Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3489. Uredba o določitvi elementov odkupne cene kravjega mleka

Sklepi

3490. Sklep o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
3491. Sklep o določitvi najvišje cene utekočinjenega naftnega plina

MINISTRSTVA

3425. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3426. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1999
3427. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
3428. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
3429. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3430. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3431. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
3432. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
3433. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODARSKO POSLOVANJE 3

OBČINE

Braslovče

3437. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče

Cerkno

3438. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cerkno

Cerkvenjak

3439. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak
3440. Odlok o občinskih cestah

Črna na Koroškem

3441. Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Črna na Koroškem

Dolenjske Toplice

3442. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 1999

Gorenja vas-Poljane

3443. Sklep o razpisu referenduma za sofinanciranje rekonstrukcije in asfaltiranja javnih poti v Stari Oselici, Podjelovem brdu, Lanišah in Hobovšah pri Stari Oselici

Hodoš

3444. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Hodoš
3445. Odlok o taksah za priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Hodoš
3446. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1999

Komen

3447. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1999
3448. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Komen

Križevci

3449. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 1999
3450. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci
3451. Odlok o o občinskem prazniku Občine Križevci

Krško

3452. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 1998
3453. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1999
3454. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990
3455. Odlok o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo

Kuzma

3456. Odlok o občinskih cestah
3457. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Kuzma
3458. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Kuzma

Litija

3459. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana

3434. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča
3435. Sklep o izločitvi Podružnice Lavrica iz Osnovne šole Oskarja Kovačiča in spremembi ustanovitelja Osnovne šole Oskarja Kovačiča
3436. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Mestne občine Ljubljana z ugodno obrestno mero

Loška dolina

3460. Odlok o ureditvenem načrtu Stari trg
3461. Sklep o povprečnih stroških komunalne opreme v Občini Loška dolina v letu 1999

Loški Potok

3462. Odlok o komunalnih taksah v Občini Loški Potok
3463. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok
3464. Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Loški Potok

Moravske Toplice

3465. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Moravske Toplice
3466. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja

Novo mesto

3467. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za lokacijski načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu), b) osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu

Rogaška Slatina

3468. Odlok o občinskih cestah

Sveta Ana

3469. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Sveta Ana
3470. Odlok o občinskih cestah
3471. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev

Šentjernej

3472. Odlok o turistični taksi v Občini Šentjernej
3473. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Šentjernej

Trebnje

3474. Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem
3475. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
3476. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna
3477. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog
3478. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka Šentrupert
3479. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje
3481. Sklep o povečanju cen programov vrtcev

Velika Polana

3482. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 1999

Veržej

3483. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 1999
3484. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Veržej

Vodice

3485. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vodice

Žirovnica

3486. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žirovnica
3487. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 1999
3488. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Žirovnica

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o vodenju evidenc v trgovini
2. Popravek navodila o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije
3. Popravek sklepa o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1999
4. Popravek kolektivne pogodbe za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije
5. Popravek statuta Občine Cankova
6. Popravek odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno
7. Popravek odloka o zazidalnem načrtu turistično-oskrbovalnega centra pri Motelu II Grosuplje
8. Popravek odloka o spremembi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje
9. Popravek odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1999
10. Popravek odloka o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Glasbena šola Lendava
11. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih taksah v Občini Puconci
12. Popravek sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Slovenske Konjice
13. Popravek sklepa o prenehanju javnega dobra
14. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, za območje novonastale Občine Vrhnika, spremembe in dopolnitve, september 1997
15. Popravek sklepa o sprejemu cen pitne vode
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti