Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3371. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
3373. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o poslancih

Drugi akti

3372. Ugotovitveni sklep v zvezi s prenehanjem opravljanja funkcije poslanca Državnega zbora

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3374. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge

MINISTRSTVA

3375. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo
3376. Odredba o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož–Osluševci
3377. Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve
3378. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet
3424. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3379. Statutarni sklep

OBČINE

Grad

3384. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 1998
3385. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grad

Hrpelje-Kozina

3386. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Hrpelje-Kozina

Jesenice

3387. Program priprave zazidalnega načrta "Center Stara Sava" ter zazidalnega načrta "Hrenovica"
3388. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta "Stara Sava"

Kobarid

3389. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1999
3390. Odlok o grbu in zastavi Občine Kobarid

Kočevje

3391. Poslovnik Občinskega sveta občine Kočevje
3392. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja S 15 – K Rinži v Kočevju
3393. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in uveljavljanju pravice do pomoči družini na domu v Občini Kočevje
3394. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje

Krško

3395. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Krško

Lendava

3396. Odlok o dopolnitvi odloka o turistični taksi v Občini Lendava
3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto – mesto Lendava

Litija

3398. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 1999

Ljubljana

3380. Odlok o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
3381. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 1999
3382. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območji urejanja CS 7/7 Nove Poljane in CS 7/9 Nove Poljane – del)
3383. Pravilnik o štipendiranju

Murska Sobota

3399. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje obrtna cona Murska Sobota – sever v Murski Soboti

Polzela

3400. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Polzela

Postojna

3401. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
3402. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
3403. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek

Prevalje

3404. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje

Radeče

3405. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radeče, dopolnjen 1999

Ravne na Koroškem

3406. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Mežiške doline
3407. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ravne na Koroškem

Ribnica

3408. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
3409. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Ribnica
3410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ribnica
3411. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Sežana

3412. Dopolnitev statuta Občine Sežana

Sveta Ana

3413. Odlok o občinskem prazniku
3414. Odlok o grbu in zastavi Občine Sveta Ana

Šentjur pri Celju

3415. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1999
3416. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjur pri Celju
3417. Odlok o razveljavitvi odloka o delovnem področju in sestavi komisij in odborov Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju

Škofja Loka

3418. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka za ureditveno območje P 1/1

Tržič

3419. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1999

Turnišče

3420. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1998

Videm

3421. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Lancova vas

Vitanje

3422. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Vojnik

3423. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Frankolovo
AAA Zlata odličnost