Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3454. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990, stran 9001.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 8. seji dne 22. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990
1. člen
Odlok določa spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99 in 10/99) in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99 in 10/99) – v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine plana Občine Krško, ki se nanašajo na:
A) ureditveno območje Asfaltne baze Drnovo,
B) ureditveno območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost,
C) ureditveno območje poslovnega kompleksa avtoprevozništvo.
2. člen
A) Potrebne spremembe in dopolnitve so v kartografskem delu plana Občine Krško prikazane na listih TTN Krško 47 v merilu 1 : 5000 in v merilu 1 : 25000.
V tekstualnem delu se v poglavju 7.4.3. Odprti prostor, v podpoglavju 1.1. Krško polje, v petem odstavku doda stavek: “Območje UN Asfaltna baza Drnovo se zaokroži za vključitev dejavnosti asfaltne baze, gradbene in avtoprevozniške dejavnosti.”.
B) in C) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografskem delu plana Občine Krško, na listih TTN Krško 47 v merilu 1 : 5000 in tudi v merilu 1 : 25000.
Dopolni se preglednica prostorsko izvedbenih načrtov (PIN) tako, da se :
v točki 7.3.1. Prostorsko izvedbeni načrti (PIN) v tabeli pod skupino KS Krško polje doda besedilo pod naziv PIN po KS:
– “ZN Poslovni kompleks za gradbeno mehanizacijo.”.
– “ZN Poslovni kompleksa za avtoprevozništvo.”.
3. člen
A) Prostorske sestavine plana Občine Krško se dopolnijo s programskimi zasnovami za ureditveno območje Asfaltne baze Drnovo:
Programske zasnove podrobno opredeljujejo predviden poseg in določajo:
Območje po parcelnih številkah in namenska raba površin
Območje namenjeno razširitvi asfaltne baze Drnovo leži v severnem in južnem delu ureditvenega območja.
Skupna površina zajema 12,8 ha. Območje je omejeno z naslednjimi parcelnimi številkami na katastrskem načrtu v merilu 1 : 2880, stanje 1997:
k. o. Drnovo
90/1, 90/7, 91/2, 92/2, 93/5, 94/2, 95/2, 96/2, 93/4, 97/2, 99/2, 101/1del, 181/1del, 180/1del, 179/1del, 178/1del, 105/14, 177/2, 175/7, 175/9, 175/10, 175/6, 175/1, 186, 189, 190, 191, 653, 90/8, 185, 184/2, 183/2, 182, 93/3.
Organizacija dejavnosti
Dejavnost, ki jo izvajajo v asfaltni bazi Drnovo, je proizvodnja umetnega oziroma tehničnega asfalta (bitumizirana zmes). Proizvodnja poteka v dveh mešalnih napravah, kjer nastaja več vrst bituminiziranih zmesi.
Tehnološki pogoji in omejitve
Območje urejanja je razširjeno območje obstoječe asfaltne baze v opuščeni gramoznici. Urejujejo se površine, ki so namenjene deponiranju frakcioniranega materiala in materiala za predelavo, proizvodni kompleks (Asfaltna baza 1 in 2), dostop v bazo ter spremljajoči objekti.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Ceste in parkirišča
Ukine se obstoječi dostop – odcep od magistralne ceste M10/3. Uredi se prometni dostop v gramoznico z lokalne ceste L3913 (Drnovo–Brege). Izvede se tretji zavijalni pas na lokalni cesti L3913 za zavijanje v območje asfaltne baze in v križišče na magistralni cesti. Razširitev lokalne ceste s tretjim zavijalnim pasom se izvede na območje UN asfaltne baze.
Cestni priključek je pravokoten na lokalno cesto, najmanj 50 m oddaljen od križišča omenjene ceste s cesto M10/3.
Na območju gramoznice se uredijo parkirišča za osebna vozila zaposlenih in poslovnih partnerjev.
Vodovod
Obstoječe vodovodno omrežje se rekonstruira tako, da se zgradi nova veja vodovoda iz cevi premera najmanj 100 mm. Na območju UN se zgradi hidrantno omrežje prav tako iz cevi premera 100 mm in postavi 6 nadzemnih hidrantov.
Kanalizacija
Asfaltna baza nima zgrajenega kanalizacijskega omrežja.
Čiste meteorne vode z območja UN (deponije agregatov in druge neonesnažene površine) se lahko vodijo v odprte vodotoke ali ponikujejo.
Onesnažene meteorne vode oziroma meteorne vode s površin, na katerih bi lahko prišlo do onesnaženja z naftnimi derivati (prometne površine oziroma površine, na katerih se zadržujejo delovni stroji) se vodijo preko lovilcev olj in šele nato ponikujejo oziroma vodijo v odprte vodotoke.
Odpadne vode iz laboratorija, ki so pomešane z organskimi topili in ostale posebne ali nevarne odpadne vode je potrebno zbirati v posebnih posodah in jih odvažati v predelavo ali nevtralizacijo.
Sanitarne odpadne vode in ostale tehnološke vode se v prvi fazi vodijo v zaprto greznico (dvo ali tro prekatno). Greznica se prazni po potrebi, odpadna voda pa se odvaža na komunalno čistilno napravo.
V drugi fazi (po zgraditvi kanalizacijskega sistema s čistilno napravo), se te vode zbirajo v zaprti greznici in od tu vodijo v kanalizacijski sistem za čiščenje odpadnih vod. Izpust iz čistilne naprave ne sme biti na območju sprejetih vodovarstvenih pasov varovanja podtalnice na Krškem polju.
Energetsko urejanje
Napajanje objektov z električno energijo je iz obstoječe Tp Asfaltna baza.
Telefon
Objekti asfaltne baze so priključeni na telefonsko omrežje. To omrežje zadošča za potrebe asfaltne baze.
Plinovod
Ohranijo se obstoječi priključki na plinovodno omrežje asfaltne baze in varujejo komunalni koridorji plinovodnega omrežja.
Odpadki
Uredi se ekološki otok, ki je namenjen zbiranju odpadnih snovi z območja asfaltne baze in odvozu na končno obdelavo. V sklopu ekološkega otoka se uredi ločeno zbiranje odpadkov. Sekundarne surovine se vračajo v nadaljnjo predelavo.
Komunalni odpadki se odvažajo na deponijo komunalnih odpadkov.
Posebni in nevarni odpadki se odvažajo na deponijo posebnih in nevarnih odpadkov ali v sežigalnice.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve tehnoloških in ostalih spremljajočih objektov in platojev v smislu preoblikovanja tega prostora (barvna uskladitev z okolico, maskiranje...).
Gabariti industrijskih objektov (Asfaltna baza 1 in 2, separacija in betonarna) ne smejo preseči višine obstoječih industrijskih objektov.
Spremljajoči zidani objekti se gradijo do maksimalno P+1, ostali spremljajoči objekti (nadstrešnice...) pa ne smejo presegati gabaritov zidanih objektov.
Strehe spremljajočih objektov so dvokapne, naklona 35 do 45°, krite z opečno kritino temnejših barv.
Fasade industrijskih objektov so svetlejših tonov, dovoljene so barvne kombinacije za popestritev in razgibanje barvne raznovrstnosti industrijskega območja. Prav tako se prebarvajo tudi industrijski objekti Asfaltna baza 1 in 2, separacija in betonarna.
Oblikovanje odprtega prostora se navezuje na ureditev obrobnega zelenega pasu in prostega območja med gramoznico in glavnimi prometnicami.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Asfaltna baza Drnovo je v opuščeni gramoznici, ki ne posega v varstveno območje varovanja naravne in kulturne dediščine. Predlagano območje razširitve meje Ureditvenega načrta v severnem in južnem delu je na območju III. varstvenega režima za varstvo nepremične arheološke dediščine, ki dopušča vse drugorodne posege na dediščini, tudi popolno prestrukturiranje tkiva, le stanje pred uničenjem je potrebno dokumentirati oziroma izvajati strokovni arheološki nadzor nad posegi v zemeljske plasti.
Na vzhodni strani pa meji na območje, kjer velja II. varstveni režim za varstvo nepremične arheološke dediščine, ki dovoljuje spremembe na spomeniku in dediščini, vendar tako, da se ohranijo njune lastnosti.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Sanacija in ureditev asfaltne baze predstavlja izboljšanje bivalnih pogojev in zmanjšanje emisij prašnih delcev in hrupa na okolico. Z ureditvami se posebno varuje podtalnica, ki je na obravnavanem območju najbolj ranljiv segment. Te ureditve zajemajo predvsem zaščito podtalnice.
Usmeritve za obrambo in zaščito
Požarna varnost se zagotovi s hidrantnim omrežjem, dodatnimi gasilnimi aparati (gasilna pena, prah...). Poklicna gasilska enota je od območja UN oddaljena ca. 5 minut.
Poplave na tem območju zaradi vpliva vodotokov ne pričakujemo, teoretično pa je možen ekstremen dvig podtalnice, kar se upošteva pri načrtovanju objektov.
Dostop za intervencijska vozila bo potekal po predvideni novi dostopni cesti.
4. člen
B) Prostorske sestavine plana Občine Krško se dopolnijo s programskimi zasnovami za ureditveno območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost.
Programske zasnove podrobno opredeljujejo predviden poseg in določajo:
Območje po parcelnih številkah
Poslovni kompleks za gradbeno dejavnost zajema naslednje parcele:
k. o. Drnovo:
*265, 90/6, 90/11, 90/10
Organizacija dejavnosti
Predvidena je izgradnja poslovnega objekta v sklopu funkcionalnega zemljišča obstoječe stanovanjske hiše. V objektu je predvidena ureditev garaž za gradbeno mehanizacijo in skladišča materiala, ki ga investitor uporablja pri izvedbi svoje dejavnosti. Investitor ima registrirano gradbeno dejavnost zidarstvo in fasaderstvo, ki jo izvaja na terenu.
Tehnološki pogoji in omejitve
Območje je na severu omejeno z lokalno cesto Drnovo–Brege, na zahodni in južni strani z območjem asfaltne baze Drnovo, na vzhodni pa s 1. območjem kmetijskih zemljišč.
Objekt za funkcioniranje potrebuje zunanje manipulativne površine. Območje ureditve bo potrebno urediti skladno z ureditvami za poslovne dejavnosti.
Podrobnejša namenska raba površin
Predvideno območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost se nahaja delno na obstoječem stanovanjskem območju kmetijskih površin, delno na prvem območju kmetijskih zemljišč.
Površina, ki se ji spreminja namenska raba, je namenjena izključno ureditvam za potrebe izvajanja dejavnosti, to je izgradnji objekta za garažo in skladišče ter manipulativnim površinam.
Površina obravnavanega kompleksa je cca 0,67 ha.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Cesta in parkirišča
Uredi se priključek na lokalno cesto Drnovo–Brege. Ob poslovnem objektu se uredijo potrebna parkirišča in manipulativni prostor.
Ostala komunalna infrastruktura
Vodovod
Vodovodni priključek obravnavanega območja je priključen na vodovodno omrežje Krško. Glede na povečane zahteve glede požarne varnosti in tehnološkega procesa, se po potrebi izvede vodovodni priključek na primarni vodovod črpališče Drnovo-Asfaltna baza Drnovo.
Kanalizacija
Območje Drnovega nima kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. Odpadne vode se vodi v nepretočne greznice in se po potrebi praznijo. Odpadne vode pa se odpeljejo na najbližjo komunalno čistilno napravo.
Odpadki
Uredi se ločeno zbiranje sekundarnih surovin in odpadnega materiala. Posebni odpadki se shranjujejo v posebne posode oziroma kontejnerje ter odvažajo na republiško deponijo posebnih odpadkov.
Energetsko urejanje
Uporabi se obstoječi energetski priključek. V primeru dodatnih potreb po električni energiji se izvede nov priključek na energetsko omrežje po zahtevah in navodilih Elektro podjetja.
Sistem zvez
Obstoječi telefonski priključek zadošča za potrebe dejavnosti.
Plinovod
V primeru uvedbe tehnologije, ki bi za energetski vir potrebovala zemeljski plin, je možno izvesti priključek na plinovodno omrežje MRP Drnovo oziroma plinovod 1 bar, ki poteka od MRP proti gramoznici Užanka.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve tehnoloških in ostalih spremljajočih objektov in platojev v smislu preoblikovanja tega prostora.
Predviden objekt mora poleg potrebnih tehnoloških in funkcionalnih pogojev izpolnjevati oziroma upoštevati predvsem oblikovne pogoje, ki bodo arhitekturno prilagojeni avtohtoni tipologiji bližnjega naselja.
Oblikovanje odprtega prostora se navezuje na ureditev obrobnega zelenega pasu in prostega območja med gramoznico, kmetijskimi površinami in regionalno cesto. Značilnost Krško-brežiškega polja je ravninski relief z vmesnimi popestritvami z manjšimi gozdički (logi). Ureditev obrobne vegetacije mora slediti temu izhodišču, predvsem z zasaditvijo ustrezne avtohtone vegetacije.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Predlagano območje razširitve je na območju III. varstvenega režima za varstvo nepremične arheološke dediščine, ki dopušča vse drugorodne posege na dediščini, tudi popolno prestrukturiranje tkiva, le stanje pred uničenjem je potrebno dokumentirati oziroma izvajati strokovni arheološki nadzor nad posegi v zemeljske plasti.
Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Ker je obravnavano območje na občutljivi lokaciji glede varovanja podtalnice, morajo predvidene ureditve slediti predvsem potrebam varovanja le-te. Te ureditve zajemajo predvsem zaščito podtalnice (odprtih vodotokov na območju ni). V te ukrepe spadajo predvsem ureditev kanalizacije območja in ločevanje čistih od onesnaženih voda ter pravilno ravnanje z odpadki, predvsem s posebnimi in nevarnimi odpadnimi snovmi.
Usmeritve za obrambo in zaščito
Obravnavano območje spada v spodnjeposavsko-kozjansko potresno območje, za katerega se pričakujejo potresi intenzitete do VIII. stopnje po MCS lestvici. Vsi objekti in ureditve morajo biti potresno varni.
Požarna varnost se zagotovi z vodovodnim priključkom.
Poklicna gasilska enota je od območja urejanja oddaljena ca. 5 minut.
Poplave na tem območju zaradi vpliva vodotokov ne pričakujemo, teoretično pa je možen ekstremen dvig podtalnice, kar se upošteva pri načrtovanju objektov.
5. člen
C) Prostorske sestavine plana Občine Krško se dopolnijo s programskimi zasnovami za ureditveno območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo.
Programske zasnove podrobno opredeljujejo predviden poseg in določajo:
Območje po parcelnih številkah
Poslovni kompleks za avtoprevozništvo zajema zemljišče s parcelno številko 90/9, ki pripada katastrski občini Drnovo.
Organizacija dejavnosti
Predvidena je izgradnja poslovno stanovanjskega objekta za opravljanje dejavnosti avtoprevozništva v sklopu funkcionalnega zemljišča.
Dejavnost je zaradi hrupa na Drnovem (parkiranje, speljevanje) moteča v naselju, zato je potrebna preselitev.
Na novi lokaciji se uredi parkirišče za tovorna vozila ter zgradi poslovno stanovanjski objekt in novi priključek na lokalno cesto.
Tehnološki pogoji in omejitve
Območje je na severu omejeno z lokalno cesto Drnovo–Brege, na južni strani z območjem Asfaltne baze Drnovo, na zahodni strani s predvidenim kompleksom za gradbeno dejavnost, na vzhodni pa s 1. območjem kmetijskih zemljišč.
Za dejavnost so potrebne parkirne površine. Območje ureditve bo potrebno urediti skladno z ureditvami za poslovne dejavnosti.
Podrobnejša namenska raba površin
Predvidena je gradnja poslovno stanovanjskega objekta, v katerem se v spodnji etaži uredi garaže, v zgornji etaži pa poslovni prostor za lastne potrebe ter stanovanjske prostore.
Za objektom na južni strani se uredi parkirišče za tovorna vozila.
Ob vzhodni meji zemljišča se uredi zeleni zaščitni pas.
Površina, ki se ji spreminja namenska raba je namenjena ureditvam za potrebe izvajanja dejavnosti, to je izgradnji poslovno-stanovanjskega objekta ter parkirnim površinam.
Površina obravnavanega kompleksa je 0,5 ha.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Cesta in parkirišča
Uredi se priključek na lokalno cesto Krško–Drnovo. Ob objektu se uredi potrebna parkirišča za osebna vozila (zaposleni, poslovne stranke). Za objektom v smeri proti asfaltni bazi se uredi parkirne površine za tovorna vozila.
Ostala komunalna infrastruktura
Vodovod
Predviden poslovno stanovanjski objekt je možno priključiti na primarni vodovod črpališče Drnovo-Asfaltna baza Drnovo.
Kanalizacija
Območje Drnovega nima kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. Odpadne vode se vodi v nepretočne neprepustne greznice, ki se jih po potrebi prazni.
Po izgradnji kanalizacijskega sistema Drnovo-Brege se mora kanalizacijo priključiti na predvideni kolektor na čistilno napravo.
Meteorne vode s predvidenih parkirnih površin se vodi preko lovilca olj na teren.
Odpadki
Uredi se ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in posebnih odpadkov (servis vozil). Posebni odpadki se shranjujejo v posebne posode oziroma kontejnerje ter vračajo v predelavo oziroma oddajajo pooblaščenemu odjemalcu.
Za komunalne odpadke se uredi odvoz na komunalno deponijo.
Energetsko urejanje
Izvede nov priključek na energetsko omrežje po zahtevah in navodilih podjetja. Elektro PE Krško.
Sistem zvez
Izvede nov priključek na telekomunikacijsko omrežje po zahtevah in navodilih podjetja Telekom PE Novo mesto.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve objektov in platojev v smislu preoblikovanja tega prostora.
Predviden objekt mora poleg potrebnih tehnoloških in funkcionalnih pogojev izpolnjevati oziroma upoštevati predvsem oblikovne pogoje, ki bodo arhitekturno prilagojeni avtohtoni tipologiji bližnjega naselja.
Oblikovanje odprtega prostora zahteva ureditev obrobnega zelenega pasu z zasaditvijo ustrezne avtohtone vegetacije kot ločnice predvsem na vzhodni strani.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Predlagano območje razširitve je na območju III. varstvenega režima za varstvo nepremične arheološke dediščine, ki dopušča vse drugorodne posege na dediščini, tudi popolno prestrukturiranje tkiva, le stanje pred uničenjem je potrebno dokumentirati oziroma izvajati strokovni arheološki nadzor nad posegi v zemeljske plasti.
Območje urejanja meji na vzhodni strani na območje, kjer velja II. varstveni režim varovanja nepremične arheološke dediščine, ki dovoljuje spremembe na spomeniku in dediščini, vendar tako, da se ohranijo njune lastnosti.
Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Ker je obravnavano območje na občutljivi lokaciji glede varovanja podtalnice (varstveni pas 3/1), morajo predvidene ureditve slediti predvsem potrebam varovanja le-te. Med te ukrepe spadajo predvsem ureditev kanalizacije območja in ločevanje čistih od onesnaženih meteornih voda ter pravilno ravnanje z odpadki, predvsem s posebnimi in nevarnimi odpadnimi snovmi. Na območju ni dovoljeno zadrževanje (parkiranje) avtocistern s snovmi, ki potencialno ogrožajo podtalnico.
Usmeritve za obrambo in zaščito
Obravnavano območje spada v spodnjeposavsko-kozjansko potresno območje, za katerega se pričakujejo potresi intenzitete do VIII. stopnje po MCS lestvici. Vsi objekti in ureditve se morajo graditi potresno varno.
Za zagotovitev požarne varnosti se izvede ustrezni vodovodni priključek, ki bo omogočal postavitev hidrantov.
Poklicna gasilska enota je od območja urejanja oddaljena cca 5 minut.
Poplave na tem območju zaradi vpliva vodotokov ne pričakujemo, teoretično pa je možen ekstremen dvig podtalnice, kar se upošteva pri načrtovanju objektov.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/15-352-19/97
Krško, dne 22. julija 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti