Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3395. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Krško, stran 8927.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98), 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) ter v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98 in 56/98) je Občinski svet občine Krško na 8. seji dne 29. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles ter zagotavlja in nudi potrebno pravno in strokovno pomoč krajevnim skupnostim.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje sredstvom javnega obveščanja župan, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi podžupan, direktor občinske uprave, predstojniki notranjih organizacijskih enot občinske uprave ali drugi delavci občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je organizirana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– koordinirano izvajanje nalog,
– učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami in organi.
6. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– služba za pravne in splošne zadeve,
– oddelek za gospodarske dejavnosti,
– oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja,
– oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za javne finance in proračun.
V posameznih navedenih notranjih organizacijskih enotah se oblikujejo referati v skladu s potrebami dela in organizacije dela.
7. člen
Notranje organizacijske enote so na svojih področjih dela dolžne:
– izdelovati analize in ocene,
– planirati programe s svojega področja,
– pripravljati predloge za rešitev in izvedbo posameznih nalog,
– pripravljati splošne in posamične akte za izvedbo predlogov in nalog,
– skrbeti za izvedbo določenih in načrtovanih nalog in nadzorovati izvedbo le-teh,
– nadzirati izvajanje nalog iz svojega delovnega področja,
– poročati o izvedbi nalog,
– gospodariti s premoženjem iz svojega področja.
Če se pojavi naloga, ki po svoji naravi ne spada v delovno področje nobene od notranjih organizacijskih enot, župan odloči, na predlog direktorja, katera enota bo nalogo opravila.
8. člen
Služba za pravne in splošne zadeve opravlja naslednje naloge:
– opravlja pravne naloge za občinske organe,
– opravlja naloge s področja zaščite, reševanja ter požarnega varstva,
– naloge s področja obrambnih priprav,
– naloge za občinski svet in njegove organe ter druge organe občine,
– naloge s področja inšpekcije in komunalnega nadzora,
– administrativne naloge za potrebe župana, podžupana in direktorja,
– opravljanje nalog na področju kadrovskih zadev,
– opravljanje nalog oskrbe organov občine in uprave,
– opravljanje drugih nalog.
9. člen
Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– opravlja naloge s področja kmetijstva,
– opravlja naloge s stanovanjskega področja,
– opravlja naloge s področja gospodarskih javnih služb za področje gospodarskih dejavnosti (dimnikarska služba, plakatiranje, tržnica),
– opravlja naloge podjetništva, drobnega gospodarstva obrti in turizma.
10. člen
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja opravlja naslednje naloge:
– opravlja naloge s področja priprave prostorsko izvedbenih aktov in načrtov za potrebe občine,
– opravlja naloge priprave dolgoročnega in družbenega plana Občine Krško,
– opravlja naloge s področja varstva okolja,
– pripravlja predloge vseh soglasij občine za posege v prostor,
– opravlja premoženjsko pravne naloge,
– opravlja naloge gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– opravlja naloge s področja informacijskih prostorskih podatkov.
Za opravljanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ki je obvezna gospodarska javna služba, se ustanovi režijski obrat, ki se izvaja v organizacijski obliki referata v oddelku.
11. člen
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo opravlja naslednje naloge:
– opravlja naloge s področja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb s področja gospodarske infrastrukture,
– organizira gradnjo in vzdrževanje objektov,
– ureja področje javnih naročil.
12. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– izvaja naloge s področja predšolske vzgoje,
– izvaja naloge s področja izobraževanja,
– opravlja naloge s področja socialnega skrbstva,
– opravlja naloge s področja osnovnega zdravstva in lekarništva,
– opravlja naloge s področja kulture in tehnične kulture,
– opravlja naloge s področja športa,
– opravlja naloge s področja dela z mladimi.
13. člen
Oddelek za javne finance in proračun opravlja naslednje naloge:
– opravlja naloge s področja financ,
– opravlja naloge s področja knjigovodstva in materialnega knjigovodstva,
– opravlja naloge s področja dohodkovne politike,
– opravlja naloge proračuna in gospodarjenja,
– nadzira porabo finančnih sredstev pri vseh proračunskih porabnikih in izvajalcih gospodarskih javnih služb.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
14. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
Župan lahko za posamezne naloge iz svoje pristojnosti pooblasti posameznega podžupana. Župan s pooblastilom določi vsebino in obseg nalog, pristojnosti in odgovornosti posameznega podžupana.
15. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave,
– odloča v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot in skrbi za delovno disciplino,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz pristojnosti občinske uprave,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave lahko za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji pooblasti predstojnike notranjih organizacijskih enot ali druge delavce občinske uprave, ki izpolnjujejo pogoje za odločanje v upravnem postopku.
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo družboslovne, strojne, gradbene ali elektro-tehnične smeri, 10 let delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja za odločanje v upravnem postopku.
16. člen
Notranje organizacijske enote – oddelke, službe vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
Referat vodi vodja referata, ki je za svoje delo odgovoren vodji oddelka oziroma vodji službe in direktorju občinske uprave.
17. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine, odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih predstojnika notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni predstojniku notranje organizacijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
18. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo imenuje občinski svet.
Disciplinska komisija ima pet članov, ki jih imenuje občinski svet, tako da dva člana izvoli izmed občinskih svetnikov in tri člane izmed zaposlenih delavcev v občinski upravi.
Disciplinska komisija veljavno odloča, če so na seji prisotni trije člani. Disciplinska komisija odloči v disciplinski zadevi z večino glasov prisotnih članov.
19. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan ali po pooblastilu direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi.
20. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih organizacijskih enot občinske uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne in projektne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
21. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župan Občine Krško v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Krško v skladu s tem odlokom in uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98 in 56/98), kar je podlaga za razporeditev delavcev občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za drugo odločitev o pravicah in obveznostih delavcev v občinski upravi.
Za direktorja občinske uprave se lahko imenuje delavec oziroma kandidat, ki ne izpolnjuje pogoja opravljanja preizkusa znanja za odločanje v upravnem postopku, vendar le s pogojem, da preizkus znanja uspešno opravi v roku šestih mesecev od dneva imenovanja za direktorja občinske uprave.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o začasni organizaciji in delovnih področjih Občinske uprave občine Krško (Uradni list RS, št. 67/95).
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-2/99
Krško, dne 29. julija 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti