urbanistične zasnove Prevalj je sestavni del prostorskih sestavin plana občine in je prikazana v kartografski dokumentaciji srednjeročnega plana (v nadaljnem besedilu: SP) v merilu M 1: 5000 (lista PKN RK 18 in RK 19) in v grafičnem delu urbanistične zasnove v merilu M 1: 5000 (karta #2/načini urejanja prostora) le-teh.
Iz členov 19., 20., 21 in 22. se izbrišejo vsi navedeni izvzetki con, za katere je bila evidentirana izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, pa se le-ta ni izvedla ali pa je v nasprotju s prostorskimi sestavinami plana občine oziroma z drugimi prostorskimi odloki.
4. člen
V sprejetem „odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 9/93)“ so:
1. naslednji členi skladni s prostorskimi sestavinami plana občine:
a) 4., 5., 7., 8., 9., 14. in 15.;
2. naslednji členi neusklajeni s prostorskimi sestavinami plana občine:
a) 1., 2., 3., 10. in 12.;
3. naslednja člena V nasprotju s prostorskimi sestavinami plana občine:
a) 6., 11., 13. in 16.;
Neusklajeni so tisti deli prostorskih izvedbenih aktov, kjer so s sprejetimi prostorskimi sestavinami plana občine predvidene drugačne prostorske rešitve oziroma ležijo deli obravnavanih območij izven območja Občine Prevalje.
Določbe usklajenih členov odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 9/93) se do sprejetja sprememb in dopolnitev le-teh, vendar najkasneje do 31. decembra 2003, smiselno uporabljajo znotraj mej urbanističnih območij naselij in ureditvenega območja urbanistične zasnove opredeljene v prostorskih sestavinah plana občine.
Grafična podlaga, ki določa območje urbanistične zasnove Prevalj je sestavni del prostorskih sestavin plana občine in je prikazana v kartografski dokumentaciji SP v merilu M 1: 5000 (listi PKN RK 18 in RK 19) in v grafičnem delu urbanistične zasnove v merilu M 1: 5000 (karta #1/namenska raba površin in karta #2/načini urejanja prostora) le-teh.
5. člen
Sprejeti „odlok o urbanističnem redu v občini Ravne na Koroškem (MUV, št. 6/78)“ je neusklajen s prostorskimi sestavinami plana občine v naslednjih sestavinah:
– območja, na katerih je s prostorskimi sestavinami plana občine predvidena izdelava in sprejem prostorskih izvedbenih aktov;
– območja, na katerih so s prostorskimi sestavinami plana občine določena ureditvena območja naselij;
– območja izven ureditvenih območij naselij, ki so s Prostorskimi sestavinami plana občine trajno namenjena za kmetijsko rabo (najboljša kmetijska zemljišča) in gozdno proizvodnjo.
Določbe usklajenih členov odloka o urbanističnem redu v občini Ravne na Koroškem (MUV, št. 6/78) se do sprejetja sprememb in dopolnitev le-teh, vendar najkasneje do 31. decembra 2003, smiselno uporabljajo zunaj mej ureditvenih območij naselij, opredeljenih v prostorskih sestavinah plana občine.
Grafična podlaga, ki določa območje ureditvenih območij naselij oziroma urbanistične zasnove Prevalj je sestavni del prostorskih sestavin plana občine in je prikazana v kartografski dokumentaciji dolgoročnega plana (v nadaljnem DP) v merilu M 1: 25000 (karta #2 /zasnova omrežij naselij in načinov urejanja z vrstami PIA), v kartografski dokumentaciji SP v merilu M 1: 5000 (listi PKN) in v grafičnem delu urbanistične zasnove v merilu M 1: 5000 (karta #1/namenska raba površin in karta #2/načini urejanja prostora) le-teh.
6. člen
Do sprejetja programa priprave prostorsko izvedbenih aktov Občine Prevalje in ugotovitve aktualnosti dosedanjih prostorsko izvedbenih aktov občine, vendar najdalj do 31. decembra 2003, se uporabljajo sprejeti in do sedaj veljavni prostorski ureditveni pogoji in urbanistični red ter ostali prostorsko izvedbeni načrti v Občini Prevalje – kolikor niso v nasprotju s prostorskimi sestavinami plana občine ali drugimi podobnimi prostorskimi odloki.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/00-1/10
Prevalje, dne 15. aprila 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost