Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1847. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2003, stran 3819.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99) in zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Škofja Loka na 23. redni seji dne 18. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2003
1. člen
S proračunom Občine Škofja Loka za leto 2003 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.
3. člen
Proračun Občine Škofja Loka za leto 2003 sestavljajo:
Prejemki:
prihodki v višini               2.829,019.231 SIT
vračila danih posojil               2,392.217 SIT
zadolževanje                          –
skupaj                     2.831,411.448 SIT
Izdatki:
odhodki v višini                2.818,222.615 SIT
naložbe v višini                        –
odplačila dolga                  13,188.833 SIT
skupaj                     2.831,411.448 SIT
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
5. člen
Sredstva se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prejemkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloča 0,5% od vseh prejemkov proračuna, v splošno rezervo pa 0,5% od prihodkov proračuna.
7. člen
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene in sredstva uporabljati za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi. Uporabniki se lahko zadolžujejo le s soglasjem župana.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prejemki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
9. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev posameznim proračunskim postavkam znotraj iste proračunske skupine največ do 20%, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev obvezne rezerve do višine 10% rezerve za posamezni namen,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ 5% zadnjega sprejetega proračuna,
– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov proračuna v letu, v katerem se daje poroštvo.
10. člen
Oddelek za občo upravo in proračun:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna,
– pripravi do 31. 5. 2003 navodilo uporabnikom za pripravo predloga proračuna za leto 2004 in 2005.
11. člen
Zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunajo amortizacijo v višini, kot jo zagotavlja občinski proračun.
12. člen
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 8,000.000 tolarjev za blago in storitve in 15,000.000 tolarjev za gradbena dela.
13. člen
Uporabniki morajo sprejeti finančni načrt za leto 2003 do 31. 10. 2002 in ga predložiti oddelku za občo upravo in proračun. Uporabniki morajo do 28. 2. 2004 predložiti poslovno poročilo za leto 2003 skupaj z obrazložitvami.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30. 3. 2004 predložijo Oddelku za občo upravo in proračun.
Uporabniki so dolžni do 30. 7. 2003 predložiti programe in predloge finančnih načrtov za delo organa in izvajanje dejavnosti za leti 2004 in 2005, za investicije pa za celotno dobo financiranja.
14. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov, račun terjatev in obveznosti in račun financiranja so sestavni del tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003.
Št. 401-1/03
Škofja Loka, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost