Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1999 z dne 26. 8. 1999

Kazalo

3474. Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem, stran 9062.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 7. in 9. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 47/97) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98), je Občinski svet občine Trebnje na 5. redni seji dne 20. 7. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju zemljišč v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek za oddajanje zemljišč v najem, ki so v lasti Občine Trebnje, pogoje za sklenitev najema in prenehanje najemne pogodbe ter osnovna merila za določitev najemnine.
2. člen
Za zemljišče se šteje :
– nezazidana stavbna zemljišča,
– javne površine,
– zazidano stavbno zemljišče.
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju, ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev objektov.
Javne površine so površine trgov, poti, cest, ulic itd.
3. člen
Zemljišča, ki so definirana v 2. členu tega pravilnika, se oddajajo v najem s pogodbo o oddajanju zemljišča v najem.
II. KOMISIJA ZA ODDAJANJE ZEMLJIŠČ V NAJEM
4. člen
O oddaji zemljišč v najem odloča župan Občine Trebnje, na predlog komisije za oddajanje (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan Občine Trebnje.
5. člen
Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Komisija je za svoje delo odgovorna županu.
6. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– obravnava podatke o zemljiščih in izdela predlog o oddaji zemljišč,
– pripravi predlog pogodbe,
– obravnava možnost najema zemljišča,
– obravnava morebitno odškodninsko odgovornost najemojemalca,
– odloča o prenehanju najemnega razmerja.
7. člen
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik komisije. Predlogi komisije so sprejeti z večino glasov vseh članov.
8. člen
Strokovna in administrativno tehnična opravila za komisijo opravlja občinska uprava občine.
III. ODDAJANJE ZEMLJIŠČ
9. člen
Vloge z zemljiškoknjižnim izpiskom in mapno kopijo za najem zemljišča morajo prosilci poslati na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
10. člen
Zemljišče se odda v najem tistemu prosilcu, katerega dejavnost po mnenju komisije v največji meri ustreza trenutnim potrebam Občine Trebnje z gospodarskega in družbenega vidika.
IV. NAJEMNO RAZMERJE
11. člen
a) Sklenitev najemne pogodbe
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo najemne pogodbe.
Najemna pogodba mora vsebovati naslednja določila:
– katastrske podatke zemljišča,
– določila o času trajanja pogodbe,
– višina najemnine,
– določila o vzdrževanju in uporabi zemljišča,
– način prevzema zemljišča ob najemu in način predaje ob prenehanju najemnega razmerja,
– določila o odpovedi in o odpovednem roku, če je pogodba sklenjena za nedoločen čas,
– kraj in datum sklenitve pogodbe in podpise pogodbenih strank,
– splošne določbe.
12. člen
Najemna pogodba se sklene za nedoločen čas oziroma za dobo najmanj dveh let ali določen čas. Najemno pogodbo podpiše župan.
13. člen
Najemnik ne sme oddati zemljišča v podnajem.
Najemnik na najetem zemljišču ne sme zasaditi trajnih nasadov ali postavljati objektov.
14. člen
b) Prenehanje najemnega razmerja
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe,
– s pretekom časa, navedenega v najemni pogodbi,
– z odstopom od najemne pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
Če najemno razmerje preneha z odpovedjo najemne pogodbe je odpovedni rok 6 mesecev.
Brez predhodne odpovedi najemno razmerje preneha:
– če najemnik tudi po opominu najemodajalca uporablja zemljišče v nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča škodo imetju najemodajalca,
– če najemnik ne plačuje najemnine,
– če najemnik oddaja zemljišče v podnajem,
– če zasadi na najetem zemljišču trajne nasade ali gradi objekte.
V. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNINE ZA ZEMLJIŠČA
15. člen
Zemljišča so glede na vrsto dejavnosti razvrščena v štiri skupine:
1. stavbna zemljišča:
– površina objekta,
– funkcionalno zemljišče;
2. zemljišča za kmetijsko obdelavo;
3. javne površine:
– površine trgov, cest, ulic in pločnikov,
– površine, ki se lahko uporabljajo za pridelovanje povrtnin;
4. poti.
16. člen
Zemljišča so glede na lokacijo razvrščena na tri območja:
1. območje: naselje Trebnje,
2. območje: naselje Mirna, Mokronog in Šentrupert,
3. območje: vsa ostala naselja v Občini Trebnje.
17. člen
Višina najemnine za m2 zemljišča na leto se določi po naslednji tabeli:
--------------------------------------------------------------------
               1. območ.    2.območ.    3.območ.
1. Stavbna zemljišča:
– površina objekta          5       3      1.5
– funkcionalno zemljišče       2       1      0.5
--------------------------------------------------------------------
2. Zemljišča za kmetijsko obdelavo – upošteva se cenik Sklada kmetijskih zemljišč RS.
------------------------------------------------------------------------
                1.območ.    2.območ.    3.območ.
3. Javne površine:
– površine trgov, cest,
ulic in pločnikov,           7        5        3
– površine, ki se lahko
uporabljajo za pridelovanje
povrtnin                2        1       0.5
4. Poti                2        1       0.5
------------------------------------------------------------------------
Vrednost točke je 100 SIT, ki se revalorizira s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin.
18. člen
Skupna najemnina se določi letno. Plača se v dveh obrokih na osnovi izstavljenega računa. V najemnino ni vključen prometni davek oziroma davek na dodano vrednost, ki ga plača najemnik.
19. člen
Vse obstoječe najemne pogodbe se nadomestijo z novimi pogodbami. Najemnina za leto 1999 se obračuna v skladu s tem pravilnikom.
20. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 465-03-24/99
Trebnje, dne 20. julija 1999.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti