Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1999 z dne 20. 8. 1999

Kazalo

3405. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radeče, dopolnjen 1999, stran 8935.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 13. in 14. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na korespondenčni seji, dne 13. 8. 1999 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radeče, dopolnjen 1999
1. člen
S tem programom se dopolni program priprave (Uradni list RS, št. 40/97) skladno z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99).
2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Laško za Občino Radeče se nanaša na:
– razmejitev območja in obstoječe dokumentacije med novo Občino Laško in Občino Radeče,
– uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,
– spremembe mej ureditvenih območij naselij za potrebe poselitve na pobudo občine in individualnih pobud za gradnjo,
– dopolnitev za območja plazov, varstva vodnih virov in vodnogospodarskih ureditev,
– dopolnitev za območja naravne in kulturne dediščine,
– prometno in kolesarsko omrežje v občini,
– opredelitev čistilnih naprav za lokalna oskrbna središča,
– spremembe in dopolnitve ureditvenih območij in namenske rabe ter urejanja v okviru urbanistične zasnove naselja Radeče,
– dopolnitev s programsko zasnovo za območje RTP Radeče v Njivicah s priključnim 110 kV daljnovodom.
3. člen
Strokovne podlage
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine bo izdelan ob upoštevanju;
– že izdelanih strokovnih podlag za naselja Vrhovo, Jagnjenica, Svibno ter programske zasnove za RTP,
– dopolnjenih strokovnih podlag ZVNKD Celje iz februarja 1999 za področje kulturne in naravne dediščine s predlogom oštevilčenja za vpis v zvezni register kulturne dediščine,
– vseh strokovnih gradiv in podatkov sodelujočih organov in organizacij v postopku priprave iz 4. člena tega programa.
4. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov sodelujejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor za področje poselitve, varstva okolja, naravne dediščine in vodnega gospodarstva,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za promet in zveze,
– Direkcija RS za ceste,
– Slovenske železnice,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti za področje energetike in rudarstva,
– Ministrstvo za obrambo,
– EGS-RI d.d. Maribor,
– Elektro Ljubljana, PE Trbovlje,
– Elektro Celje, PE Krško,
– Telekom Slovenije, PE Trbovlje,
– Geoplin d.o.o. Ljubljana in Slovenski plinovodi,
– JP Komunala Radeče,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
5. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo strokovnega gradiva za spremembe in dopolnitve planskih aktov se vzpostavi z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena ZUNDPP. Za koordinatorja se določi župan Občine Radeče oziroma pooblaščeni predstavnik občinske uprave.
6. člen
Terminski plan:
– s pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov se je pričelo v septembru 1997,
– osnutek sprememb in dopolnitev se predloži občinskemu svetu v roku dveh mesecev po prejemu vseh strokovnih podlag in pogojev,
– občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka na prvi seji po prejemu gradiva,
– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– občinski svet sprejme stališča do pripomb v roku enega meseca po javni razgrnitvi,
– uveljavljanje izjemnih posegov na kvalitetna kmetijska zemljišča,
– usklajeni osnutek planskih aktov občine se predloži na MOP za pridobitev mnenja o usklajenosti z republiškimi obveznimi izhodišči za pridobitev sklepa Vlade RS.
– Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov sprejme občinski svet.
7. člen
Sredstva za spremembo in dopolnitev planskih aktov Občine Radeče se predvidijo v proračunu občine.
8. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati in uporabljati naslednji dan po objavi.
Št. 111-25/99
Radeče, dne 13. avgusta 1999.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti